0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Đánh giá các giả định hồi quy

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 69 -73 )

Do mô h nh hồi quy tuyến tính đư c thực hi n với một số giả định và mô h nh chỉ thực sự c ý nghĩa hi các giả định này đư c đảm bảo V vậy, để đảm bảo độ tin cậy của mô h nh, tác giả tiến hành dò t m vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính

 Kiểm định vi phạm đa cộng tuyến của mô h nh.

sai (VIF) của các biến độc lập c ý nghĩa đến mô h nh th p nh t là 1,050 và lớn nh t là 1,131 Theo quan điểm của Nguyễn Đ nh Thọ (2011) cho rằng VIF > 2 mới làm mô h nh bị đa cộng tuyến V vậy, kết luận rằng mô h nh hông xảy ra hi n tư ng đa cộng tuyến và loại bỏ nghi ngờ đa cộng tuyến ở phân tích tương quan trước đ

 Kiểm định liên h tuyến tính thông qua phân tích biểu đồ phân tán Scatterplot.

Trong H nh 4 5, c thể th y phần dư phân tán ngẫu nhiên trong một vùng xung quanh đường hoành độ 0 (đồ thị biểu diễn phần dư chuẩn h a ở trục tung), kết h p giữa giá trị phần dư và giá trị ước lư ng t phương tr nh hồi quy hông h nh thành b t k một quy luật nào, điều này cho th y giả định vi phạm tuyến tính hông bị vi phạm.

Hình 4.5: Biểu đồ Scatterplot

Kiểm định phân phối chuẩn phần dư thông qua phân tích biểu đồ tần số của các phần dư Histogram

Phần dư c thể hông tuân theo phân phối chuẩn v các lý do như: sử dụng sai mô h nh, phương sai hông phải là hằng số, số lư ng các phần dư hông đủ nhiều để phân tích V vậy, cần thực hi n nhiều cách hảo sát hác nhau và trong phân tích này, tác giả sử dụng biểu đồ tần số của các phần dư Histogram.

T biểu đồ Histogram (H nh 4 6) ta th y, giá trị Trung b nh Mean của phần dư bằng 7,36E (-15) gần bằng 0, và độ l ch chuẩn bằng 0,990 gần bằng 1 nên c cơ sở kết luận phần dư c phân phối chuẩn.

Hình 4.6: Biểu đồ Histogram của phần dƣ

Ngoài ra, nh n vào biểu đồ P-P plot (H nh 4 7) biểu diễn các điểm quan sát thực tế tập trung há nhiều sát đường chéo cho th y dữ li u phần dư c phân phối chuẩn.

Như vậy, với kết quả của các thao tác dò t m vi phạm giả định cần thiết v a tr nh bày cho th y mô h nh hồi quy tuyến tính đư c xây dựng hông vi phạm các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính và c thể dùng để kiểm định các giả thuyết đã đề ra.

Hình 4.7: Biểu đồ P-P

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 69 -73 )

×