0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

Tăng cờng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm mục đích xã hội hoá du lịch.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 38 -39 )

- Năm là: cha có các chính sách đầu t cho việc điều tra cơ bản về tài nguyên du lịch cũng nh những u tiên cho các dự án bảo vệ tài nguyên du

3.1. Tăng cờng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm mục đích xã hội hoá du lịch.

nhằm mục đích xã hội hoá du lịch.

Để thực hiện hoạt động này có hiệu quả, các ban ngành thực hiện cần nắm vững chủ trơng, đờng lối, chính sách của đảng và nhà nớc, huy động các nguồn lực để việc thực hiện đợc rộng khắp đến nhiều ngời dân qua đó làm tăng sự hiểu biết của ngời dân đến hoạt động du lịch nói chung và hoạt động xúc tiến nói riêng tạo đà phát triển cho các hoạt động sau này.

Mặt khác việc tuyên truyền phải đến đợc các cá nhân và tổ chức nớc ngoài qua đó để họ hiểu về đất nớc, con ngời Việt Nam , những bản sắc truyền thống, danh làm thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá, các công trình sáng tạo của con ngời .đồng thời cũng qua…

đó kêu gọi sự đầu t và hợp tác giữa hai bên nhằm góp phần cho sự phát triển chung của ngành du lịch.

Trong thời đại ngày nay việc thực hiện giải pháp này có thể thông qua nhiều hình thức, tuỳ theo mục đích có thể lựa chọn các phơng tiện thông tin để tuyên truyền (đài, báo, truyền hình, internet ) và trong từng tr… ờng hợp cụ thể việc lựa chọn các phơng tiện thông tin đòi hỏi cần có sự chọn lựa kỹ càng và các thông tin chính xác, tạo niềm tin đối với ngời tiêu dùng cũng nh các cá nhân, tổ chức có liên quan. Hoạt động này nếu đạt đợc hiệu ứng tích cực sẽ là cơ hội to lớn cho sự phát triển toàn ngành, nhng ngợc lại cũng mang lại những rủi ro khó có thể lờng trớc nếu có những hệ quả tiêu cực trong công tác tổ chức thực hiện và nhận các thông tin phản hồi.

Nói chung hoạt động tuyên truyền trong một phạm vi nào đó sẽ mang lại kết quả cao. Tuy nhiên hoạt động này cần đợc đảm bảo các yếu tố sau: - Xác định rõ đối tợng và phạm vi tuyên truyền sẽ là cơ hội để tuyên

truyền một cách sâu rộng và hoàn chỉnh.

- Nguồn kinh phí thực hiện cần đợc đảm bảo trong thời gian tơng đối dài vì rất cần phải có thời gian để triển khai trên địa bàn rộng.

- Theo sát các chủ trơng, đờng lối, chính sách của đảng và nhà nớc, để việc thực hiện không làm trái với các quy định, chủ trơng của các đờng lối và chính sách đó.

- Cần áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro, và ngăn chặn các hoạt động lợi dụng việc tuyên truyền nhằm mục đích bất chính.

Một phần của tài liệu ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI SỞ DU LỊCH HÀ TÂY.DOC (Trang 38 -39 )

×