0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Quyền và nghĩa vụ của bên bảo hiểm

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 36 -38 )

1. Quyền.

Nhìn chung trong các hợp đồng bảo hiểm, bên bảo hiểm thờng có một số quyền cơ bản sau:

- Bên bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm đối với ngời mua bảo hiểm theo mức hai bên đã thoả thuận hoặc theo biểu phí mà pháp luật qui định đối với hợp đồng bảo hiểm bắt buộc.

- Bên bảo hiểm có quyền yêu cầu ngời mua bảo hiểm phải cung cấp cho bên bảo hiểm đầy đủ các thông tin có liên quan đến đối tợng bảo hiểm trừ các thông tin mà bên bảo hiểm đã biết hoặc phải biết. Các thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định trách nhiệm của bên bảo hiểm nh rủi ro xảy ra có phải là sự kiện bảo hiểm không, mức thiệt hại bao nhiêu,... Điều 577 khoản 2 Bộ luật dân sự qui

định: “Trong trờng hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai nhằm giao

kết hợp đồng để hởng tiền bảo hiểm, thì bên bảo hiểm có quyền đơn phơng đình chỉ thực hiện hợp đồng và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ hợp đồng.” Đây là một quyền quan trọng bởi bên bảo hiểm khó có điều kiện theo dõi sát đối tợng bảo hiểm mà chỉ thông qua nghĩa vụ khai báo của bên kia mới có thể nắm rõ tình trạng của đối tợng bảo hiểm. Vì thế trong tất cả các hợp đồng bảo hiểm đều qui định quyền này cụ thể và để đảm bảo sự khai báo trung thực của bên mua bảo hiểm, bên bảo hiểm có thể áp dụng những chế tài nhất định. Ví dụ điều 207 Bộ luật hàng hải qui định: “Trong trờng hợp ngời đợc bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ khai báo thông tin thì bên bảo hiểm có quyền rút khỏi hợp đồng và vẫn đợc thu phí bảo hiểm đầy đủ. Nếu ngời đợc bảo hiểm không có lỗi trong việc khai báo không chính xác hoặc không khai báo theo qui định thì bên bảo hiểm không có quyền rút khỏi hợp đồng nhng có quyền thu thêm phí bảo hiểm ở mức độ hợp lý .

Hiện nay, ở Việt Nam hiện tợng khách hàng trục lợi bảo hiểm bằng cách khai báo thông tin sai lệch là hiện tợng phổ biến và ngày một tinh vi. Đơn cử những con số thống kê về gian lận bảo hiểm sau đây đợc phát hiện và xử lý kịp thời (theo tờ “Thị trờng Bảo hiểm” số tháng 5/2000 của Bảo Việt):

+ Năm 1997, phát hiện 183 vụ gian lận về bảo hiểm xe cơ giới với số tiền gian lận 1,473 tỉ đồng ở Hà Nội, Huế,...

+ Bảo hiểm tàu thuỷ năm 1998, Bảo Việt Sóc Trăng và Bình Định đã phát hiện và từ chối bồi thờng số tiền là 846 triệu đồng.

+ Bảo hiểm con ngời: năm 1998, ở Khánh Hoà phát hiện 90 vụ, từ chối bồi th- ờng 638 triệu đồng,...

- Trong trờng hợp bên đợc bảo hiểm có lỗi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại ghi trong hợp đồng, bên bảo hiểm có quyền đơn phơng đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc không trả tiền bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra do các biện pháp phòng ngừa đã không đợc thực hiện (Điều 578 khoản 2 Bộ luật dân sự).

- Trong trờng hợp ngời thứ ba có lỗi mà gây thiệt hại cho bên đợc bảo hiểm và bên bảo hiểm đã trả tiền bảo hiểm cho bên đợc bảo hiểm thì bên bảo hiểm có quyền yêu cầu ngời thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình phải trả (Điều 581 khoản 1 Bộ luật dân sự).

2. Nghĩa vụ.

Bên bảo hiểm khi nhận đợc tin báo về rủi ro xảy ra đối với đối tợng bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Nếu thiệt hại xảy ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm, bên bảo hiểm phải bồi thờng cho ngời đợc bảo hiểm. Bên bảo hiểm có nghĩa vụ tiến hành giám định tổn thất và lập biên bản giám định. Nghĩa vụ này nhằm đảm bảo quyền lợi cho ngời đợc bảo hiểm vì khi ngời đợc bảo hiểm khiếu nại đòi bồi thờng thì phải có cả biên bản giám định tổn thất đồng thời đó cũng là vì quyền lợi của bên bảo hiểm để xác định đợc mức bồi th- ờng chính xác. Điều 19 - Qui tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt qui định: “Bảo Việt và ngời đợc bảo hiểm có nghĩa vụ tiến hành giám định và lập biên bản giám định thiệt hại. Trờng hợp hai bên không thoả thuận đợc mức độ thiệt hại, có thể mời giám định viên chuyên ngành xác định”.

Điều 28 - Qui tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đờng biển qui định:

- “Sau khi kiểm tra các chứng từ có liên quan đến việc khiếu nại do ngời đợc bảo hiểm gửi đến và đã xác nhận tổn thất, ngời bảo hiểm sẽ thanh toán tiền bồi th- ờng cho ngời đợc bảo hiểm.

- Trừ khi có thoả thuận khác, việc thanh toán bồi thờng sẽ đợc giải quyết bằng loại tiền qui định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Khi thanh toán bồi thờng, ngời bảo hiểm có thể khấu trừ vào tiền bồi thờng các khoản thu nhập của ngời đợc bảo hiểm trong việc bán hàng hoá cứu đợc và đòi ngời thứ ba.”

Đối với một số hợp đồng bảo hiểm nh bảo hiểm tai nạn con ngời vấn đề giám định tổn thất có thể không đặt ra. Chỉ cần bên đợc bảo hiểm cung cấp đầy đủ hồ sơ

về vụ tai nạn và các giấy tờ liên quan đến chi phí cứu chữa, nằm viện,... bên bảo hiểm sẽ thực hiện nghĩa vụ bồi thờng.

Trong trờng hợp hồ sơ về tai nạn, rủi ro xảy ra vẫn cha đợc hoàn tất nên cha thể tính toán đợc mức bồi thờng thì bên bảo hiểm còn có nghĩa vụ ứng trớc cho bên đợc bảo hiểm một khoản tiền nếu bên đợc bảo hiểm yêu cầu.

Một phần của tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM.DOC.DOC (Trang 36 -38 )

×