0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

Sự phât triển vă tiễn hoâ của hệ sinh thâ

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 37 -38 )

l. Những khâi niệm

Sự phât triển của hệ sinh thâi còn được gọi lă "diễn thế sinh thâi"

(Ecological succession). Diễn thể sinh thâi lă quâ trình biến đổi của hệ sinh thâi hay quđn xê sinh vật từ trạng thâi khởi đđu (hay tiín phong) qua câc giai đoạn chuyín tiếp để đạt được trạng thâi ồn định, tồn tại lđu dải theo thời gian. Đó lă trạng thâi đỉnh cực (Climax).

Trong quâ trình. diễn thế xảy ra những thay. đối lớn về cấu trúc thănh phần loăi, câc mối quan hệ sinh học trong quđn. xê... tức lă quâ trình giải quyết câc mđu thuẫn phât sinh trong nội bộ quđn xê vă giữa quđn xê với môi trường, đảm bảo ví sự thông nhất toăn vẹn giữa quần xê vả môi trường một câch biện chứng. Sự diễn thể xảy ra do những biến đổi của môi trường vật lý, song dưới sự kiểm soât chặt chẽ của quđn xê sinh vật, vă do những biến đổi của câc mỗi tương tâc cạnh tranh - chung sống ở mức quđn thể. Như vậy, trong quâ trình năy, quđn xê giữ vai trò chủ đạo, còn môi trường vật lý xâc định đặc tính vă tốc độ của những biến đổi, đồng thời giới hạn phạm vị của sự phât triển đó.

Nếu không có những tâc động ngẫu nhiín thì diễn thế sinh thâi lă một quâ trình định hướng, có thí dự bâo được. Một cânh đồng hoang để lđu ngăy sẽ trở thănh trêng cđy bụi rồi biến thănh rừng, một ao hồ nông theo thời gian sẽ bị lấp đầy thănh đồng cỏ rồi phât triển thănh rừng.

Dựa trín những tiíu chuẩn xâc định (như động lực, giâ thể, ...) diễn

thế sinh thâi được xếp thănh câc dạng sau đđy:

Nếu dựa văo động lực của quâ trình thì diễn thể chia thănh 2 dạng:

nội diễn thế (autogenic succession) vă ngoại diễn thế (allogenic SUCC€SSIOn).

Ngoại diễn thế xảy ra do tâc động hay sự kiểm soât của lực hay yếu tô bín ngoăi. Chăng hạn, một cơn bêo đồ bộ văo bờ, hủy hoại một hệ sinh thâi năo đó, buộc nó phải khôi phục lại trạng thâi của mình sau một khoảng thời gian. Sự chây rừng hay chây đồng cỏ cũng kiểm soât luôn quâ trình diễn thế của rừng vă đồng cỏ,.

Nội diễn thế được gđy ra bởi động lực bín trong của hệ sinh thâi. Trong quâ trình diễn thế năy, loăi ưu thí của quần xê đóng vai trò chìa khóa vă thường lăm cho điều kiện môi trường vật lý biễn đổi đến mức bắt lợi cho mình, nhưng lại thuận lợi cho sự phât triển của một loăi ưu thế khâc, có sức cạnh tranh cao hơn thay thể. Nói một câch khâc trong quâ trình nội diễn thế, loăi ưu thí lă loăi “ tự đăo huyệt chôn mình”. Sự thay thế liín tiếp câc loăi ưu thế trong quđn xê cũng chính lă sự thay thế liín

tiếp câc quđn xê năy băng câc quđn xê khâc cho đến quđn xê cuối cùng, cđn bằng với điều kiện vật lý - khí hậu toăn vùng. Hiểu theo quan điểm năy thì quần xê đỉnh cực không phải hoăn toăn ổn định theo thời gian, mă

vẫn có những biến đổi, tuy những biến đổi đó diễn ra rất chậm mă đời

người không đủ dăi để có thể chứng kiến được những "nhảy vọt" có thể xảy ra trong tương lai xa xôi của sinh quyền.

Nếu dựa văo "giâ thế" thì diễn thí gồm 2 dạng: diễn thí sơ cấp

(hay nguyín sinh) vă diễn thế thứ cấp (hay thứ sinh).

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 37 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×