0

Thông qua đại diện thương mại Việt Na mở các thị trường mục tiêu cũng như các đại diện thương mại các nước này tại Việt Nam để khai thác và thu

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 30-35 )

cũng như các đại diện thương mại các nước này tại Việt Nam để khai thác và thu

nhập thông tin.

- Nghiên cứu thường xuyên các bản tin giá cả thị trường của tạp chí thị trường.

- Thuộc thông tân xã Việt Nam. Các bản tin này cung cấp thông tin chính xác và hàng ngày về tình hình biến động cung cầu giá cả cà phê trên các sở giao dịch lớn của thế giới .

Phương pháp điều tra thị trường tại chỗ bao gồm:

- Thiết lập các văn phòng chi nhánh tại nước ngoài, bao gồm các văn phòng đại diện tại Mỹ và Nga nhận tin qua các cơ quan thương mại Việt Nam tại nước ngoài.

- Tổ chức và tham gia các triển lãm và hội chợ thương mại quốc tế

trong đó chủ yếu là các hội chợ triển lãm tại khu vực Châu Âu. Các hội chợ này

là cơ hội để Công ty tìm kiếm bạn hàng và giới thiệu sản phẩm của mình.

Ngoài ra còn các phương pháp khác như: Tổ chức tốt việc thiết lập hệ thống cộng tác viên trong và ngoài nước; thông qua các Công ty môi giới tại các thị trường mới. Thực hiện tốt những phương pháp này giúp công ty lựa chọn đúng thị trường, bạn hàng cũng như thời cơ thuận lợi để có phương thức mua bán và điều kiện thích hợp trên từng thị trường và với từng bạn hàng khác nhau.

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÉ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TẠI

CÔNG TY PROSIMEX VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐÈ NGHỊ

1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY PROSIMEX TRONG QUÁ TRÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ:

TRONG QUÁ TRÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ:

Công ty PROSIMEX tham gia xuất khâu cà phê từ năm 1993. Cho đến nay, Công ty đã trải qua hơn năm năm xuất khẩu cà phê trong đó có bốn năm làm đầu mối xuất khâu của cả nước. Trong quá trình này công ty đã có được

nhiều thuận lợi và gặp phải không ít khó khăn trở ngại gây ra những vấn đề tồn

tại hiện vẫn chưa tháo gỡ được.

Những thuận lợi và khó khăn có thể xuất phát từ yếu tố bản thân của

Công ty và cũng có thể xuất phát từ yếu tổ môi trường bên ngoài tác động nhưng luôn có ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp tới hiệu quả khinh doanh mặt hàng này nói riêng và hiệu quả kinh doanh xuất khâu của công ty nói chung.

1.1. Thuận lợi:

Những thuận lợi trong kinh doanh xuất khẩu cà phê của Công ty bao sôm những thuận lợi do khách quan bên ngoài mang lại và những thuận lợi do chủ quan mà có.

Về khách quan:

- Là một doanh nghiệp Nhà nước Công ty PROSIMEX được nhà nước

đầu tư về vốn như vốn cô định, vốn lưu động và cho vay vốn ngăn hạn, vay vốn đài hạn khi hoạt động kinh doanh.

- Cây cà phê và mặt hàng cà phê xuất khẩu đang được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phát triển hướng về xuất khẩu. Rất nhiều đề xuất về các biện pháp giải quyết các vấn đề tồn tại đang được đưa ra để Chính phủ xem xét và phê duyệt. Trong tương lai gần đây, ngành cà phê sẽ có những quyền hạn và ưu đãi tương xứng với vị trí một ngành xuất khẩu chủ lực.

-_ Việt Nam đã ra nhập tổ chức cà phê quốc tế và hiệp nhội các nước xuất khẩu cà phê do đó có điều kiện tăng khả năng trao đổi thông tin thị trường, giá cả, học hỏi kinh nghiệm giữa các nước với nhau cũng như tăng cường hợp tác

với các nước xuất khâu cà phê khác nên tạo ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nói chung và công ty nói riêng nhiều cơ hội.

Về chủ quan:

- Công ty đã bước đầu có định hướng hợp lý cho sự phát triển của mặt hàng trong tương lai. Trong bản phương hướng, nhiệm vụ tới năm 2000 của công ty, mặt hàng cà phê tiếp tục được xác định là một trong hai mặt hàng xuất

khâu chủ lực và sẽ được tập trung vốn đầu tư. Trong điều kiện nước ta là một

nước nông nghiệp và có tiềm năng lớn đã được khăng định về cây cà phê thì đây là định hướng phù hợp và sáng suốt. Ngoài ra, Công ty còn đảm bảo được những nguồn cung cấp ôn định, có chất lượng tương đối cao với phân bố khu vực khai thác rộng trên các khu vực sản xuất chính của nước ta. Chính yêu tô này đã tạo cho Công ty cơ sở vững chắc để phát triển thị trường têu thụ ở nước ngoài.

- Công ty đã phát triển được một hệ thống thị trường tiêu thụ rộng rãi ở nhiều khu vực trên thế giới. Các thị trường này có tiềm năng lớn và đang tiếp tục tăng trưởng về kim ngạch và sản lượng.

- Công ty cũng đã đúc rút được nhiêu kinh nghiệm qua bôn năm làm đâu môi xuât khâu.

Những thuận lợi này là những ưu thế không nhỏ trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của công ty tuy nhiên chỉ có một số ít là những thuận lợi do khách quan mang lại còn hầu hết đều là do nỗ lực của Công ty trong nhiều năm tiễn hành xuất khâu cà phê mà có. Vì vậy, trong thời gian tới, với tình hình cung câu, giá cả còn tiếp tục diễn biến phức tạp Công ty cần tiếp tục duy trì và cô gắng hơn nữa trong việc thích ứng với thị trường để có thể giữ được những

lợi thế hiện có.

1.2. Khó khăn.

Chương hai của thu hoạch này đã nêu lên tình hình kinh doanh tình hình kinh doanh cà phê xuất khẩu của công ty và cũng đã phần nào chỉ ra các tôn tại mà công ty đang phải khắc phục trong quá trình hoạt động. Những tôn tại đó bao sôm cả những vẫn đề mới nảy sinh và cả những vấn đề vướng mắc từ lâu nay chưa tháo gỡ được; cả những vẫn đề do khách quan và những vấn đề khó khăn do chủ quan chưa tháo gỡ được.

Về mặt khách quan, những khó khăn Công ty đã gặp phải cũng là những khó khăn chung của ngành cà phê Việt Nam trong nhiều năm qua. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi doanh nghiệp xuất khâu cà phê trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khâu cà phê, bao gồm :

Khó khăn về cơ chê quản lý xuát khâu cà phê của nhà nước :

Năm 1998, để khắc phục những tiêu cực phát sinh từ chế độ đầu mối xuất

khâu và thực hiện sự mở rộng chính sách xuất nhập khâu, theo nghị định sỐ 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ chung ta tiến hành bỏ cơ chế đầu mối, cho phép tự do xuất khẩu cà phê. Đây là quyết định hoàn toàn đúng nhăm đây mạnh tính

cạnh tranh trên thị trường, tạo ra một sân chơi tự do cho các nhà xuất khẩu muốn

tham gia. Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn chưa tìm được một cơ chế quản lý

mới hiệu quả để thay thế cơ chế quản lý cũ. Bởi thế lại tái diễn tình trạng tranh

mua để xuất nên đây giá lên cao, lại bị nước ngoài lợi dụng tranh xuất để ép giá.

Khoảng cách giữa giá thế giới và giá xuất của ta ngày càng rộng ra: từ trên dưới 100USD/ tấn đã bị doãng ra 300 - 400USD/iấn, làm giảm kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó giá thị trường trong nước lại tăng lên làm tăng giá vốn, thu hẹp sự chênh lệch giữa tý giá xuất và tỷ giá mua chuyển khoản của ngân hàng: từ chênh lệch cao nhất khoảng 1500đ/USD, đã giảm xuống khá mạnh, thậm chí có trường hợp là âm. Các doanh nghiệp mới tham gia vào xuất khẩu cà phê lại đều là các doanh nghiệp đứng ngoài các Câu lạc bộ xuất khẩu cà phê, việc xuất khẩu của

họ chỉ mang tính thời vụ, chộp giật nên chất lượng cà phê xuất khâu nhiều khi

không đạt tiêu chuẩn làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của cà phê Việt Nam. Tình hình đó ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp xuất khâu cà phê nói chung và của công ty nói riêng.

Trong cơ chế thị trường thì sự cạnh tranh là tất nhiên. Nhưng cạnh tranh ở

trong nền kinh tế thị trường của bất kỳ quốc gia nào cũng bị chỉ phối bởi một cơ chế quản lý và trong cơ chế đó Nhà nước phải có một vai trò nhất định. Trong xuất khẩu cà phê cũng vậy, để tự do xuất khâu nhưng phải là tự do trong khuôn khổ, có trật tự. Và rõ ràng nếu có cơ chế quản lý tốt, không tranh mua tranh bán thì chúng ta đã xuất được nhiều mà không bị ép gía một cách đáng tiếc như thời gian qua.

Về biến đông thi trường cà phê thế øiới:

Trong những năm gân đây tình hình cung câu, biễn động về tài chính giá cả cà phê trên thị trường thế giới biến động mạnh và phức tạp làm cho công tác xuất khâu trở lên khó khăn và độ rủi ro cao hơn. Việc tô chức cà phê quốc tế (ICO) cho phép các nước được xuất khẩu tự do đã khiến lượng cung trên thị trường tăng lên một cách ô ạt. Vai trò của các nước sản xuất nhiều cà phê như Brazin, Colômbia vv... vì thế, ngày càng trở lên quan trọng. Sự tăng hay giảm sản lượng xuất khâu và sản lượng sản xuất của những nước này là nguyên nhân

tiết diễn biễn xâu đi trên phạm vi toàn thế giới làm cho các dự báo cũng thay đổi theo gây ra áp lực tâm lý với người kinh doanh xuất khâu trên thị trường.

khó khăn về vôn:

Như đã trình bày ở phân trên Công ty PROSIMEX là doanh nghiệp sản xuất và xuất khâu được nhà nước giao vốn. Tuy nhiên cũng giống như không ít doanh nghiệp nhà nước khác, cơ câu vốn của Công ty còn có chỗ chưa hợp lý,

vốn lưu động còn quá thấp không đảm bảo được việc thu mua, dự trữ và xuất

khẩu cà phê. Điều này gây khó khăn cho Công ty dẫn tới tình trạng hợp đồng đã ký nhưng không có vốn để thực hiện nên đành phải huỷ bỏ hoặc không đủ vốn để thu mua ngay nhăm có hàng giao ngay cho khách cũng như gặp khó khăn khi phải lưu hàng trong kho một thời gian dài để chờ giá lên vốn bị đọng trong hàng hoá. Cách giải quyết thông thường mà các doanh nghiệp sử dụng trong những trường hợp này là vay vốn ngân hàng và trả tiền lãi xuất. Cách này tuy thuận tiện, nhanh chóng nhưng cũng có những bất lợi và tốn kém. Đặc biệt là trong điều kiện giá cà phê trong nước đã tăng lên đột biến và không ngừng, có lúc giá cà phê mua vào lên tới 40 - 50 triệu đồng/tấn . Các nhà xuất khâu. tuy bán được giá cao, tăng về thu nhập nhưng tỷ xuất thu nhập (doanh số/vôn bỏ ra) không cao và phải trả lãi vay ngân hàng nhiều hơn. Nguyên nhân ở chỗ trước đây với một lượng tiền vay nhỏ khi giá cà phê thấp cũng mua được một lượng cà phê tương ứng, nhưng đến thời điểm giá cao nếu muốn mua được một lượng cà phê như khi giá thấp thì lượng tiền vay ngân hàng phải lớn gấp 2-3 lần. Trong thời gian tơi, để tạo thuận lơi cho việc kinh doanh xuát khâu cà phê, Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ về vốn hoặc ưu đãi về lãi xuất ngân hàng trong trường hợp mua đẻ lưu kho . Sự hỗ trợ này cũng là biện pháp thường được áp dụng cho những

mặt hàng xuất khẩu chủ lực vì như gạo.

Về mật chủ quan, những khó khăn mà công ty gặp phải chủ yếu ở hai khâu thu mua và tiêu thụ . Đây là hai khâu quyết chính trong xuất khâu các mặt hàng nói chung.

Về công tác thu mua :

Thu mua cà phê là khâu quan trọng quyết định đầu vào của Công ty. Việc thu mua mà không tốt thì công ty hoặc là mua được nhưng vơi giá cao, giảm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Ngoài ra xét về lâu dài, nếu tổ chức thu mua không tốt sẽ khiến cho việc cung cấp của công ty ra thị trường nước ngoài thiếu ổn định, do vậy mà công ty khó duy trì được phân thị của mình. Cho đến nay tuy việc không mua được cà phê hiếm khi sảy ra nhưng việc phải mua đắt là một vấn đề còn tồn tại gây tốn kém và ảnh hưởng tới việc thực hiện các hợp đồng xuất khâu cà phê

của công ty. Nguyên nhân của hiện tượng này là giá thu mua chưa hợp lý và công tác tổ chức thu mua của Công ty còn chưa hiệu quả. Ngoài ra, kinh tế CHẦU Á bị khủng hoảng làm cho nhiều ngân hàng CHẦU Á phá sản gây ảnh hưởng xấu tới các ngân hàng trong nước nên việc vay vốn để thu mua cà phê

cũng gặp nhiều khó khăn.

Về chất lượng cà phê mà Công ty mua, nhìn chung là đảm bảo được tiêu chuẩn xuất khâu, được khách hàng chấp nhân do công ty đã chú ý thu mua ở những nơi chế biến đảm bảo và uy tín. Tuy nhiên việc sơ chế sau khi thu hoạch

như phơi, sấy, bảo quản vv.. hầu hết là do các hộ sản xuất tự thực hiên hoặc là

do các cơ sở chế biến tại chỗ đảm nhiệm nên chất lượng không ồn định. Những

khâu sau như đánh bóng, phân loại vv.. để cà phê đủ tiêu chuẩn xuất khẩu là do

Công ty kết hợp với người mua gom của mình tiến hành cũng chưa loại bỏ hết

được tạp chất và những hạt hỏng, vỡ, bị ầm nên những chỉ tiêu này thường vẫn

cao hơn mức trung bình của thế giới. Đây không phải là vấn đề của riêng Công ty mà là vẫn đề của cả Ngành cà phê Việt Nam do không có sự liên kết chặt chẽ giữa người xuất khẩu và người sản xuất. Tuy khách hàng nước ngoài vẫn chấp nhận chất lượng sản xuất thấp hơn các nước khác có thể ảnh hưởng tới triển vọng lâu dài của cà phê khi mà yêu cầu chất lượng đối với cà phê ngày càng cao. Về thị trường tiêu thụ :

Thị trường cà phê thế giới bao gồm nhiều nhóm như: thị trường Băc Mỹ, thị trường Tây Bắc Âu và Nam Âu, thị trường Nga và các nước Đông Âu. thị trường các nước Châu Á - Thái Bình Dương...vv hiện nay Công ty đã thâm

nhập các khu vực thị trường :

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CẤP HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ (Trang 30 -35 )