0
Tải bản đầy đủ (.docx) (127 trang)

Bình luận kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 96 -98 )

6. Cấu trúc của luận văn

4.1.2. Bình luận kết quả nghiên cứu

Với những dữ liệu về các kết quả phân tích trên, học viên đƣa ra các bình luận và nhận xét về kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay nhƣ sau:

dòng sản phẩm đƣợc yêu thích nhất chiếm 21,5%, tiếp theo là máy tính của hãng HP với 18,7%, tiếp đến là dòng máy tính của thƣơng hiệu Dell với 17,6%.

- Có 6 nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng tại Tp. HCM là “Kỹ thuật”, “Giá cả và điều kiện thanh toán”, “Dịch vụ hậu mãi”, “Khả năng kết nối và di động”, “Thiết kế” và “Thƣơng hiệu”.

Bảng 4.1. Mức độ đồng ý trung bình của các nhân tố

STT Nhân tố 1 Kỹ thuật 2 Khả năng kết nối và di động 3 Thiết kế 4 Dịch vụ hậu mãi 5 Thƣơng hiệu

6 Giá cả và điều kiện thanh toán

+ Nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán” (β = 0,373) là nhân tố có tác động mạnh nhất đến ý định mua. Điều đó cho thấy những khách hàng rất nhạy cảm về giá và thƣơng hiệu trong quyết định mua máy tính mới.

+ Nhân tố “Thƣơng hiệu” (β = 0,288) là nhân tố tác động mạnh thứ hai trong mô hình đến ý định mua. Thƣơng hiệu ở đây không chỉ là thƣơng hiệu

của công ty sản xuất máy tính mà còn là thƣơng hiệu của công ty phân phối máy tính.

+ Nhân tố “Dịch vụ hậu mãi” (β = 0,212) là nhân tố có tác động mạnh tiếp theo trong mô hình. Trong bất kì mua bán nào thì dịch vụ hậu mãi luôn là nhân tố quan trọng đƣợc ngƣời mua quan tâm, đặc biệt là với các sản phẩm công nghệ nhƣ máy tính thì bảo hành, sửa chữa là yếu tố quan trọng đƣợc xem xét khi chọn mua.

- Hai nhân tố có tác động tiếp theo là nhân tố “Khả năng kết nối và di động” (β = 0,165) và “Kỹ thuật” (β = 0,155).

Kết quả phân tích góp phần đƣa ra một căn cứ và bằng chứng cho những nhà marketing và bán hàng có những chính sách và phƣơng án phù hợp để tiếp cận khách hàng và gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng. Đồng thời, góp phần nâng cao số lƣợng khách hàng trung thành theo thời gian.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 96 -98 )

×