0
Tải bản đầy đủ (.docx) (127 trang)

Phân tích thống kê mô tả

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 61 -67 )

6. Cấu trúc của luận văn

3.1.2. Phân tích thống kê mô tả

Thƣơng hiệu máy tính xách tay đƣợc ngƣời tiêu dùng đã và đang sử dụng hiện nay

Bảng 3.4. Kết quả phân tích thƣơng hiệu máy tính xách đƣợc ngƣời tiêu dùng đã và đang sử dụng

$THUONGHIEU Frequencies

$THUONGHIEU

Total

a. Group

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Từ bảng trên ta thấy phần lớn ngƣời tiêu dùng đang sử dụng máy tính xách tay của những nhà sản xuất quen thuộc nhƣ Asus, Dell, HP … Cụ thể, số lƣợng câu trả lời sử dụng máy tính Asus là cao nhất với 77 đáp viên (chiếm 21,5%), tiếp theo là máy tính của thƣơng hiệu HP với 67 lựa chọn tƣơng ứng 18,7%, Dell có 63 lựa chọn tƣơng ứng 17,6%.

Ngân sách dự chi khi mua máy tính xách tay

Bảng 3.5. Kết quả phân tích ngân sách dự chi của ngƣời tiêu dùng để mua máy tính xách tay

NGANSACH Dƣới 8 triệu đồng Từ 8 đến dƣới 12 triệu đồng Từ 12 đến dƣới Valid 15 triệu đồng Từ 15 triệu đồng trở lên Total

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Trong 250 đáp viên tham gia khảo sát thì có 37 câu trả lời dự tính chi “Dƣới 8 triệu đồng” để mua máy tính (14,8%). Ngân sách dự chi có tỷ lệ đáp viên chọn cao nhất là “Từ 12 đến dƣới 15 triệu đồng” với 114 câu trả lời, tƣơng ứng 45,6%. Số đáp viên dự tính chi “Từ 8 đến dƣới 12 triệu đồng” là

24 đáp viên và “Từ 15 triệu đồng trở lên” là 75 đáp viên, lần lƣợt chiếm 9,6% và 30%.

Các yếu tố ảnh hƣởng và quyết định mua máy tính

Đề tài đƣa ra 32 biến quan sát cho toàn bộ nghiên cứu về những yếu tố ảnh hƣởng và quyết định mua máy tính xách tay mới của ngƣời tiêu dùng tại thị trƣờng TP. HCM. Thang đo Likert với thang điểm từ 1 đến 5 (1: Hoàn toàn không đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý) đƣợc sử dụng nhằm đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến ý định mua máy tính xách tay.

Bảng 3.6. Kết quả thống kê mô tả các biến quan sát của thang đo

STT Các biến của thang đo

1 Máy tinh có ổ cứng, RAM với

dung lƣợng lớn

2 Máy tính có bộ vi xử lí với tốc độ cao

3 Máy tính có độ phân giải hiển thị cao

4 Máy tính có card đồ họa

5 Máy tính có ổ đĩa quang

6 Bàn phím và touchpad có độ

nhạy cao

7 Máy tính có bàn phím chống

nƣớc

8 Phụ kiện máy tính đa dạng

9 Máy tính có màn hình cảm ứng/ xoay 360/tháo rời

10 Máy tính có khả năng nâng cấp phần cứng (thêm RAM, thay ổ cứng dung lƣợng lớn hơn)

11 Máy tính có nhận dạng vân tay, giọng nói

12 Máy tính có khả năng nâng cấp pin

13 Máy tính có thời lƣợng pin sử dụng dài

14 Máy tính có webcam

15 Máy tính có thể kết nối Wifi và Internet, kết nối Bluetooch

16 Máy tính có công nghệ hồng

ngoại

17 Máy tính có nhiều cổng USB

và đầy đủ khe cắm các loại: VGA, S-Video, HDMI ….

18 Máy tính có kích thƣớc màn

hình lớn

19 Máy tính có trọng lƣợng nhẹ 20 Laptop có kiểu dáng đẹp, màu

21 Tôi chọn mua máy tính có chế độ bảo hành tốt

22 Tôi chọn mua máy tính của công ty phân phối có nhiều điểm bảo hành và hỗ trợ kĩ thuật

23 Nhân viên bảo hành chuyên nghiệp

24 Tôi sẽ chú ý đến hình ảnh thƣơng hiệu của sản phẩm khi chọn mua máy tính

25 Tôi chọn mua máy tính của công ty phân phối có thƣơng hiệu chất lƣợng dịch vụ tốt 26 Số lƣợng và độ tin cậy của

công ty phân phối ảnh hƣởng đến quyết định chọn mua máy tính của tôi.

27 Máy tính có giá cả phù hợp 28 Điều kiện thanh toán tốt, thuận

lợi

29 Các chƣơng trình giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu phù hợp

30 Tôi tự tin khi quyết định mua

máy tính mà tôi chọn

31 Tôi khuyến khích bạn bè và ngƣời thân mua máy tính khi có nhu cầu.

32 Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục mua máy tính tại công ty phân phối đã từng mua khi có nhu cầu

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

- Các biến quan sát thuộc yếu tố Đặc điểm kỹ thuật có giá trị trung bình mức độ đồng ý là khá cao và xấp xỉ nhau, nằm trong khoảng từ 3,7240 (KT3 – “Máy tính có độ phân giải hiển thị cao”) đến 3,8720 (KT1 – “Máy tính có ổ cứng, RAM với dung lƣợng lớn”)

- Các biến quan sát thuộc yếu tố Tính năng tăng cƣờng có giá trị trung bình mức độ đồng ý của các đáp viên là 3,7020. Trong đó biến quan sát TC1 – “Máy tính có bàn phím chống nƣớc” có mức độ đồng ý trung bình thấp nhất trong 6 biến quan sát của yếu tố và cũng là thấp nhất trong toàn bộ 32 biến quan sát của đề tài.

- Các biến quan sát thuộc yếu tố Khả năng kết nối và di động của máy tính có giá trị trung bình mức độ đồng ý là khá cao và xấp xỉ nhau. Trong đó 4 biến quan sát KN1, KN2, KN3, KN4 đều có mức độ đồng ý trung bình xấp xỉ 3,76. Riêng biến quan sát KN5 – “Máy tính có nhiều cổng USB và đầy đủ khe cắm các loại: VGA, S-Video, HDMI ….” có mức độ đồng ý trung bình thấp hơn, đạt 3,6680.

- Ba biến quan sát thuộc yếu tố Thiết kế có giá trị trung bình mức độ đồng ý lần lƣợt là TK1 - "Máy tính có kích thƣớc màn hình lớn" đạt 3,7800,

TK2 – “Máy tính có trọng lƣợng nhẹ” đạt 3,7600, TK3 – “Máy tính có kiểu dáng đẹp, màu sắc đa dạng” đạt 3,8600.

- Các biến quan sát thuộc yếu tố Dịch vụ hậu mãi có giá trị trung bình mức độ đồng ý của các đáp viên lần lƣợt là HM1 – “Tôi chọn mua máy tính có chế độ bảo hành tốt” đạt 3,8200, HM2 – “Tôi chọn mua máy tính của công ty phân phối có nhiều điểm bảo hành và hỗ trợ kĩ thuật” đạt 3,7600 và HM3 – “Nhân viên bảo hành chuyên nghiệp” đạt 3,9600. Biến quan sát HM3 vừa là biến quan sát có mức độ đồng ý trung bình cao nhất trong 3 biến quan sát của yếu tố Dịch vụ hậu mãi vừa là biến quan sát có mức độ đồng ý cao nhất trong 32 biến quan sát của toàn bộ đề tài.

- Các biến quan sát thuộc yếu tố Thƣơng hiệu có giá trị trung bình mức độ đồng ý là khá cao, nằm trong khoảng từ 3,8200 (TH3 – “Số lƣợng và độ tin cậy của công ty phân phối ảnh hƣởng đến quyết định chọn mua máy tính của tôi”) đến 3,9400 (TH2 – “Tôi chọn mua laptop của công ty phân phối có thƣơng hiệu chất lƣợng dịch vụ tốt”).

- Các biến quan sát thuộc yếu tố Giá cả và điều kiện thanh toán có giá trị trung bình mức độ đồng ý của các đáp viên là khá cao và xấp xỉ nhau, xoay quanh giá trị 3,9000.

- Ba biến quan sát thuộc biến phụ thuộc Quyết định mua có giá trị trung bình mức độ đồng ý lần lƣợt là QD1 - "Tôi tự tin khi quyết định mua máy tính mà tôi chọn" đạt 3,6920, QD2 - "Tôi khuyến khích bạn bè và ngƣời thân mua laptop khi có nhu cầu" đạt 3,7720 và QD3 - "Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục mua laptop tại công ty phân phối đã từng mua khi có nhu cầu" đạt 37160.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 61 -67 )

×