0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Kênh đồng bộ (Synchronous Channel)

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 36 -38 )

17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 32 Dãy đầu ra bộ chèn đợc truyền theo thứ tự hàng nh sau:

4.3.2.2 Kênh đồng bộ (Synchronous Channel)

Hàm Walsh 32 Các bit kênh đồng bộ Ký hiệu Ký hiệu điều chế Ký hiệu điều chế Xung PN 1.2 Kbps 2.4 Kbps 4.8 Kbps 4.8 Kbps 1.2288 Mcps Hình 4.24: Điều chế kênh đồng bộ

Tham số Tốc độ số liệu Đơn vị

1.2 Kbps

Tốc độ chip PN 1.2288 Mcps

Tỷ lệ mã 1/2 Bit/Ký hiệu mã

Lặp mã 2 Ký hiệu điều chế/Ký hiệu mã

Tốc độ ký hiệu điều chế 4.8 Ksps

Số chip PN/Ký hiệu điều chế 456 Chip PN/Ký hiệu điều chế

Số chip PN/bit 1024 Chip PN/bit

Bảng 4.7: Các tham số điều chế kênh đồng bộ

Kênh đồng bộ đợc xác định là kênh mã nằm ở vị trí thứ 32 trong cấu trúc kênh CDMA tuyến xuống (W32), nó phục vụ cho viếc truyền bản tin đồng bộ từ trạm gốc tới trạm di động. Kênh đồng bộ hoạt động ở tốc độ cố định là 1.2 Kbps.

Kênh đồng bộ gửi đi những thông tin sau:

Mã hoá xoắn

Lặp ký

- Dữ liệu nhận dạng hệ thống (SID) và nhận dạng mạng (NID).

- Dữ liệu đặc trng cho độ dịch thời gian của dãy PN dẫn đờng của BS.

- Thông tin về thời gian hệ thống, nhờ đó cung cấp một đồng hồ chuẩn cho MS. - Thông tin về tốc độ dữ liệu đợc truyền trên kênh nhắn tin (4800bps hoặc

9600bps).

Điều chế kênh đồng bộ:

Mã hoá xoắn: kênh đồng bộ đợc thực hiện mã hoá xoắn (n, k, m) = (2, 1, 8) với tốc độ mã hoá xoắn là R = k/n = 1/2 bit trên một ký hiệu mã và độ dài cỡng bức của từ mã là k = 9 và số trạng thái của bộ mã hoá là m = k - 1 = 8. Bộ tạo dãy của bộ mã hoá là g1 = 753 octal = 11101011, g2 = 561 octal = 101110001. Hay da thức sinh của bộ mã có thể viết:

g1(x) = x8 + x7 + x5 + x3 + x2 + x + 1 g2(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1

• Lặp ký hiệu mã: Ký hiệu mã của kênh đồng bộ sau khi đợc mã hoá xoắn đợc thực hiện lặp mã 1 lần (mỗi ký hiệu mã xuất hiện 2 lần liên tiếp).

• Chèn khối: Kênh đồng bộ sử dụng chèn khối theo nhịp có chu kỳ 26.666 ms (128/4800). Tơng đơng với 128 ký hiệu điều chế ở tốc độ 4.8 Ksps.

• Trải phổ trực giao: Tín hiệu của kênh đồng bộ đợc thực hiện trải phổ trực giao với hàm mã Walsh có tốc độ chip cố định là 1.2288 Mcps.

Điều chế vuông pha QPSK: Sau khi thực hiện trải phổ trực giao tín hiệu kênh đồng bộ lại đợc thực hiện điều chế pha vuông góc có sử dụng bộ tạo mã PN 15 trạng thái với chiều dài 215 = 32768 chip và chu kỳ là 32768/128800 = 26.66 ms. Dãy PN pilot I và Q của kênh đồng bộ sử dụng cùng dịch chuyển dãy PN pilot nh kênh pilot đối với một trạm gốc đã cho.

Kênh đồng bộ đợc chia thành các siêu khung, mỗi siêu khung đợc chia thành 3 khung có độ dài là 26.66 ms. Bit đầu tiên của khung là bit khởi đầu bản tin SOM (Start Of Message) và còn lại là thân bản tin.

Khi sử dụng chuỗi PN dịch chuyển zero, các siêu khung kênh đồng bộ bắt đầu tại thời điểm chẵn của giây, với thời gian đợc lấy chuẩn theo thời gian truyền dẫn của trạm gốc. Khi sử dụng chuỗi PN pilot mà không phải chuỗi dịch chuyển zero thì siêu khung

kênh đồng bộ sẽ bắt đầu tại các thời điểm chẵn của giây cộng với giá trị dịch chuyển PN pilot về thời gian.

Phần chứa các bản tin kênh đồng bộ bao gầm bản tin kênh đồng bộ và phần đệm (Padding). Phần bản tin kênh đồng bộ bao gồm: Phần độ dài bản tin 8 bit, phần thân bản tin 2-1146 bit và phần chống lỗi CRC 30 bit. Chiều dài của bản tin kênh đồng bộ và phần đệm là số nguyên lần 93 bit. Các bit đệm có giá trị là 0.

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 36 -38 )

×