0
Tải bản đầy đủ (.docx) (127 trang)

Mô hình nghiên cứu thực nghiệm về Hành vi mua laptop của sinh viên ở

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 27 -28 )

6. Cấu trúc của luận văn

1.2.1. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm về Hành vi mua laptop của sinh viên ở

sinh viên ở thành phố Bangalore, Ấn Độ vào tháng 9/2013 của Tiến sĩ H.S.Adithya

Tiến sĩ H.S.Adithya đã thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm về Hành

vi mua laptop của sinh viên ở thành phố Bangalore, Ấn Độ vào tháng 9/2013. Nghiên cứu này đã xác định các yếu tố khác nhau ảnh hƣởng đến sinh viên khi họ mua một laptop. Nó cũng giúp các nhà tiếp thị hiểu biết nhu cầu của sinh viên – một thị trƣờng đầy tiềm năng và trợ giúp trong việc lựa chọn một thƣơng hiệu laptop phù hợp. Một cuộc điều tra với 200 mẫu ngẫu nhiên đƣợc thực hiện và hoàn thành trong vòng 3 tháng. Đối tƣợng tham gia là các sinh viên bao gồm cả nam và nữ trong độ tuổi từ 18-25. Các kỹ thuật thống kê mô tả, phân tích yếu tố, kiểm nghiệm Chi-square và lập bảng đối chiếu đã đƣợc sử dụng để phân tích kết quả nghiên cứu.

Theo nghiên cứu này, DELL là thƣơng hiệu laptop phổ biến nhất trong giới sinh viên với 54% thị trƣờng, HP chiếm 20% và những thƣơng hiệu khác nhƣ HCL, LG, SAMSUNG, SONY… chiếm 8%. ACER chiếm 7% và LENOVO là chiếm 6% thị trƣờng. Bạn bè là nhóm tham khảo đóng vai trò quan trọng trong việc đƣa ra quyết định mua laptop với 89% (178) số ngƣời đƣợc hỏi cho biết lời đề nghị của bạn bè là hữu ích trong việc quyết định thƣơng hiệu và cấu hình. Nghiên cứu cũng đã xác định có 8 yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của sinh viên là Phần Cứng, Thiết kế, Khuyến Mại, Thƣơng Hiệu, Phần Mềm Gốc, Linh kiện, Quảng cáo và Cải Tiến.

Hình 1.4. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của sinh viên ở thành phố Bangalore, Ấn Độ của Tiến sĩ H.S.Adithya

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP HCM (Trang 27 -28 )

×