0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Bồi thờng

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 32 -33 )

Bồi thờng là việc bên bảo hiểm trả một khoản tiền cho ngời đợc bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra gây thiệt hại cho đối tợng bảo hiểm.

Trong hợp đồng bảo hiểm, số tiền bồi thờng đợc xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế nhng không bao giờ vợt quá số tiền bảo hiểm. Đặc biệt trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự, số tiền bồi thờng, ngoài việc dựa trên hai căn cứ trên, còn phụ thuộc vào mức độ lỗi của bên đợc bảo hiểm trong vụ tai nạn.

Khi tính toán số tiền bồi thờng, phải xác định đúng giá trị thiệt hại thực tế. Thiệt hại xảy ra có thể là thiệt hại về tài sản, thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và cũng có thể là cả hai.

- Thiệt hại về tài sản:

Đó là sự thiệt hại về vật chất nên có thể tính đợc giá trị thiệt hại thành tiền. Thiệt hại đợc xác định là toàn bộ thiệt hại về tài sản đó bao gồm: tài sản bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị h hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại vào thời điểm gây ra thiệt hại.

- Thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ:

Tính mạng, sức khoẻ của con ngời không thể tính toán thiệt hại cụ thể thành tiền đợc. Vì vậy việc bồi thờng thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ có ý nghĩa là đền bù phần nào thiệt hại vật chất, tạo điều kiện cho ngời bị thiệt hại hay gia đình họ khắc phục khó khăn do tai nạn gây nên. Xác định thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ bao gồm những khoản chi phí về nạn nhân và những khoản thu nhập bị mất hoặc giảm sút.

+ Chi phí về nạn nhân có thể bao gồm tiền thuốc men, bồi dỡng, tiền phẫu thuật, phí tổn tàu xe, chi phí mai táng nếu nạn nhân chết.

Tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của từng ngời mà các chi phí trên có thể khác nhau, do vậy khi xác định mức bồi thờng cần phải tính toán một cách hợp lý phù hợp với điều kiện chung của tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

+ Những khoản thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút: bao gồm thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút của nạn nhân do phải điều trị, bị thơng tật hay bị chết và thu nhập bị mất, giảm sút của ngời thân nạn nhân phải bỏ thời gian để chăm sóc nạn nhân. Thu nhập bị mất là những khoản thu nhập không thu đợc sau thời gian điều trị do nạn nhân bị mất khả năng lao động. Thu nhập bị giảm sút là khoản chênh lệch giữa thu nhập trớc khi xảy ra tai nạn và sau khi điều trị.

Thu nhập bị mất đối với gia đình nạn nhân: trờng hợp nạn nhân chết mà khi còn sống hoặc nếu không chết họ vẫn phải nuôi dỡng các con cha thành niên hoặc phải trợ cấp cho ngời khác,... Về nguyên tắc, xác định toàn bộ thu nhập bị mất của nạn nhân trừ đi các khoản chi phí hàng ngày cho nạn nhân khi họ còn sống.

- Nếu nạn nhân còn thu nhập sau khi xảy ra tai nạn thì mức chênh lệch thu nhập trớc khi xảy ra tai nạn và thu nhập sau khi xảy ra tai nạn là thu nhập bị giảm sút.

- Nếu sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân không còn thu nhập nữa thì thu nhập trớc khi xảy ra tai nạn là thu nhập bị mất.

- Nếu nạn nhân chết vì tai nạn thì mức chênh lệch giữa thu nhập của nạn nhân và chi tiêu hàng ngày cho nạn nhân khi còn sống là thu nhập bị mất đối với gia đình nạn nhân. Thu nhập của nạn nhân phải là những thu nhập chính đáng do công sức lao động của nạn nhân tạo ra. Những thu nhập bất chính trái với pháp luật của nạn nhân không đợc thừa nhận. Thu nhập bị mất hoặc giảm sút thông thờng đợc tính cho 3 năm. Trờng hợp đặc biệt, nạn nhân sau khi bị nạn, kinh tế gia đình quá khó khăn thì thời gian tính toán thiệt hại có thể từ 3 đến 5 năm.

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 32 -33 )

×