0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

Mặt Trời" để lăm nín những kỳ tích trín hănh tinh: nguồn thức ăn ban đầu

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 31 -32 )

- Tiếp theo: Biến đối nitrit thănh nitrat

Mặt Trời" để lăm nín những kỳ tích trín hănh tinh: nguồn thức ăn ban đầu

vă dưỡng khí (O›), những điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho sự ra đời vă phât triển hưng thịnh của mọi sự sống khâc, trong đó có con người. .

Sản phẩm của quâ trình quang hợp do thực vật tạo ra được gọi lă "tổng năng suất sơ cấp" hay "năng suất sơ cấp thô" (ký hiệu lă PG). Nó

bao gồm phần chất hữu cơ được sử dụng cho quâ trình hô hấp của chính thực vật vă phần còn lại dănh cho câc sinh vật dị dưỡng.

Trong hoạt động sống của mình, thực vật sử dụng một phần đâng kể tổng năng suất thô. Mức độ sử dụng tùy thuộc văo đặc tính của quần xê thực vật, văo tuôi, nơi phđn bố (trín cạn, dưới nước, theo vĩ độ, độ cao... ).

Chắng hạn, câc loăi thực vật đồng cỏ còn non thường chỉ tiíu hao 30% tổng năng lượng sơ cấp, còn ở đồng cỏ giă lín đến 70%. Rừng ôn đới sử dụng 50 - 60%, còn rừng nhiệt đới 70 - 75%. Nhiều nghiín cứu đê đânh giâ răng, hô hấp của sinh vật tự dưỡng dao động từ 30 đến 40% tổng năng suất sơ cấp, do đó, chỉ khoảng 60 - 70% còn lại (thường ít hơn) được tích lũy lăm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. Phần năy được gọi lă "năng suất sơ cấp nguyín” (ký hiệu lă Px). (một số tăi liệu khâc còn sử dụng khâi niệm “sản lượng sinh vật toăn phần” thay cho thuật ngữ tổng năng suất thô hay năng suất sơ cấp thô: lă lượng chất sống (hay số năng lượng) do một cơ thể hoặc câc sinh vật trong một bậc dinh dưỡng sản sinh ra trong một khoảng thời gian trín một đơn vị diện tích, còn thuật ngữ “sản lượng sinh vật thực tế” thay cho năng suất sơ cấp nguyín: lă sản lượng sinh vật toăn phđn trừ đi phần chất sống (hay năng lượng) đê bị tiíu hao trong quâ trình hô hấp, đó lă chất hữu cơ được tích luỹ để lăm tăng khối lượng sinh vật, ).

Từ mức sử dụng trung bình níu trín của sinh vật sản xuất, tổng năng lượng sơ cấp nguyín tích tụ trong mô thực vật trín toăn sinh quyín được đânh giâ lă 6 x 107” calo-gam/năm, trong đó khoảng 70% thuộc về câc hệ sinh thâi trín cạn, còn 30 được hình thănh trong câc hệ sinh thâi ở nước, chủ yếu lă câc đại dương. Những hệ sinh thâi nông nghiệp hiện đại đóng góp chưa vượt quâ 102% của tổng năng suất nguyín toăn hănh tinh, văo khoảng 10 tý tấn.

Năng suất sơ cấp nguyín, tức lă phần chất hữu cơ còn lại trong thực vật, được động vật ăn cỏ sử dụng vă đồng hóa để tạo nín chất hữu cơ động vật đầu tiín của xích thức ăn. Nguồn năy lại tiếp tục được chia xẻ cho những loăi ăn thịt, hay vật dữ sơ cấp, rồi từ vật dữ sơ cấp, vật chất vă năng lượng lại được chuyển cho vật dữ thứ cấp để đến bậc dinh dưỡng cuôi cùng mă xích thức ăn có thể đạt được. Tất nhiín, trong quâ trình vận chuyển như thí, vật chất vă năng lượng bị hao hụt rất nhiều đưới câc dạng:

- Không sử dụng được (bức xạ không được hấp thụ, mai, xương

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 31 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×