0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Kết quả nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 40 -40 )

Kết quả nghiên c u định tính phỏng v n chuyên gia cho th y 4 phong cách lãnh đạo tác giả đưa vào mô h nh đều đư c chuyên gia đồng ý, tiếp theo tác giả đi vào xây dựng bảng câu hỏi nhằm mục đích thu thập thông tin để thực hi n nghiên c u định lư ng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng dự đoán rằng trong 4 phong cách lãnh đạo đưa ra với văn h a của Công ty th phong cách lãnh đạo Trao quyền và Chuyển đổi sẽ ảnh hưởng lớn nh t đến Sự hài lòng của nhân viên Về phong cách lãnh đạo Trao quyền (Tự do) tác giả nên sử dụng t Trao quyền đồng nh t v n phù h p hơn so với t “Tự do Tác giả đã giữ lại cả 4 yếu tố và tiếp tục đưa ra các biến quan sát cho các phong cách lãnh đạo này đi vào phỏng v n ng viên

(Chi tiết: Danh sách và nội dung góp ý của chuyên gia: Phụ lục 1)

Thảo luận nh m đã cho kết quả rằng các thang đo sơ bộ đư c kế th a t các nghiên c u trước cần thay đổi về câu chữ ở một số câu hỏi để dễ hiểu và đồng thời cũng đề xu t thêm một vài biến khảo sát phù h p với thực tế tại tổ ch c. Kết quả thảo luận nh m cũng cho th y các câu hỏi cần đư c điều chỉnh về t ngữ cho gần gũi và ngắn gọn Đặc bi t điều chỉnh thêm yếu tố ở các thang đo: Ở phong cách lãnh đạo Chuyển đổi sẽ thêm biến quan sát “Lãnh đạo của Anh/Chị truyền cảm h ng cho nhân viên phát triển theo chiều hướng tích cực , ở phong cách lãnh đạo Dân chủ sẽ thay đổi nội dung thành “Lãnh đạo của Anh/Chị muốn thành viên trong nh m liên ết với nhau trong vi c giải quyết v n đề Còn lại ở thang đo Sự hài lòng sẽ thêm yếu tố “Tôi sẽ vẫn tiếp tục tham gia cùng lãnh đạo với các dự án sắp tới .

(Chi tiết: Danh sách và nội dung góp ý của ứng viên: Phụ lục 2).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 40 -40 )

×