0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

sunphit, đặc biệt lă pyrit (FeSa), khi xđm nhập lín tầng mặt lưu huỳnh xuất

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 28 -29 )

- Tiếp theo: Biến đối nitrit thănh nitrat

sunphit, đặc biệt lă pyrit (FeSa), khi xđm nhập lín tầng mặt lưu huỳnh xuất

hiện dưới dạng hydro sunphit với sự tham gia của câc nhóm vi khuẩn ky khí.

Chu trình lưu huỳnh trín phạm vi toăn cầu được điều chỉnh bởi câc mỗi tương tâc giữa nước - khí - trầm tích vă của câc quâ trình địa chất - khí hậu - sinh học.

Lưu huynh trang khí quyển ' S12, Hạ»,

Hạ8C14(aq), CR2, (CHa)128

SỰ TRO BỔI LIUI HUỲNH TRONG IMIỞI TRƯỜNG TRONG IMIỞI TRƯỜNG

8O2-

` ¬ ` Sư biển đổi

dạng hoâ tan va không hoa Eari F———————* pụy huỳnh

{1x hnâ anlfite 1x ho â ln hunyrfi

"Tích luỹ bởi

sinh vật Hguyễnm tổ bra lmỹnH ,„ 15

1x hoâ lưựrnasuilflia

Lìnma huưỷnh lrorig sutà vật Câc dạng sulphite như

nhóm -SH Hạ8 e8

|

+4

m0 2702 0100xÔ 0. }-. Tỷ

Ti sữuh ưôt săn sinh câc thốn hữu 3 š . huỳnh khâc như thuc —P—— Câc chất chứa lưu H

huỳnh trang cư thể nhr:-SHÐ E.-S-E bêo vệ thực vật |

L

dự phần huỹ

Hình 11: Chu trình lưu huỳnh trong tự nhiín (nguồn: http://jan.ucc.nau.edu/doetqp/courses/env440/lecfures) 1.2.6. Chu trình của câc nguyín tố thứ yếu

Những nguyín tố thứ yíu với nghĩa rộng, gồm câc nguyín tó hóa học thực thụ vă cả những hợp chất của chúng. Những nguyín tô năy có vai

trò quan trọng đối với sự sống, song thường không phải lă những chất tham gia văo thănh phần cấu trúc vă ít có giâ trị đối với hệ thống sống. Những nguyín tổ thứ yếu thường di chuyển giữa cơ thể vă môi trường để tạo nín câc chu trình như câc nguyín tố dinh dưỡng khâc. Tuy nhiín, nói

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 28 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×