0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Thang đo Sự hài lòng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 58 -59 )

Theo Bảng 4.8, kết quả thống ê của kiểm định Cronbach’s Alpha của thang đo Sự hài lòng c giá trị bằng 0,827. Theo lý thuyết giá trị Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu là phải cao hơn 0,6 và nhỏ hơn 0,95 như vậy giá trị kiểm định này đã thỏa mãn yêu cầu Đồng thời các giá trị kiểm định Cronbach’s Alpha nếu loại các biến đều nhỏ hơn 0,827 nên hông c biến quan sát nào bị loại Trong hi đ giá trị tương quan biến tổng hi u chỉnh của t t cả các biến quan sát đều lớn hơn m c tối thiểu là 0,3. Do đ thang đo này thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy và đư c đưa vào nghiên c u tiếp theo.

T các ết quả phân tích độ tin cậy, kết luận rằng sau c 2 biến quan sát bị bỏ là Trao quyền 7 và Độc đoán 5, các biến quan sát còn lại đều đạt yêu cầu về độ tin cậy đư c giữ lại, phục vụ cho các phân tích tiếp theo.

Bảng 4.8: Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha biến Sự hài lòng

Cronbach's Alpha Số biến quan sát

0,827 4

iến

Trung b nh thang đo nếu

loại biến

Phương sai thang đo nếu

loại biến

Tương quan biến tổng hi u

chỉnh

Cronbach's Alpha nếu loại

biến

Sự hài lòng 1 11,11 2,018 0,717 0,754

Sự hài lòng 2 11,01 2,053 0,607 0,805

Sự hài lòng 3 11,09 2,122 0,598 0,808

Sự hài lòng 4 11,02 2,101 0,703 0,762

Dưới đây là Bảng 4.9 tổng h p kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha.

Bảng 4.9: Tổng hợp kiểm định Cronbach’s Alpha

Thang đo Số biến ch p nhận Giá trị Cronbach’s Alpha Điều i n đạt yêu cầu Đánh giá Trao quyền 6 0,891 0,6 ≤ Cronbach’s

Alpha ≤ 0,95 Đạt yêu cầu về độ tin cậy thang đo

Chuyển đổi 5 0,822

Dân chủ 6 0,897

Độc đoán 4 0,786

Sự hài lòng 4 0,827

(Nguồn: Kết quả phân tích SPSS)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 58 -59 )

×