0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Kênh lu lợng tuyến lên (RTC)

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 30 -33 )

12 Báo nhận yêu cầu giải phóng BS

4.3.1.2 Kênh lu lợng tuyến lên (RTC)

Kênh lu lợng tuyến lên RTC (Reverse Traffic Channel) đợc sử dụng khi:

• Trả lời kiểm tra tính hợp lệ: MS gửi thông tin này để trả lời yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ mà BS phát đi trên kênh lu lợng tuyến xuống.

• Thông tin hoàn thành chuyển vùng: Khi MS hoàn thành quá trình chuyển vùng, MS phát thông tin này tới BS.

• Thông tin ngắn: Khi yêu cầu các dịch vụ từ BS, MS gửi tức thời đi các thông tin ngắn. • Yêu cầu: Thông tin này hoặc là trả lời cho yêu cầu của BS hoặc là một yêu cầu dịch vụ

từ MS.

Kênh lu lợng tuyến lên có thể sử dụng nhiều tốc độ truyền dẫn khác nhau nh: 9.6 Kbps, 4.8 Kbps, 2.4 Kbps, 1.2 Kbps.

Tốc độ số liệu kênh lu lợng tuyến lên đợc lựa chọn dựa trên liên kết khung cơ bản. Khung biểu thị khoảng định thời cơ bản trong hệ thống CDMA. Đối với kênh lu lợng tuyến lên một khung cơ bản có độ dài 20 ms.

Chu kỳ công suất truyền dẫn trên các kênh lu lợng tuyến lên biến đổi theo tốc độ truyền dẫn. Chu kỳ công suất truyền dẫn của các tốc độ khung 9.6 Kbps, 4.8 Kbps, 2.4 Kbps, 1.2 Kbps tơng ứng là 100%, 50%, 25%, 12.5%.

Mỗi kênh lu lợng tuyến lên đợc nhận dạng bởi các dãy mã dài của các ngời sử dụng khác nhau. Mã dài là định danh duy nhất của trạm di động cả trên kênh lu lợng tuyến xuống và kênh lu lợng tuyến lên.

Số liệu đợc truyền trên kênh lu lợng tuyến lên đợc thực hiện mã hoá xoắn, chèn khối, điều chế hàm trực giao 64 mức và trải phổ dãy trực tiếp trớc khi đợc truyền đi.

Việc tính toán tốc độ truyền dẫn số liệu 9.6 Kbps và 4.8 Kbps đợc thực hiện theo 2 bớc:

• Tốc độ số liệu 9.2 Kbps và 4.4 Kbps đợc tính toán từ tốc độ thông tin 8.6 Kbps và 4 Kbps và đợc thêm vào các bit chỉ thị chất lợng khung (thêm 12 bit CRC với tốc độ 9.2 Kbps và 8 bit với tốc độ 4.4 Kbps).

• Sau đó thêm vào 8 bit đuôi mã hoá, tốc độ truyền dẫn số liệu 9.6 Kbps và 4.8 Kbps đợc tính toán từ tốc độ 8.6 Kbps và 4.4 Kbps. Theo bảng về cấu trúc khung kênh lu lợng tuyến lên, độ dài của khung tại tốc độ 9.6 Kbps là 192 bit t- ơng ứng vứi 20 ms và độ dài khung tại tốc độ 4.8 Kbps là 96 bit cũng tơng ứng với 20 ms.

Việc tính toán với tốc độ khung 2.4 Kbps và 1.2 Kbps đợc thực hiện từ tốc độ thông tin 2 Kbps và 0.8 Kbps sau khi đợc thêm vào 8 bít đuôi mã hoá. Độ dài khung tại tốc độ 2.4 Kbps là 48 bit và độ dài khung tại tốc độ 1.2 Kbps là 24 bit và chúng cùng tơng ứng với độ dài là 20 ms.

a. Cấu trúc khung kênh

Mỗi khung kênh số liệu của RTC là chiếm khoảng thời gian là 20 ms và bao gồm hoặc các bit RTC thông tin hoặc các bit đuôi – thông tin phụ thuộc vào tốc độ truyền dẫn.

Khung RTC truyền tại các tốc độ 9.6 Kbps, 4.8 Kbps, 2.4 Kbps, 1.2 Kbps có số bit tơng ứng là 192 bit, 96 bit, 48 bit, 24 bit.

Tốc độ số liệu (Kbps) Các bit thông tin (bit) Các bit CRC (bit) Các bit đuôi mã hoá (bit) Độ dài khung (bit) 9.6 172 12 8 192 4.8 80 12 8 96 2.4 40 0 8 48 1.2 16 0 8 24

Bảng 4.5: Cấu trúc khung kênh lu lợng tuyến lên

b. Đặc tính và tham số điều chế

Tham số Tốc độ số liệu (Kbps) Đơn vị

9.6 4.8 2.4 1.2

Tốc độ chip PN 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 Mcps

Tỷ lệ mã 1/3 1/3 1/3 1/3 Bit/ký hiệu mã

Chu kỳ công suất truyền 100 50 25 12.5 %

Tốc độ ký hiệu mã 28.8 28.8 28.8 28.8 Ksps

Điều chế 6 6 6 6 KH mã/KH điều chế

Tốc độ ký hiệu điều chế 4.8 4.8 4.8 4.8 Ksps Tốc độ chip Walsh 307.2 307.2 307.2 307.2 Kcps Chu kỳ điều chế 208.33 208.33 208.33 208.33 às

Số chip PN/ký hiệu mã 42.67 42.67 42.67 42.67 Chip PN/ký hiệu mã Số chip PN/ký hiệu điều chế 256 256 256 256 Chip PN/KH điều chế

Số chip PN/chip Walsh 4 4 4 4 Chip PN/Chip Walsh

Bảng 4.6: Các tham số điều chế kênh lu lợng tuyến lên.

Kênh lu lợng tuyến lên có thể sử dụng 4 tốc độ truyền dẫn. Nhng chu kỳ công suất phụ thuộc vào tốc độ truyền dẫn. Tuy nhiên tốc độ ký hiệu mã thực tế là cố định tại 28.8 Ksps. Điều chế kênh lu lợng là điều chế trực giao 64-ary tại 4 tốc độ. Một trong 64 ký hiệu điều chế đợc truyền bởi 6 ký hiệu mã. Ký hiệu điều chế sẽ là 1 trong 64 dạng sóng trực giao tơng hỗ đợc tạo ra bởi hàm Walsh. Vì thế tốc độ ký hiệu mã tại đầu ra bộ chèn khối là 28.8 Ksps, tốc độ chip Walsh cố định trở thành 28.8/6 = 4.8 Ksps hay 4.8 x 64 = 307.2 Kcps. Mỗi chip đợc trải phổ bởi 4 chip PN, vì tỷ số chip Walsh / chip PN là 1.2288/307.2 = 4. Khoảng ký hiệu điều chế là 1/4800 = 208,33 às.

c. Chỉ thị chất lợng khung RTC

Trong 4 tốc độ truyền dẫn khác nhau trên RTC. Các khung tốc độ 9.6 Kbps và 4.8 Kbps sẽ bao gồm các bit chỉ thị chất lợng khung CRC (Cyclic Redundancy Check). Các tốc độ 2.4 Kbps và 1.2 Kbps không có các bit chỉ thị chất lợng khung. Với cả hai tốc độ 9.6 Kbps và 4.8 Kbps, CRC sẽ đợc tính toán cho các bit thông tin trong khung ngoại trừ bản thân các bit CRC và các bit đuôi mã hoá.

Đa thức sinh cho CRC tại tốc độ 9.6 Kbps là: g(x) = x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x4 + x + 1

Đa thức sinh cho CRC tại tốc độ 4.8 Kbps là: g(x) = x8 + x7 + x4 + x3 + x + 1

d. Điều chế

- Mã hóa xoắn: Sử dụng mã hoá xoắn (3, 1, 8) với tốc độ mã R = 1/3 và độ dài cỡng bức là K = 9.

- Lặp ký hiệu mã:

• Với tốc độ số liệu 9.6 Kbps không cần thực hiện lặp.

• Với tốc độ số liệu 4.8 Kbps mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 1 lần. • Với tốc độ số liệu 2.4 Kbps mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 3 lần. • Với tốc độ số liệu 1.2 Kbps mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 7 lần. - Chèn khối: • Với số liệu tốc độ 9.6 Kbps: Thứ tự truyền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Trình tự truyền theo thứ tự trong một hàng và bắt đầu từ hàng 1 tới hàng 32.

• Với số liệu tốc độ 4.8 Kbps Thứ tự

truyền

1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 30 -33 )

×