0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

3.2.2.CÁC GIÁ PHÁP DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CA CÔNG TY PROSIME

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 40 -41 )

- Vân đè chất lượng cà phê xuất khẩu.

3.2.2.CÁC GIÁ PHÁP DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CA CÔNG TY PROSIME

CÔNG TY PROSIMEX

Đề phát triển thị trường của Công ty thì việc duy trì, phát triển phần thị trường hiện tại và mở rộng thị trường sang các khu vực mới là không kém nhau về tâm quan trọng. Hai nhiệm vụ này luôn phải được tiễn hành song song cùng nhau trong chiến lược thị trường của Công ty.

Chính vì vậy. từ những phân tích trong chương ba về các vẫn đề có liên quan tới thị trường tiêu thụ của Công ty, người viết bài này xin có một số kiến nghị đối với Công ty nhăm duy trì và phát triển một hệ thống thị trường đầu ra ồn định :

a. Hệ thống này bao gồm các đối tác nhập khâu cà phê của Công ty trên các thị trường. Các đối tác này không chỉ là những trung gian nhập khẩu như hiện nay mà còn có thể là những đối tượng trực tiếp sử dụng cà phê của Công ty để chế biến, xay. rang tổ chức một hệ thống các kênh phân phối hợp lý. có hiệu quả vv.. Như vậy, các kênh phân phối của Công ty sẻ đa dạng hơn tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm cà phê xuất khẩu trong tương lai. Đồng thời thông qua kênh thông tin mà Công ty có thể tìm kiếm thêm các đối tác trên các khu vực thị trường nhăm bổ sung mạng lưới phân phối cà phê đang còn mỏng của Công ty nhằm tạo đầu ra ôn định trong tình hình phức tạp hiện nay.

b. Sử dụng các công cụ như chiết khấu. giảm giá một cách hợp lý cho những khách hàng mua với số lượng nhiều và thường xuyên, xây dựng một chính sách khách hàng hấp dẫn hơn nhằm giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài. Đây là giải pháp hữu hiệu nhất mà doanh nghiệp xuất khâu cà phê áp dụng vì có thể

sử dụng công cụ giá để xúc tiễn việc xuất khẩu. Mặt khác, Công ty cũng cần chủ

động đa dạng hoá mối quan hệ đó thông qua các hình thức xuất khâu liên kết

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 40 -41 )

×