0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Kênh lu lợng tuyến xuống (Traffic Channel)

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 40 -42 )

17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 32 Dãy đầu ra bộ chèn đợc truyền theo thứ tự hàng nh sau:

4.3.2.4 Kênh lu lợng tuyến xuống (Traffic Channel)

Kênh lu lợng tuyến xuống đợc sử dụng để truyền dẫn các thông tin của ngời sử dụng và thông tin báo hiệu từ trạm gốc BS tới các trạm di động MS riêng biệt trong quá trình tiến hành của cuộc gọi. Kênh lu lợng tuyến xuống cũng có 4 tốc độ số liệu khác nhau, có cấu trúc khung kênh với độ dài kênh và đặc tính điều chế nh của kênh lu lợng tuyến lên.

Tốc độ số liệu đợc lựa chọn theo từng khung cơ bản. Tuy nhiên, mặc dù tốc độ số liệu có thể thay đổi theo từng khung cơ bản nhng tốc độ ký hiệu điều chế đợc giữ cố định tại tốc độ 19200 ký hiệu / giây nhờ bộ lặp mã.

Chuỗi PN pilot kênh lu lợng tuyến xuống sử dụng cùng một bộ dịch chuyển dày PN pilot nh kênh pilot của trạm gốc đã cho.

Tốc độ số liệu Năng lợng / 1 ký hiệu điều chế

9.6 Kbps Es = Eb/2

4.8 Kbps Es = Eb/4

2.4 Kbps Es = Eb/8

1.2 Kbps Es = Eb/16

Bảng 4.9: Năng lợng ký hiệu điều chế với tốc độ số liệu

Các ký hiệu điều chế đợc truyền tại tốc độ số liệu thấp sẽ phát với mức năng lợng thấp hơn.

Điều chế kênh l u l ợng tuyến xuống :

• Mã hoá xoắn: kênh lu lợng đợc thực hiện mã hoá xoắn (n, k, m) = (2, 1, 8) với tốc độ mã hoá xoắn là R = k/n = 1/2 bit trên một ký hiệu mã và độ dài cỡng bức của từ mã là k = 9 và số trạng thái của bộ mã hoá là m = k - 1 = 8.

• Lặp ký hiệu mã:

Với tốc độ số liệu 9.6 Kbps không cần thực hiện lặp.

Với tốc độ số liệu 4.8 Kbps mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 1 lần. Với tốc độ số liệu 2.4 Kbps mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 3 lần. Với tốc độ số liệu 1.2 Kbps mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 7 lần.

• Chèn khối: kênh lu lợng tuyến xuống sử dụng bộ chèn khối xác định có chu ký là 20 ms. Tơng đơng với 384 ký hiệu điều chế có tốc độ 19.2 Ksps.

• Trộn dữ liệu: Sau khi thực hiện chèn khối, tín hiệu kênh lu lợng tuyến xuống đợc thực hiện trộn dữ liệu nh đối với kênh nhắn tin.

• Trải phổ trực giao: Sử dụng hàm Walsh có tốc độ cố định là 1.2288 Mcps.

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 40 -42 )

×