0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ QUÁ TRÌNH THU MU A:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 38 -39 )

- Vân đè chất lượng cà phê xuất khẩu.

3.2.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÁ QUÁ TRÌNH THU MU A:

Thu mua là khâu quyết định nguồn cung cấp cà phê của Công ty có ồn định về số lượng. đảm bảo về chất lượng hay không.

Khâu công việc này bao gồm: Tổ chức kênh thu mua và khai thác giá thu mua như công cụ xúc tiến. Trong đó tổ chức kênh thu mua là giai đoạn quan trọng nhăm thu mua được cà phê đủ số lượng và sơ chế cà phê theo đúng tiêu chuẩn xuất khẩu phi trong hợp đồng. Khâu này bao gồm 3 công việc chính;

+ Tổ chức mạng lưới thu mua. + Xác lập phương thức thu mua.

+ Tổ chức lực lượng thu mua .

Các công việc này đều đã được Công ty tiến hành có kết quả trong nhiều năm tuy nhiên hiệu quả công việc còn có thê được nâng cao đề tránh sự nghèo làn và thiếu tính hệ thống trong công tác tô chức thu mua cũng như sử dụng thu mua.

*, Tổ chức mạng lưới thu mua :

Nhiệm vụ chính của tổ chức mạng lưới thu mua là lựa chọn người cung cấp tại các vùng cung cấp, tìm kiếm biện pháp để quản lý người cung cấp .

Đề phù hợp với tình hình phân bổ của người cung cấp, Công ty prosimex đã tô chức mạng lưới thu mua tại ba khu vực chính : khu vực phía Bắc với đại diện

là công ty TNHH Thái Hoà, khu vực Tây nguyên với một đại diện ở Đắc Lắc,

khu vực phía nam với một đại diện tại Sài Gòn. Tuy nhiên, đội ngũ này còn

mỏng và chưa thể bao quát hết khu vực sản xuất cà phê mà Công ty muốn khai thác. Trong thời gian tới Công ty cần tăng cường thêm chân hàng tại các khu vực này đồng thời mở rộng diện tích khai thác ra toàn quốc đặc biệt là những vùng có trồng cà phê Arabica .

Riêng việc quản lý các chân hàng này là việc rất khó bởi vì mối quan hệ ở đây được xác lập trên cơ sở các hợp đồng mua bán được ký kết giữa Công ty Prosimex với từng chân hàng. Cách quản lý mà Công ty có thê thực hiện được là đa dạng hoá mối quan hệ kinh doanh với các chân hàng nhăm gắn bó họ về quyền lợi và nghĩa vụ. Các lĩnh vực như sau: xuất khẩu uý thác, liên doanh liên kết băng góp vốn. trao đối hàng hoá hai chiều vv..là các lĩnh vực công ty có thê

sử dụng đề thực hiện việc đa dạng hoá này .

*,Xác lập phương thức thu mua :

Nhiệm vụ chính của xác lập phương thức thu mua là tạo chất kết dính làm cho các phân tử trong kênh hoạt động nhịp nhàng. Hiện tại công ty đang dùng biện pháp ký kết hợp đồng mua đứt bán đoạn và liên doanh, liên kết để thu mua của những người mua gom nhưng chưa có biện pháp để thu mua trực tiếp từ các hộ trồng cà phê .

Để tăng cường hiệu xuất của kênh thu mua, Công ty nên phát triển các biện pháp bồ sung là :

+ Lên doanh liên kết với người trồng cà phê trên cơ sở giúp đỡ về vốn .Việc chế biễn sẽ do các cơ sở chế biến tại chỗ hoặc ở từng khu vực mà công ty có

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 38 -39 )

×