0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Kênh nhắn tin (Paging Channel)

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 38 -40 )

17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 32 Dãy đầu ra bộ chèn đợc truyền theo thứ tự hàng nh sau:

4.3.2.3 Kênh nhắn tin (Paging Channel)

Kênh nhắn tin gửi đi nhiều loại thông tin khác nhau nh:

• Thông tin các thông số hệ thống, thông tin này gửi tới tất cả các MS trong vùng để xác định các đặc tính của hệ thống tế bào phục vụ.

• Thông tin các thông số truy nhập gửi tới tất cả các MS trong vùng để xác định các đặc tính thông tin gửi đi trên kênh truy nhập.

• Thông báo mệnh lệnh: Thông báo cho MS để MS thực hiện một hoạt động và xác nhận một yêu cầu từ MS.

• Thông báo chỉ định kênh: Thông báo cho MS kênh lu lợng MS đợc phép sử dụng để truyền lu lợng (thoại hoặc dữ liệu).

Hàm Walsh 32 Các bit kênh đồng bộ Ký hiệu Ký hiệu điều chế Ký hiệu điều chế Xung PN 1.2 Kbps 2.4 Kbps 4.8 Kbps 4.8 Kbps 1.2288 Mcps Mặt nạ mã dài cho kênh nhắn tin 1.2288 Mcps 19.2 Kbps

Hình 4.25: Điều chế kênh nhắn tin

Tham số Tốc độ số liệu (Kbps) Đơn vị

9.6 4.8

Tốc độ chip PN 1.2288 1.2288 Mcps

Tỷ lệ mã 1/2 ẵ Bit/Ký hiệu mã

Lặp mã 1 2 Ký hiệu điều chế/Ký hiệu mã

Tốc độ ký hiệu điều chế 19.2 19.2 Ksps Mã hoá xoắn Lặp ký hiệu Chèn khối Bộ chia Bộ tạo mã dài

Số chip PN/Ký hiệu điều chế 64 64 Chip PN/Ký hiệu điều chế

Số chip PN/bit 128 256 Chip PN/bit

Bảng 4.8: Các tham số điều chế kênh nhắn tin

Kênh nhắn tin đợc hoạt động ở tốc độ cố định là 9.6 Kbps hoặc 4.8 Kbps và một khung kênh có độ dài là 20 ms.

Điều chế kênh nhắn tin:

• Mã hoá xoắn: Kênh nhắn tin đợc thực hiện mã hoá xoắn (n, k, m) = (2, 1, 8) với tốc độ mã hoá xoắn là R = k/n = 1/2 bit trên mọt ký hiệu mã và độ dài cỡng bức của từ mã là k = 9 và số trạng thái của bộ mã hoá là m = k - 1 = 8.

• Lặp ký hiệu mã: Với kênh có tốc độ số liệu là 9.6 Kbps không cần thực hiện lặp. Còn đối với kênh có tốc độ số liệu là 4.8 Kbps thì mỗi ký hiệu mã đợc thực hiện lặp 1 lần. • Chèn khối: kênh nhắn tin sử dụng bộ chèn khối xác điịnh có chu ký là 20 ms. Tơng đ-

ơng với 384 ký hiệu điều chế có tốc độ 19.2 Ksps.

Trôn dữ liệu: Sau khi thực hiện chèn khối, tín hiệu kênh nhắn tin đợc thực hiện trộn dữ liệu. Trộn dữ liệu đợc thực hiện trên đầu ra của bộ chèn khối với tốc độ ký hiệu điều chế là 19.2 Kbps. Nguyên tắc của trộn dữ liệu là thực hiện cộng module - 2 các ký hiệu đầu ra bộ chèn với giá trị nhị phân của chíp mã dài PN (242 - 1). Dãy PN tơng đ- ơng với mã dài hoạt động ở tốc độ 1.2288 MHz sau khi qua 2 bộ chia (Decimator) ở tốc độ 800Hz, dòng tín hiệu này dùng để điều khiển bộ ghép kênh MUX.

Các bit điều khiển công suất

800 bps 9.6 Kbps 4.8 Kbps 19.2 Kbps 19.2 Kbps Ký hiệu điều chế đ- ợc trộn với 2.4 Kbps 1.2 Kbps 1 4

các bit điều khiển công suất 800 Hz Đ/k định thời MUX

Mặt nạ 1.2288

mã dài Mcps 19.2 Kbps

Hình 4.26: Chức năng và định thời gian của bộ trộn dữ liệu.

Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 90

Lặp ký hiệu mã Bộ chèn khối MUX Bộ chia Bộ tạo mã dài Bộ chia

• Trải phổ trực giao: Sử dụng hàm Walsh có tốc độ cố định là 1.2288 Mcps. • Điều chế pha vuông góc QPSK.

Trạm gốc sử dụng kênh nhắn tin để truyền thông tin mào đầu hệ thống và các bản tin riêng của trạm di động. Tất cả các kênh nhắn tin trong cùng một hệ thống nghĩa là có cùng số nhận dạng hệ thống SID (System Identifier) sẽ phát đi với cùng một tốc độ khung. Các chuỗi PN kênh pilot I và Q dành cho kênh nhắn tin sử dụng cùng dịch chuyển PN pilot nh kênh pilot của một trạm gốc đã cho.

Kênh nhắn tin đầu tiên sẽ xuất hiện tại thời điểm bắt đầu của quá trình truyền dẫn trạm gốc. ở chế độ hoạt động không ấn định khe thời gian, bản tin tìm gọi và điều khiển trạm di động có thể thu nhận tại bất kỳ khe kênh nhắn tin nào. Với chế độ hoạt động ấn định khe thời gian, một trạm di động giám sát kênh nhắn tin chỉ trong một khe nhất định đợc ấn định. Mỗi khe thời gian là 1.28 s.

Thời gian hệ thống

1.28 s

2047 0 1 2 …… 5 6 7 …… 14 15 16

Các khe thời gian kênh nhắn tin 80ms

Khe đợc ấn định số 6

Hình 4.27: Chế độ hoạt động ấn định khe thời gian của trạm di động

Kênh nhắn tin đợc chia thành các khe thời gian có chu kỳ là 80 ms. Các khe này đ- ợc tổ chức thành chu kỳ gồm có 2048 khe thời gian (tơng ứng 163.84 s) đợc xem nh là chu kỳ khe thời gian lớn nhất. Mỗi chu kỳ khe thời gian lớn nhất đợc bắt đầu tại điểm bắt đầu của khung khi khe thời gian của hệ thống theo các nhóm 80 ms, module 2048 là 0. Các khe thời gian của mỗi chu kỳ khe thời gian lớn nhất đợc đánh số từ 0 đến 2047. Mỗi khe 80 ms đợc chia thành 4 khung kênh nhắn tin có độ dài 20 ms. Sau đó khung 20 ms lại đợc chia thành 2 nửa khung kênh nhắn tin có chiều dài 10 ms. Bít đầu tiên của nửa khung này gọi là bit chỉ thị đồng bộ SCI (Synchronized Capsule Indicator). Khung bản tin kênh nhắn tin gồm có phần d, phần bản tin kênh nhắn tin. Bản tin kênh nhắn tin bao gồm: chiều dài bản tin, phần bản tin, CRC.

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 38 -40 )

×