0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Đẩy mạnh các hoạt động nhằm kích thích tiêu dùng.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 39 -40 )

- Năm là: cha có các chính sách đầu t cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên du lịch cũng nh những u tiên cho các dự án bảo vệ tài nguyên du

3.2. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm kích thích tiêu dùng.

Trong giai đoạn hiện nay mức sống của ngời dân trên thế giới nói chung và ngời Việt Nam nói riêng đang ngày đợc nâng cao. Đối với ngời dân nớc ta việc tri trả các chi phí cho một chuyến du lịch là hoàn toàn nằm trong khả năng cho phép. Tuy nhiên với sự hiểu biết còn hạn chế và những t tởng cố hữu đã ăn sâu, du lịch dờng nh vẫn là cái gì đó xa xỉ, vì vậy đòi hỏi các nhà thực hiện chiến lợc phải đánh thức thói quen tiêu dùng của ngời dân để họ có cái nhìn đúng đắn về hoạt động này nhằm tăng khả năng tiêu dùng các sản phẩm du lịch. Vì vậy việc kích thích tiêu dùng nếu thành công sẽ là cơ hội lớn cho sự phát triển của ngành du lịch nói riêng và các ngành kinh tế khác nói chung. Để làm đợc điều này hoạt động xúc tiến cần đa ra những biện pháp và chính sách cụ thể trong dài hạn vì việc kích thích này không thể đạt ngay kết quả trong một sớm một chiều, đồng thời việc thực hiện phải đảm bảo tính nhất quán giữa các ban ngành và các doanh nghiệp , tỏo chức cá nhân có liên quan đến du lịch. Do vậy cần đảm bảo đợc các yêu cầu sau:

- Thứ nhất: cần cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của du khách về chơng trình và các dịch vụ du lịch.

- Thứ hai: tăng cờng khả năng đáp ứng và cung cấp các sản phẩm du lịch có chất lợng cao nhng đồng thời phải có sự hợp lý trong giá cả cũng nh sự phong phú về chủng loại tạo ra sự a thích của ngời tiêu dùng đối với sản phẩm du lịch.

- Thứ ba: Việc thực hiện các dịch vụ trong quá trình cung cấp phải đảm bảo các điều kiện và theo những phơng thức nhất định, các cá nhân tham gia trong quá trình cung ứng phải đợc bồi dỡng về nghiệp vụ, chuyên môn. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã cam kết với khách du lịch; chịu trách nhiệm về chất lợng dịch vụ hàng hoá bán cho khách; công khai giá dịch vụ và hàng hoá có biện pháp đảm bảo an toàn và tài sản, tính mạng và cung cấp các thông tin cần thiết về chuyển đi du lịch cho khách du lịch; hớng dẫn cho khách về nội quy, quy chế du lịch cũng nh có trách nhiệm bồi thờng thiệt hại trong trờng hợp gây thiệt hại cho du khách.

Cuối cùng cần tạo ra môi trờng du lịch văn minh lành mạnh và đảm bảo các biện pháp về an ninh trật tự an toàn vệ sinh môi trờng tại các khu du lịch, các điểm du lịch các điểm tham quan. Đồng thời cần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên du lịch và tài nguyên khác có liên quan đến du lịch cũng nh thực hiện các nhiệm vụ, các quyền hạn theo quy định của nhà nớc và pháp luật.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 39 -40 )

×