0
Tải bản đầy đủ (.docx) (127 trang)

KẾT LUẬN VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 92 -92 )

6. Cấu trúc của luận văn

3.4. KẾT LUẬN VỀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy cho mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính mới của khách hàng tại thị trƣờng TP. HCM nhƣ sau:

Đặc điểm kỹ thuật

Giá cả và điều kiện thanh toán Dịch vụ hậu mãi Khả năng kết nối và di động Thiế t kế Thƣơng hiệu 0.155 0.373 0.212 Ý định mua máy 0.165 tính cá nhân 0.079 0.288 Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu cuối cùng

Mô hình nghiên cứu trên cho thấy trong phạm vi kết quả nghiên cứu thì có 6 nhân tố ảnh hƣởng đến Ý định mua máy tính mới của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng TP. HCM với các mức độ khác nhau là “Kỹ thuật”, “Giá cả và điều kiện thanh toán”, “Dịch vụ hậu mãi”, “Khả năng kết nối và di động”, “Thiết kế” và “Thƣơng hiệu”. Bên trên là 6 nhân tố chính quyết định ý định mua hàng của ngƣời tiêu dùng trên địa bàn TP. HCM cho sản phẩm máy tính xách tay sau

khi thu số liệu của 250 khách hàng và tiến hành phân tích số liệu để đƣa ra đƣợc kết luận.

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3

Chƣơng 3 đã trình bày thông tin về mẫu khảo sát, đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Anpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy đa biến, phân tích One – way ANOVA với các biến nhân khẩu học. Thông tin từ mẫu quan sát cho thấy số lƣợng nam và nữ tham gia khảo sát là ngang nhau và tỷ lệ ngƣời tiêu dùng của các quận tham gia khảo sát là bằng nhau, thu nhập trung bình của khách hàng chủ yếu là từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Anpha cho thấy không loại biến nào. Phân tích nhân tố khám phá EFA đã nhóm 7 nhân tố đề xuất thành 6 nhân tố.

CHƢƠNG 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân của ngƣời tiêu dùng tại Tp. HCM sau khi đƣợc tiến hành nghiên cứu định tính và định lƣợng với mẫu là 250 và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 26.0 cho kết quả:

- Các thƣơng hiệu máy tính xách tay đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng sử dụng là Asus, HP, Dell, Samsung, Acer, Apple, Sony Vaio và Lenovo.

- Có 6 nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng tại Tp. HCM là “Kỹ thuật”, “Giá cả và điều kiện thanh toán”, “Dịch vụ hậu mãi”, “Khả năng kết nối và di động”, “Thiết kế” và “Thƣơng hiệu”. Các nhân tố này giải thích đƣợc 66,30% ý định mua máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng Tp. HCM.

- Phân tích nhân khẩu học giữa các nhóm khách hàng sinh sống tại các quận khác nhau (Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5 và Quận Bình Thạnh) đƣa ra đƣợc sự khác nhau trong quyết định mua. Không có sự khác biệt lớn về ý định mua của các nhóm khách hàng có nhóm thu nhập khác nhau trong ý định mua máy tính xách tay trên địa bàn TP. HCM.

4.1.2. Bình luận kết quả nghiên cứu

Với những dữ liệu về các kết quả phân tích trên, học viên đƣa ra các bình luận và nhận xét về kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay nhƣ sau:

dòng sản phẩm đƣợc yêu thích nhất chiếm 21,5%, tiếp theo là máy tính của hãng HP với 18,7%, tiếp đến là dòng máy tính của thƣơng hiệu Dell với 17,6%.

- Có 6 nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng tại Tp. HCM là “Kỹ thuật”, “Giá cả và điều kiện thanh toán”, “Dịch vụ hậu mãi”, “Khả năng kết nối và di động”, “Thiết kế” và “Thƣơng hiệu”.

Bảng 4.1. Mức độ đồng ý trung bình của các nhân tố

STT Nhân tố 1 Kỹ thuật 2 Khả năng kết nối và di động 3 Thiết kế 4 Dịch vụ hậu mãi 5 Thƣơng hiệu

6 Giá cả và điều kiện thanh toán

+ Nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán” (β = 0,373) là nhân tố có tác động mạnh nhất đến ý định mua. Điều đó cho thấy những khách hàng rất nhạy cảm về giá và thƣơng hiệu trong quyết định mua máy tính mới.

+ Nhân tố “Thƣơng hiệu” (β = 0,288) là nhân tố tác động mạnh thứ hai trong mô hình đến ý định mua. Thƣơng hiệu ở đây không chỉ là thƣơng hiệu

của công ty sản xuất máy tính mà còn là thƣơng hiệu của công ty phân phối máy tính.

+ Nhân tố “Dịch vụ hậu mãi” (β = 0,212) là nhân tố có tác động mạnh tiếp theo trong mô hình. Trong bất kì mua bán nào thì dịch vụ hậu mãi luôn là nhân tố quan trọng đƣợc ngƣời mua quan tâm, đặc biệt là với các sản phẩm công nghệ nhƣ máy tính thì bảo hành, sửa chữa là yếu tố quan trọng đƣợc xem xét khi chọn mua.

- Hai nhân tố có tác động tiếp theo là nhân tố “Khả năng kết nối và di động” (β = 0,165) và “Kỹ thuật” (β = 0,155).

Kết quả phân tích góp phần đƣa ra một căn cứ và bằng chứng cho những nhà marketing và bán hàng có những chính sách và phƣơng án phù hợp để tiếp cận khách hàng và gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng. Đồng thời, góp phần nâng cao số lƣợng khách hàng trung thành theo thời gian.

4.2. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

Đối tƣợng khách hàng tại TP. HCM chịu các ảnh hƣởng của các nhân tố “Giá cả và điều kiện thanh toán”. Vì vậy để gia tăng doanh số bán hàng, các công ty phân phối và kinh doanh máy tính xách tay cần phải cố gắng cung cấp các sản phẩm với mức giá hợp lý nhất và cạnh tranh nhất so với các đối thủ trên địa bàn. Giá cả và chính sách thanh toán càng tốt khách hàng càng mua nhiều.

Các nhân tố “Thƣơng hiệu” và “Dịch vụ hậu mãi” có ảnh hƣởng khá lớn đến ý định mua máy tính mới của khách hàng nên ngoài việc chú ý phân phối các dòng sản phẩm của các thƣơng hiệu nổi tiếng đƣợc khách hàng ƣa chuộng nhƣ Asus, Dell, HP. Số lƣợng điểm phân phối và hỗ trợ kỹ thuật là một trong các yếu tố quan trọng cần đƣợc tập trung phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thị trƣờng máy tính hiện nay cạnh tranh gay gắt với số lƣợng nhà phân phối lớn, cần chú ý cả về sự đồng bộ trong chất lƣợng sản

phẩm và phục vụ tại tất cả các địa điểm một cách tốt nhất, từ đó xây dựng hình ảnh thƣơng hiệu của công ty trong tâm trí khách hàng. Các thủ tục giao dịch, hỗ trợ sửa chữa, kỹ thuật cũng nên đƣợc đơn giản hóa hết mức có thể, sử dụng các hỗ trợ công nghệ để giảm thiểu tối đa thời gian nhằm tạo sự tiện lợi nhất cho khách hàng.

Nhân tố “Thiết kế” dù có tác động yếu nhất trong 6 nhân tố của mô hình nghiên cứu nhƣng cũng cần phải chú ý.

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4

Trên cơ sở kết quả phân tích dữ liệu, trong chƣơng 4, học viên đã tóm tắt lại các kết quả nghiên cứu, đƣa ra một số bình luận cùng các kiến nghị chính sách đối với các công ty kinh doanh phân phối máy tính xách trên thị trƣờng TP. HCM nhƣ: Chú trọng xây dựng các chiến lƣợc marketing phù hợp với từng đối tƣợng ngƣời tiêu dùng, chú trọng xây dựng thƣơng hiệu, tạo dựng hình ảnh, uy tín cho công ty và có các chính sách giá cả, khuyến mãi hợp lí, thu hút sinh viên và ngƣời đi làm mua hàng.

KẾT LUẬN

Dựa trên những kiến thức tổng hợp đƣợc từ quá trình nghiên cứu về lý thuyết về hành vi ngƣời tiêu dùng và lý thuyết về ý định mua cũng nhƣ tìm hiểu về một số nghiên cứu trƣớc đây về các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay của đối tƣợng ngƣời tiêu dùng cá nhân, học viên đã xây dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài và tiến hành những nghiên cứu định lƣợng và những phân dữ liệu để đƣa ra những nhóm nhân tố chính ảnh hƣởng đến ý định của ngƣời tiêu dùng khi mua máy tính cá nhân trên địa bàn TP. HCM.

Sau khi thu thập dữ liệu, nghiên cứu định lƣợng và phân tích kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó đã đƣa ra kết luận rằng có 6 nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân mới của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng TP. HCM là “Kỹ thuật”, “Giá cả và điều kiện thanh toán”, “Khả năng kết nối và di động”, “Dịch vụ hậu mãi”, “Thƣơng hiệu” và “Thiết kế”. Trong đó “Giá cả và điều kiện thanh toán” và “Thƣơng hiệu” là 2 yếu tố tác động mạnh nhất đến ý định mua máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng trên địa bàn TP. HCM. Và tất cả các nhân tố đều có tác động thuận chiều đến ý định mua máy tính cá nhân mới của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng TP. HCM.

Mô hình nghiên cứu này đã góp phần giải thích đƣợc những nhân tố chính ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân của ngƣời tiêu dùng tại TP. HCM với khả năng là 66,30%.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Lê Thế Giới và cộng sự (2006), Nghiên cứu Marketing: Lý thuyết và ứng dụng, NXB Thống Kê, Tuần Báo Văn Nghệ.

2. Lê Thế Giới và cộng sự (2010), Quản trị Marketing – Định hướng giá trị, NXB Tài Chính, Công ty Cổ phần Sách và TBTH Đà Nẵng.

3. Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hƣơng, Đƣờng Thị Liên Hà

(2013), Hành vi người tiêu dùng, NXB Tài Chính, Công ty Cổ phần in Thƣơng mại Đông Dƣơng.

4. Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng ngày 27/04/1999, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội.

5. Philip Kotler (2007), Marketing Căn bản, NXB Lao Động, Hà Nội.

6. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, KT Tuấn Minh

Tiếng Anh

7. J. Paul Peter và Jerry C.Olson (1996), Consumer Behavior and Marketing Strategy, Times Mirror Higher Education Group, United States of America.

8. Jarvenpaa S., and Todd P. (1996/1997), “Consumer Reactions to Electronic Shopping on the World Wide Web”, International Journal of

ElectronicCommerce, 1(2), pp. 59-88.

9. H.S.Adithya (2013), “Consumer Buying Behaviour – An Empirical Study on Laptop Purchase in Bangalore City”, Indian Journal Of Applied Research X219, 3(2), pp. 219 – 221.

10. Hong, Se-Joon, Lerch, F.Javier (2002), “A Laboratory Study of

Consumers’ Preferences and Purchasing Behavior with Regards to Software Components”, ACM SIGMIS, 33(3), pp 23-37.

Nguồn Internet

11. Các tiêu chí lựa chọn laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp - Đại học An Giang của Hồ Đình Thúy An, http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-cac- tieu-chi-lua-chon-laptop-cua-sinh-vien-khoa-nong-nghiep-truong- dai-hoc-an-giang-27975/, 10/4/2015

12. Dr. V. Ashhan Nair, Sema Yoruker, Figen Güneş and Yeliz Ozdemir (2006),

“Factors Influencing Consumers’ Laptop Purchases”,

http://www.gcbe.us/6th_GCBE/data/Factors Influencing

Consumers' Laptop Purchases.doc, 12/4/2015

13. Nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn laptop của sinh viên khóa 8 khoa KT_QTKD trƣờng Đại học An Giang của Nguyễn Thị Minh Thƣ (2010), http://tailieu.vn/doc/de-tai-nhan-to-anh-huong-den- quyet-dinh-lua-chon-laptop-cua-sinh-vien-khoa-09-khoa-kinh-te- xa-ho-877426.html, 15/9/2015

PHỤ LỤC 1


BẢNG CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

STT Nhân tố đề xuất

1 Đặc điểm kỹ thuật

di động

4 Thiết kế

5 Dịch vụ hậu mãi

PHỤ LỤC 2

DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM

Xin chào các anh/chị!

Tôi là Huỳnh Long Thạch - học viên cao học Khoa Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng. Hiện tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân của ngƣời tiêu dùng tại TP. HCM. Trƣớc tiên, tôi xin cảm ơn các anh/chị đã tham gia cuộc thảo luận này cùng với tôi. Cuộc thảo luận này không có quan điểm đúng hay sai mà chỉ mong nhận đƣợc sự đóng góp chân thành của anh/chị để giúp tôi hoàn thành dự án nghiên cứu của mình. Tôi xin cam đoan các câu trả lời và ý kiến cá nhân sẽ đƣợc giữ kín và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

PHẦN CÂU HỎI

Câu 1: Anh/chị đã từng mua một chiếc máy tính xách tay mới chƣa? Câu 2: Chiếc máy tính xách tay mà anh/chị mua là của thƣơng hiệu nào? Anh/chị biết đƣợc các thƣơng hiệu máy tính xách tay nào trên thị trƣờng hiện nay?

Câu 3: Chiếc máy tính xách tay anh/chị đã mua có giá khoảng bao nhiêu? Nếu mua một chiếc máy tính xách tay mới, anh/chị dự định sẽ chi một khoảng ngân sách bao nhiêu?

Câu 4: Theo anh/chị các yếu tố nào ảnh hƣởng đến việc lựa chọn mua một chiếc máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng TP. HCM?

Câu 5: Anh/chị nghĩ đặc điểm kỹ thuật của máy tính xách tay có ảnh hƣởng đến quyết định mua máy tính xách tay của ngƣời tiêu dùng không? Các biểu hiện nào về đặc điểm kỹ thuật của máy tính xách tay đƣợc quan tâm khi mua?

Câu 6: Anh/chị nghĩ các tính năng tăng cƣờng của máy tính xách tay có ảnh hƣởng đến quyết định mua máy tính xách tay của ngƣời tiêu dùng không? Các tính năng tăng cƣờng nào của máy tính xách tay đƣợc quan tâm khi mua?

Câu 7: Anh/chị có quan tâm đến khả năng kết nối và di động của máy tính xách tay khi quyết định mua máy tính xách tay không? Theo anh/chị các biểu hiện về khả năng kết nối và di động nào của máy tính xách tay đƣợc quan tâm khi mua? Câu 8: Anh/chị có quan tâm đến thiết kế của máy tính xách tay khi quyết định mua máy tính xách tay không? Các đặc điểm nào về thiết kế đƣợc anh/chị quan tâm khi mua?

Câu 9: Anh/chị nghĩ dịch vụ hậu mãi có ảnh hƣởng đến quyết định mua máy tính xách tay của ngƣời tiêu dùng không? Các biểu hiện nào về dịch vụ hậu mãi đƣợc ngƣời tiêu dùng quan tâm khi mua?

Câu 10: Anh/chị có quan tâm đến thƣơng hiệu khi quyết định mua máy tính xách tay không? Các đặc điểm nào của thƣơng hiệu máy tính xách tay đƣợc anh/chị quan tâm khi mua?

Câu 11: Giá cả và điều kiện thanh toán có phải là yếu tố anh/chị quan tâm khi quyết định mua máy tính xách tay không? Các đặc điểm điều kiện thanh toán nào đƣợc anh/chị quan tâm? Anh/chị mong muốn giá cả máy tính xách tay nhƣ thế nào?

Câu 12: Những ý kiến khác của anh/chị về việc mua máy tính xách tay của ngƣời tiêu dùng hiện nay.

Chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian để tham gia cuộc thảo luận này. Ch c anh chị s c kho và thành công trong cuộc sống

PHỤ LỤC 3

BẢN KHẢO SÁT VỀ

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN

Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH XÁCH TAY MỚI CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THỊ TRƢỜNG TP. HCM

Xin chào anh/chị!

Tôi là Huỳnh Long Thạch - học viên cao học Khoa Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng. Hiện tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân của ngƣời tiêu dùng tại TP.HCM. Cuộc khảo sát này không có quan điểm đúng hay sai mà chỉ mong nhận đƣợc sự đóng góp chân thành của anh/chị để giúp tôi hoàn thành dự án nghiên cứu.

Mong anh/chị dành ít phút để điền vào phiếu khảo sát ngắn dƣới đây. Tôi xin cam đoan các câu trả lời và ý kiến cá nhân sẽ đƣợc giữ kín và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Họ tên đáp viên : ...

PHẦN THÔNG TIN ĐÁP VIÊN

Xin vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân của anh/chị

Câu 1: Giới tính:

□ Nam □ Nữ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 92 -92 )

×