0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Hình thành hệ thống xúc tiến

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 28 -29 )

- Năm là: cha có các chính sách đầu t cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên du lịch cũng nh những u tiên cho các dự án bảo vệ tài nguyên du

2.3.3. Hình thành hệ thống xúc tiến

Quá trình diễn biến tâm lý của ngời nhận tin do nhận đợc những thông điệp khác nhau và những kênh truyền thông khác nhau đã đợc nhiều nhà nghiên cứu phác thảo thành những mô hình khác nhau. Song dù có sự khác nhau đó thì kênh truyền thông tác động vào khách hàng mục tiêu đều thống nhất và thích nghi với diễn biến tâm lý. Ba giai đoạn diễn biến tâm lý mang tính quy luật của ngời nhận tin là giai đoạn liên hệ , giai đoạn tình cảm và giai đoạn hành vi. Đối với từng mô hình cần phải có những hoạt động truyền thông, kênh truyền thông và thông điệp riêng biệt phù hợp để đáp ứng yêu cầu ở từng giai đoạn diễn biến tâm lý đó.

Vì vậy các công ty khác nhau sử dụng những hệ thống xúc tiến khác nhau. Các công ty cũng luôn tìm những phơng cách mới để phối hợp giữa quảng cáo và bán hàng trực tiếp, kích thích tiêu thụ và tuyên truyền sao cho có hiệu quả. Các công ty có thể thay đổi phơng tiện truyền thông này bằng phơng tiện truyền thông khác nếu thấy kinh tế hơn. Khả năng chuyển hoán giữa các công cụ truyền thông đã giải thích tại sao các chức năng Marketing cần đợc hợp lại trong một bộ phận Marketing duy nhất.

Việc xác lập hệ thống xúc tiến càng trở nên tinh tế hơn khi một công cụ này có thể dùng để tạo thêm sức mạnh và hiệu quả cho một công cụ khác. Ví dụ ta có thể tiến hành quảng cáo cho một chiến dịch xúc tiến bán hàng.

Sự phối hợp các hoạt động truyền thông thờng gắn với các chiến dịch truyền thông trong những thời gian cụ thể nhất định. Để sự phối hợp này đạt hiệu quả cao, công ty cần phải xây dựng hệ thống truyền thông của mình bằng việc lựa chọn các công cụ truyền thông phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của công ty. Các công ty không ngừng tìm kiếm những phơng cách nâng cao hiệu quả kinh doanh, thay đổi những phơng tiện kích thích khi phát hiện ra rằng nó không đảm bảo đạt đợc những kết quả kinh tế tốt đẹp hơn. Nhiều công ty đã giảm đợc một phần khối lợng công việc của ngời bán hàng bằng cách sử dụng bán hàng qua điện thoại và gửi th trực tiếp. Một số công ty khác thì đảm bảo tiêu thụ nhanh nhất bằng cách tăng chi phí cho việc kích thích tiêu thụ so với chi phí quảng cáo. Bởi vì các phơng tiện kích thích có thể thay đổi cho nhau, nên cần phải phối hợp các chức năng Marketing trong khuôn khổ của bộ phận Marketing thống nhất.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 28 -29 )

×