0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Không gian bảo hiểm

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

Không phải khi có rủi ro xảy ra ở bất cứ đâu thì bên bảo hiểm phải chịu trách nhiệm mà chỉ những rủi ro xảy ra trong một phạm vi không gian nhất định đợc các bên thoả thuận mới làm phát sinh trách nhiệm bồi thờng của bên bảo hiểm.

Không gian bảo hiểm là phạm vi những nơi, những địa điểm theo đó các sự kiện bảo hiểm trong hợp đồng có thể xảy ra.

Việc xác định không gian bảo hiểm cũng tuỳ thuộc mỗi loại hợp đồng, tuỳ theo đặc điểm của đối tợng bảo hiểm và sự thoả thuận của các bên.

Ví dụ: trong hợp đồng bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nớc không gian bảo hiểm chỉ ở trong phơng tiện vận tải đó, ngoài ra nó còn mở rộng đối với những trờng hợp:

- Khi hành khách xuống xe qua phà.

- Phơng tiện vận tải tạm dừng dọc đờng để tiếp nhiên liệu hoặc để hành khách nghỉ ngơi.

- Doanh nghiệp vận tải thay đổi phơng tiện vận tải để hoàn thành hành trình đã qui định.

Trong bảo hiểm tai nạn lao động thì không gian bảo hiểm giới hạn ở địa điểm khi ngời lao động đang tiến hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ, theo sự phân công lao động của đơn vị hoặc theo nghề nghiệp vốn có hay ở phạm vi không gian ngời đợc bảo hiểm đi từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan về nhà.

Ch

ơng III

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm A. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

Tổng hợp các điều khoản mà các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng bảo hiểm đã thoả thuận xác định các quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng gọi là nội dung của hợp đồng bảo hiểm.

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

×