0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (159 trang)

Phõn loại UTBMĐTT theo WHO 2000

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG (Trang 41 -46 )

Typ mụ bệnh học Mó ICD-O

Ung thư biểu mụ tuyến 8140/3

Ung thư biểu mụ tuyến nhầy 8480/3

Ung thư biểu mụ tế bào nhẫn 8490/3

Ung thư biểu mụ tế bào nhỏ 8041/3

Ung thư biểu mụ tế bào vảy 8070/3

Ung thư biểu mụ tuyến vảy 8560/3

Ung thư biểu mụ tủy 8510/3

Ung thư biểu mụ khụng biệt húa 8020/3

Ung thư biểu mụ - carcinoid hỗn hợp 8244/3

Cỏc loại khỏc

2.4.1.2. Tiờu chuẩn chẩn đoỏn mụ học

Ung thư biểu mụ tuyến

+ U cú cỏc tuyến trung bỡnh đến lớn với sự thay đổi vừa phải của kớch thước và hỡnh dạng tuyến

+ Trong những u biệt húa cao, cỏc tế bào biểu mụ thường cao và hỡnh trụ và trở nờn hỡnh khối vuụng và đa diện nhiều hơn với mức độ biệt húa giảm dần.

+ Cỏc lũng tuyến chứa chất nhầy ưa eosin cụ đặc và những mảnh vụn nhõn và tế bào (cỏi gọi là hoại tử bẩn).

Ung thư biểu mụ nhầy

Ung thư biểu mụ nhầy được chẩn đoỏn theo mức độ chất nhầy ngoài tế bào là nhữn u bao gồm ≥ 50% là chất nhầy.

Cỏc ung thư biểu mụ nhầy cú chứa ớt nhất lớp biểu mụ phủ từng phần hoặc cú biểu mụ bong ra bơi tự do trong chất nhầy.

Cũng cú thể thấy một số lượng thay đổi cỏc tế bào nhẫn, nhưng dưới 50% u bao gồm cỏc tế bào nhẫn.

Ung thư biểu mụ tế bào nhẫn

+ U phỏt triển dưới dạng lan tỏa, với ớt hoặc khụng hỡnh thành bất kỳ cấu trỳc tuyến nào

+ Hầu hết hoặc tất cả chất nhầy là trong tế bào, trỏi với hỡnh thỏi chất nhầy ngoài tế bào trong ung thư biểu mụ tuyến nhầy.

+ Phải cú >50% tế bào u là tế bào nhẫn.

+ Sự tớch lũy chất nhầy trong tế bào gõy hậu quả đẩy lệch nhõn về một phớa tạo nờn hỡnh nhẫn điển hỡnh của tế bào.

+ Một phõn nhúm của cỏc tế bào nhẫn hỡnh trũn và cú nhõn khu trỳ ở trung tõm, khụng cú hốc chất nhầy rừ rệt.

Ung thư biểu mụ tế bào nhỏ

Ung thư biểu mụ tế bào nhỏ cú hỡnh thỏi học giống ung thư biểu mụ tế bào nhỏ của phổi.

Ung thư biểu mụ tế bào vảy

Hỡnh ảnh bệnh học tương tự như của ung thư biểu mụ vảy ở cỏc cơ quan khỏc.

Chẩn đoỏn ung thư biểu mụ tế bào vảy đũi hỏi (1) loại trừ di căn từ những vị trớ khỏc (đặc biệt là phổi); (2) loại trừ một đường dũ kết hợp được phủ bởi biểu mụ vảy (thường giống vị trớ nguồn gốc); và (3) phõn biệt với những ung thư biểu mụ của hậu mụn lan tràn gần vào trực tràng thấp.

Ung thư biểu mụ tuyến vảy

Cỏc u bất thường này cú những hỡnh ảnh của cả ung thư biểu mụ vảy và ung thư biểu mo tuyến, hoặc như những thành phần riờng biệt trong u hoặc hỗn hợp với nhau.

Để một tổn thương được xếp loại là ung thư biểu mụ tuyến vảy, cần phải cú nhiều hơn cỏc ổ biệt húa vảy nhỏ được tỡm thấy ngẫu nhiờn.

Ung thư biểu mụ khụng biệt húa

Ung thư biểu mụ khụng biệt húa là những ung thư cú bằng chứng biệt húa biểu mụ nhưng khụng hỡnh thành tuyến rừ rệt hoặc những u với một tỷ lệ nhỏ (< 5%) hỡnh thành tuyến.

Cỏc u cú thể tạo thành những dải tế bào, những dõy hoặc những cấu trỳc bố và thường cú hỡnh thỏi phỏt triển xõm nhập.

Một số u cú hỡnh thỏi tế bào học tương đối đồng đều, trong khi những trường hợp khỏc cú thể cú biến đổi của nhõn rừ rệt.

Ung thư biểu mụ tủy

Ung thư biểu mụ tủy bao gồm những dải tế bào đa diện với nhõn hỡnh tỳi, hạt nhõn nổi bật và bào tương rộng, kết hợp với một phản ứng của lympho bào xõm nhập u mạnh.

Cỏc tế bào u cú thể cú cấu trỳc dạng cơ quan hoặc dạng bố và cú thể cú sản xuất chất nhầy thành ổ.

2.4.1.3. Xếp độ biệt húa và độ mụ học

Chỳng tụi xếp độ biệt húa và độ mụ học của ung thư biểu mụ tuyến theo hệ thống xếp độ được sử dụng phổ biến nhất là hệ thống được phờ duyệt bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và AJCC. Độ biệt húa: được chia làm 5 độ và độ mụ học được phõn theo 2 độ thấp và cao.

Bảng 2.2. Xếp độ ung thư biểu mụ tuyến đại trực tràng

Độ Danh phỏp mụ tả Cỏc tiờu chuẩn* Đề nghị của AJCC

GX Độ khụng thể xỏc định

G1 Biệt húa cao > 95% hỡnh thành tuyến Độ thấp

Phần lớn (> 75%) cỏc tuyến nhẵn và đều

Khụng cú thành phần nhõn độ cao cú ý nghĩa

G2 Biệt húa trung gian 50%-95% hỡnh thành tuyến

Độ thấp

G3 Kộm biệt húa < 50% hỡnh thành tuyến Độ cao

G4 Khụng biệt húa Khụng hỡnh thành** tuyến rừ rệt

Độ cao

* Tất cả cỏc tiờu chuẩn phải đầy đủ

** Cỏc u khụng biệt húa là một thứ typ riờng

Ngoài cỏc tiờu chuẩn được nờu trờn, việc phõn độ biệt húa cũn dựa theo cỏc đặc điểm hỡnh thỏi học dưới đõy dựa trờn sự sắp xếp của cỏc tế bào cựng với sự hỡnh thành ống:

+ Ung thư độ I: bao gồm chủ yếu những ống tuyến đơn, trong đú cực tớnh của nhõn dễ dàng nhận biết và nhõn cú kớch thước đều. Cú sự giống rừ rệt với biểu mụ của u tuyến.

+ Ung thư độ II: bao gồm những ống tuyến cú thể đơn, phức hợp hoặc khụng đều nhẹ trong đú cực tớnh của nhõn đủ độ để nhận biết rừ hoặc mất cực tớnh.

+ Ung thư độ III: cú đặc điểm hỡnh thỏi là khụng hỡnh thành tuyến, hỡnh thỏi đặc chiếm ưu thế, cũng như mất cực tớnh của nhõn. Để xỏc định một ung thư biểu mụ đại trực tràng, thành phần kộm biệt húa phải tạo thành trờn 50% u, khụng phải chỉ là những ổ hiếm gặp của u.

+ Ung thư biểu mụ khụng biệt húa: là những u biểu mụ ỏc tớnh khụng cú cấu trỳc tuyến hoặc những hỡnh ảnh khỏc chứng tỏ sự biệt húa chắc chắn.

2.4.2 Nghiờn cứu húa mụ miễn dịch

2.4.2.1. Phương phỏp nghiờn cứu

Phương phỏp nhuộm hoỏ mụ miễn dịch được thực hiện trờn cỏc lỏt cắt mụ vựi nến bằng bằng kỹ thuật enzym Avidin Biotin Complex (ABC).

Bộc lộ

Bộc lộ Kết hợp Kết hợp Khuyếch Khuyếch đạiđại

Kh Khááng thể ng thể IIII gắn biotin gắn biotin Kh Khááng thể ng thể II Kh

Khááng nguyng nguyênên Biotin Biotin Avidin Avidin Men Men Bệnh phẩm

Bệnh phẩm được cố được cố đđịnh formolịnh formol

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG (Trang 41 -46 )

×