0
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

Kênh dẫn đờng (Pilot Channel)

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 35 -36 )

17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23 31 24 32 Dãy đầu ra bộ chèn đợc truyền theo thứ tự hàng nh sau:

4.3.2.1 Kênh dẫn đờng (Pilot Channel)

Kênh dẫn đờng là kênh đầu tiên trong cấu trúc của kênh CDMA tuyến xuống phát từ trạm gốc W0. Hàm Walsh 0 Kênh dẫn đờng (các bit 0) Xung PN 1.2288 Mcps Hình 4.23: Điều chế kênh dẫn đờng. Điều chế kênh dẫn đ ờng:

• Kênh dẫn đờng trên kênh CDMA tuyến xuống đợc trải phổ trực giao với hàm Walsh có tốc độ cố định là 1.2288 Mcps.

• Sau đó tín hiệu kênh dẫn đờng lại đợc thực hiện điều chế pha vuông góc với bộ mã PN 15 trạng thái.

• Cuối cùng đợc thực hiện lọc băng gốc trớc khi phát đi.

Kênh dẫn đờng là kênh không đợc điều chế đợc trạm gốc truyền tại tất cả các thời điểm trên mỗi kênh CDMA tuyến xuống tích cực. Trạm di động nằm bên trong vùng phủ sóng của trạm gốc sử dụng kênh dẫn đờng để đồng bộ với hệ thống. Kênh dẫn đờng là kênh tham chiếu, nó cho phép trạm di động thu nhận định thời của kênh CDMA tuyến xuống và vì vậy nó cung cấp tham chiếu pha cho viêc giải điều chế kết hợp. Trong khi xử lí kênh dẫn đờng và kênh đồng bộ trạm di động thu nhận và đồng bộ tới hệ thống CDMA khi nó ở trạng thái khơỉ đầu.

Trong hệ thống điện thoại tế bào CDMA mối tế bào phát đi một tín hiệu sóng mang dẫn đờng tại một tần số liên kết. Sóng mang dẫn đờng đợc trạm di động sử dụng để

đồng bộ tới hệ thống và cung cấp tham chiếu tần số và pha. Các tín hiệu này đợc trạm di động giám sát liện tục.

Hệ thống CDMA sử dụng khoảng dịch chuyển thời gian (Time offset) của chuỗi PN-pilot để xác định kênh CDMA tuyến xuống. Sự dịch chuyển thời gian có thể đợc sử dụng lại trong hệ thống thông tin CDMA. Các kênh pilot khác nhau đợc xác định nhờ chỉ số dịch chuyển (từ 0 đến 511). Chỉ số dịch chuyển chỉ ra giá trị dịch chuyển so với chuỗi PN có độ dịch chuyển là 0 (dịch chuyển zero). Chuỗi PN dịch chuyển zero là chuỗi có điểm bắt đầu là điểm chẵn của giây.

Điểm bắt đầu của chuỗi PN kênh pilot dịch chuyển zero cho các chuỗi I và Q đợc định nghĩa là chuỗi có trạng thái đầu ra là 15 giá trị liên tiếp là 0. Dịch chuyển PN kênh pilot có thể có 512 giá trị.

Một phần của tài liệu CHAPTER IV - UNG DUNG CDMA TRONG TTDD.DOC (Trang 35 -36 )

×