0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

Hơn nữa, trong tầng khí quyín nhiều thănh phần năy (hơi nước, câc loạ

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 30 -31 )

- Tiếp theo: Biến đối nitrit thănh nitrat

Hơn nữa, trong tầng khí quyín nhiều thănh phần năy (hơi nước, câc loạ

khí, bụi...), bức xạ không chỉ giảm đi một câch đơn giản mă còn biến đổi phức tạp do sự phản xạ, tân xạ.... Sự suy giảm cũng rất khâc nhau đối với mỗi thănh phần của phô ânh sâng. Chẳng hạn, trong ngăy nhiều mđy, phđn ânh sâng thuộc phố hông ngoại thay đổi rất mạnh, trong khi đó, phần ânh sâng thuộc phổ nhìn thđy vă tử ngoại lại ít biến động.

Nhìn chung, năng lượng bức xạ khi đạt đến bề mặt Trâi Đắt trong một ngăy đẹp trời (quang mđy), chứa 10% bức xạ tử ngoại, 45% thuộc phổ ânh sâng nhìn thấy vă 45% thuộc câc tia có bước sóng năm trong dải hồng ngoại. Bức xạ tử ngoại khi xđm nhập xuống Trâi Đất đê bị tầng ôzôn hấp thụ vă phản xạ lại vũ trụ tới 90% tổng lượng của nó. Lượng còn lại đủ thuận lợi cho đời sống của sinh vật. Nếu tý lệ năy tăng, nhiều hiểm họa sẽ xảy ra, đe dọa đến sự sống còn của muôn loăi. Bức xạ sóng dăi chủ yếu tạo nhiệt vă bị hấp thụ nhanh chóng, nhất lă trín lớp nước mặt của đại dương. Câc nghiín cứu đê xâc định rằng, khoảng 99% tông năng lượng năm trong vùng phô ânh sâng có bước sóng từ 0,136 đến 4,000 micron; khoảng 50% nguôn năng lượng đó (gồm cả ânh sâng nhìn thđy với bước sóng 0,38 - 0,77) có ý nghĩa sinh thâi quan trọng đối với đời sống của sinh giới, đặc biệt đối với sinh vật sản xuất.

Điều kiện tồn tại của sinh vật được xâc định chủ yếu bởi dòng bức xạ chung, nhưng đối với năng suất sinh học của câc hệ sinh thâi vă đối với chu trình của câc yếu tố đinh dưỡng trong câc hệ thì tổng bức xạ Mặt Trời xđm nhập văo sinh vật tự đưỡng có ý nghĩa vă quan trọng hơn nhiều. Thực

Một phần của tài liệu HỆ SINH THÁI (Trang 30 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×