0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

Chu trình câc chất dinh đưỡn

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 42 -45 )

Nhịp điệu trao đôi chất đỉnh dưỡng (cơ thí Nhanh Chậm

vă môi trường)

Vai trò của mùn bê (detrit) trong sự tâi tạo Không quan trọng Quan trọng

E. Âp lực chọn lọc

Dạng tăng trưởng Tăng trưởng nhanh, chọn | Kiím tra ngược, chọn lọc “K”

lọc “r”

Sản phđm của quâ trình sản xuất Số lượng Chất lượng

E. Cđn băng chung

Cộng sinh trong Kĩm phât triín Phât triển

Bảo tôn chật dinh dưỡng Nghỉo Tốt

Tính ôn định (chống lại sự xâo động từ bín Kĩm Tôt

ngoăi)

Entropy Cao Thấp

Thông tin Thấp Cao

Như vậy, rõ răng lă quâ trình phât triển tiến hoâ của hệ sinh thâi

diễn ra đo:

- Những biín đôi của câc điíu kiện môi trường vật lý dưới sự kiím soât chặt chẽ của quđn xê sinh vật.

-Cđu trúc lại thănh phđn loăi vă số lượng câ thể của từng loăi phù hợp với mối quan hệ cạnh tranh - chung sống glữa những loăi cđu trúc nín quđn xê trong điều kiện cđn bằng mới của quđn xê với môi trường. Đương nhiín, sự diễn thí diễn ra từ từ qua từng giai đoạn vă có định hướng.

Về mặt logic, có thể xâc nhận rằng, trong diễn thế có sự đóng góp của câc quâ trình xảy ra ở cả mức hệ thông vă cả mức quđn thể. Tuy nhiín, trong sinh thâi học hiện đại, những vấn đề năy cũng như một số

quan niệm khâc về diễn thế vẫn chưa hoăn toăn thống nhất vă tiếp tục

được tranh cêi giữa câc trường phâi khoa học.

Sự hiểu biết về diễn thế sinh thâi cho phĩp ta chủ động điều khiển

sự phât triển của diễn thế theo hướng có lợi cho con người băng những tâc động lín điều kiện sống như: cải tạo đất, đầy mạnh câc biện phâp chăm sóc, phòng trừ sđu bệnh, tiễn hănh câc biện phâp thuỷ lợi để bảo vệ vă sử dụng hợp lý nguồn tăi nguyín thiín nhiín.

3. Khâi niệm về đỉnh cực (Climax)

Một hệ sinh thâi hay một quđn xê trong quâ trình diễn thế níu không bị những. yếu tố hủy hoại tâc động văo thì cuôi cùng cũng sẽ đạt được trạng thâi ồn định. ở giai đoạn năy, những quđn thí quan trọng cũng ồn định, mức sinh tử, cả dòng năng lượng vă sinh khối đều nằm trong trạng thâi cđn bằng, sản lượng vă sự “nhập khẩu” của hệ cđn bằng với tổng lượng hô hấp vă xuất khẩu của hệ. Câc khuynh hướng biến đổi của hệ thống đê được mô tả vă chỉ ra ở bảng trín (bảng 4.4) ở đđy, cần nhđn

mạnh rằng, quần xê đỉnh cực hầu như ít có khuynh hướng lăm biến đổi

môi trường.

Thực tế, tô chức phức tạp. cđu trúc hữu cơ đa dạng vă sự trao đôi chất ở điều kiện cđn băng đê tạo cho hệ thống khả năng chống đỡ với những biến động của môi trường vật lý vă khả năng tôn tại lđu dăi. Song

điều cần nhớ răng, quđn xê cao đỉnh không tĩnh mă nó vẫn biến đổi một

câch rđt chậm chạp vă những biến đổi đó sẽ xảy ra nhanh nếu môi trường,

cả môi trường vật lý vă sinh học có những biến động lớn. Chắng hạn, một

số năm trước, cđy thích (4cer sp.) lă loăi phô biến của rừng đỉnh cực thuộc phđn lớn câc vùng phía đông băc Mỹ, nhưng chúng bị hủy hoại do nắm nín ở rừng đỉnh cực hiện tại trong vùng, những cđy ưu thí trước đó (1cer sp.) đê được thay băng loăi ưu thế khâc (Keeton and Gould, 1993). Ở một

phđn thời gian xảy ra quâ trình diễn thế khó có thể phđn biệt rõ răng giữa

giai đoạn đỉnh cực vă câc giai đoạn sớm gđn nó.

Theo Keeton vă nnk., (1993) trong nhiều thập kỷ, nhiều nhă sinh thâi học Hoa Kỳ cho rằng, tất cả câc quâ trình diễn thế trong một không gian rộng lớn đều quy tụ văo một dạng đỉnh cực, nghĩa lă chỉ có một kiểu quần xê đỉnh cực chung (hoặc đơn đỉnh cực) (Monoclimax) cho toăn

vùng, những quđn xê ưu thí đang tồn tại thời gian rồi cũng sẽ quy về đỉnh cực chung đó. Do vậy, rừng sôi ở đông bắc Mỹ vă quđn xê vđn sam trắng - linh sam thơm ở một sô vùng thuộc Canada mới được xem lă câc quđn xê đỉnh cực.

Phần lớn câc nhă sinh thâi học hiện đại đê phú nhận quan điểm đỉnh cực chung (monoclimax). Họ cho răng, sự tập trung của câc loăi đặc

trưng đối với một quần xê đê biết chính lă sản phẩm của những điều kiện

môi trường địa phương. Môi trường năy ổn định lđu dăi thì quđn xê sống trín đó cũng ồn định lđu dăi, tạo nín câc dạng đỉnh cực địa phương hay

đỉnh cực thổ nhưỡng, đặc trưng cho điều kiện thô nhưỡng - khí hậu riíng

của vùng.

Ranh giới giữa những quản xê trín một dêy liín tục thường khó

phđn định vì chúng lă những thănh phđn của dêy, biến đổi từ từ. Do đó, sự khâc nhau giữa câc quđn xê đỉnh cực trong phđn lớn câc vùng khâc nhau chỉ lă tương đối vă không thật rõ răng. Như vậy, hiển nhiín sẽ không có một đỉnh cực chung năo cho một vùng rộng lớn, nhất lă trong đó xuất hiện

những điều kiện thổ nhưỡng - khí hậu không hoăn toăn giống nhau. Tuy

nhiín, gắn tất cả câc quđn xê đỉnh cực của một vùng rộng lớn văo một đỉnh cực chung, duy nhất cũng có hiệu quả trong nhiều trường hợp, đặc biệt khi nghiín cứu những biến đổi về cđu trúc câc quđn xê theo gradient của câc yíu tố môi trường.

TĂI LIỆU THAM KHẢO I. TĂI LIỆU TIẾNG VIỆT

I. TĂI LIỆU TIẾNG VIỆT

I. Duvigneaud P. & Tanghe M. 1978. Sinh quyển vă vị trí con người (Sâch dịch). NXB Khoa học vă Kỹ thuật, Hă nội

2. Odum E. P. 1971. Cơ sở Sinh thâi học (Sâch dịch). NXB Đại học vă Trung học chuyín nghiệp, Hă nội.

3. Vũ Trung Tạng. 2000. Cơ sở Sinh thâi học. NXB Giâo dục, Hă Nội.

4. Vũ Trung Tạng. 2004. Băi tập sinh thâi học. NXB Giâo dục, Hă Nội.

5. Dương Hữu Thời. 1998. Cơ sở Sinh thâi học. NXB Đại Học

Quốc Gia Hă Nội, Hă Nội. II. TĂI LIỆU TIỀNG ANH

II. TĂI LIỆU TIỀNG ANH

6. David Ford E. 2000. Sclentific Method for Ecology Reseach. Cambridge University Press.

7. Eric R. Pianca. 1978. Evolutionary Ecoloey. 2"' edition.Harper & Row Publisher, New York.

$. lan Deshmukh. 1986. Ecology and Troppical Biology. Oxford London.

9. Jorgensen S.E. & Muller (eds.). 2000. Handbook of Ecosystem Theorles and Management. Lewis Publisher.

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 42 -45 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×