0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Tăng cờng kích thích tiêu thụ.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 41 -43 )

- Năm là: cha có các chính sách đầu t cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên du lịch cũng nh những u tiên cho các dự án bảo vệ tài nguyên du

3.4. Tăng cờng kích thích tiêu thụ.

Kích thích tiêu thụ là hoạt động mang tính chất chiến lợc đối với các hoạt động kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng. Ngời tiêu dùng luôn có tâm lí có đợc những sản phẩm, dịch vụ có chất lợng cao nhng giá cả phải hợp lí, ngợc lại các nhà cung ứng lại luôn có mong muốn tiêu thụ đợc các sản phẩm có giá cao. Việc trung hoà giữa các mong muốn đó đòi hỏi các nhà xúc tiến cần phải đa ra các chính sách hợp lí để đảm bảo lợi ích cho cả hai bên và vừa kích thích đợc tiêu dùng lại vừa kích thích đợc tiêu thụ. Tuy nhiên do có sự liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực

khác nên việc thực thi các chính sách này cần có sự đảm bảo bởi các yếu tố dới đây.

- Nhà nớc cần có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc phát triển kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ du lịch, đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp và có các chính sách và biện pháp quy hoạch phát triển du lịch, có sự đầu t thoả đáng để xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng cơ sở lu trú và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch phải có cơ sở lu trú có điều kiện, tiêu chuẩn do cơ quan quản lí nhà nớc về du lịch có thẩm quyền quy định đồng thời phải đợc phân hạng theo quy định của cơ quan quản lí nhà nớc về du lịch có thẩm quyền.

- Tăng cờng hoạt động quản lí, giám sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo chất lợng phục vụ cho du khách. Đồng thời có sự phát triển cân đối giữa hai ngành du lịch và khách sạn, tránh tình trạng chênh lệch dễ dẫn đến việc thiếu hụt trong việc cung cấp dịch vụ cho du khách, tăng khả năng thu hút khách tham quan lu trú dài ngày, góp phần voà sự phát triển chung.

3.5.Tăng cờng khả năng đào tạo và hợp tác quốc tế về du lịch

Đây là hoạt động đòi hỏi có sự tham gia mạnh mẽ của nhà nớc, nhà n- ớc cần áp dụng các chính sách và biện pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch với các nớc, các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật mỗi bên, pháp luật và thông lệ quốc tế nhằm phát triển du lịch góp phần tăng cờng quan hệ hợp tác, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Mặt khác nhà nớc cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác về du lịch của các cá nhân, tổ chức nớc ngoài nhằm đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch, khu du lịch và trong khu du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, bảo vệ tôn tạo, phát

triển tài nguyên du lịch; cải thiện môi trờng sinh thái và thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền quảng bá du lịch.

- Điều tra cơ bản, bảo vệ khai thác và sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý và có hiệu quả.

- Xây dựng việc thực hiện các dự án phát triển du lịch trung dài hạn với quy mô và tầm cỡ mang chiến lợc quốc gia.

- Bảo vệ môi trờng ở các điểm du lịch, các khu du lịch.

- Nghiên cứu khoa học công nghệ và triển khai áp dụng vào các hoạt động du lịch cũng nh phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực du lịch.

Với những nội dung nh trên hoạt động hợp tác quốc tế về du lịch sẽ mang lại những cơ hội và thách thức mới cho sự phát triển của du lịch và trong một tơng lai không xa khi các chính sách đối ngoại đợc mở rộng, khả năng giao lu, hợp tác giữa các quốc gia sẽ thực sự góp phần cho sự phát triển của du lịch.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 41 -43 )

×