0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Hạn chế của đề tài và đề xuất nghiên cứu tiếp theo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 85 -85 )

Mặc dù nghiên c u đã làm r sự ảnh hưởng của các phong cách lãnh đạo hác nhau đến Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh Tuy nhiên, nghiên c u cũng c các hạn chế nh t định:

Thứ nhất, nghiên c u đư c thực hi n theo phương pháp l y mẫu thuận ti n,

chỉ thực hi n khảo sát chủ yếu trong một số phòng ban của công ty đa phần là các nhân viên văn phòng và ỹ sư ở công trường, chưa hảo sát nhiều về các công nhân lao động.

Thứ hai, R2 hi u chỉnh = 66,5%, điều đ c nghĩa là mô h nh giải thích đư c 66,5% sự biến thiên của Sự hài lòng Nên vẫn còn lại 33,5% là do các phong cách lãnh đạo hác chưa đư c đưa vào mô h nh và các sai số ngẫu nhiên Nghiên c u này chỉ đang d ng lại vi c đánh giá các phong cách lãnh đạo đang hi n hữu phổ biến, chưa xem xét đến các phong cách lãnh đạo đặc trưng hác như Quan liêu, Giao dịch, Lôi cuốn...

Hướng nghiên c u tiếp theo:

Thứ nhất, các nghiên c u tiếp theo nên tập trung vào riêng bộ các bộ phận công nhân và lao động phổ thông ngoài công trường Ngoài ra, phong cách lãnh đạo Độc đoán theo nhận định của chuyên gia là c thể ảnh hưởng đến mô h nh v vậy c thể thực hi n nghiên c u chỉ riêng cho yếu tố này để đánh giá ỹ hơn về m c độ ảnh hưởng.

Thứ hai, một hướng nhiên c u hác để bổ sung cho nghiên c u này bằng vi c

đưa những yếu tố như: Quan liêu, Giao dịch, Lôi cuốn… vào nghiên c u để xem xét m c độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến Sự hài lòng của nhân viên trong Công ty.

TÓM TẮT CHƢƠNG 5

Chƣơng 5 làm rõ kết luận của nghiên cứu, bao gồm các nội dung từ Chƣơng 1 đến Chƣơng 4. Đồng thời trong chƣơng này, tác giả trình bày nội dung thảo luận kết quả của từng phong cách lãnh đạo ảnh hƣởng đến Sự hài lòng của nhân viên và các hàm ý quản trị nhằm giúp gia tăng Sự hài lòng của nhân viên. Cuối cùng tác giả đƣa ra các hạn chế của nghiên cứu cũng nhƣ các hƣớng nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt

1. Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hoà nh, Hồ sơ năng lực Công ty

Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, 2021.

2. Chu Nguyễn Mộng Ngọc và Hoàng Trọng, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với

SPSS, Nhà xu t bản Thống ê, 2005.

3. Hà Nam Khánh Giao, Phan Chí Hùng, Tác động của phong cách lãnh đạo

đến sự hài lòng công việc của nhân viên Quận ủy Quận 3 TPHCM, Tạp chí

trường đại học Tài chính Mar eting, số 45, 06/2018.

4. Kotter, Giáo trình quản trị Marketing, Nhà xu t bản Thống Kê, 2011.

5. Nguyễn Đ nh Thọ, Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học trong Kinh Doanh, NX Lao động Xã hội, 2011.

6. Nguyễn Hữu Lam, Nghệ thuật lãnh đạo, NXB Hồng Đ c, 2007.

7. Nguyễn Thanh Hội, Nghệ thuật lãnh đạo và động viên, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014.

Tiếng Anh

8. Allen, N.J., & Meyer, J.P., The measurement and antecedents of affective, con- tinuance, and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1990, pp.1–18.

9. Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice, (9th ed.), Kogan Page, London, 2003.

10. Avolio, B.J., Bass, B.M., The full range of leadership development: Basic and advanced manuals, Binghamton, NY: Bass, Avolio, & Associates, 1991. 11. Avolio, B.J., Zhu W., Koh W. & Bhatia P., Transformational leadership and

organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and oderating role of structural distance, Journal of Organizational Behavior, 25, 2004, pp.951- 968.

12. Bass, B. M., Leadership and performance beyond expec-tations, New York: Free Press, 1985.

13. Bass, Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, Research, and

Managerial Applications, (3rd ed.), The Free Press, A Division of

Macmillan, Inc, New York, 1990.

14. Birbirsa, Z. A., & Lakew, D. M., The Effect of Leadership Style on the Job Satisfaction of Micro and Small Enterprises, International research Journal of business studies, 13(1), 2020, pp.27-32.

15. Fatoni & et al, Leadership Style for Indonesian Public Health Center: Charismatic, Bureaucratic, Transactional, Transformational, Autocratic or Democratic European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Volume 07, Issue 07, ISSN 2515-8260, 2020.

16. Haakonsson, Burton, Obel, Laurdsen, Howfailure to align organizational

climate and leadership style affects performance, Management Decision, 46

(3), 2008, pp.406-432.

17. Jing, F.F., & Avery, G.C, Missing Links in Understanding The Relationship

Between Leadership And Organizational Performance, International

Business & Economics Research Journal, 7 (5), 2008, pp.73.

18. Levy, P. E., Cober, R. T., & Miller, T., The effect of transformational and transactional leadership perceptions on feedback-seeking intentions, Journal of Applied Social Psychology, 32(8), 2002, pp.1703-1720.

19. Lewin, K., LIippit, R. and White, R.K., Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates, Journal of Social Psychology, 1939. 20. M. A. Shantha Wijesinghe, The Impact of Leadership Styles on the Job

Satisfaction of Employees in a Garment Factory of Sri Lanka, Journal of Humanities and Social Sciences Studies (JHSSS), 3(1), 2020, ISSN: 2663- 7197 pp.62-69.

21. Metwally, A. H., El-Bishbishy, N., & Nawar, Y. S., The impact of transformational leadership style on employee satisfaction, The Business & Management Review, 5(3),2014, pp. 32.

22. Metway et al, Trust in management: The role of employee voice

Resource Management Journal,22(4), 2012.

23. Mohammad et al, Linking online order fulfillment glitches with future

purchase behavior, Journal of Operation Management, 2011.

24. Mohammad Toriqul Islam Jony & et al, The Impact of Autocratic, Democratic and Laissez-Faire Leadership Styles on the Success of the Organization: A Study on the Different Popular Restaurants of Mymensingh, Bangladesh, Canadian Journal of Business and Information Studies, 1(6), 2019, ISSN: 2663-7820, pp.28-38.

25. Munir, R I S , Rahman, R A , Mali , A M A , & Ma’amor, H ,

Relationship between transformational leadership and employees’ job

satisfaction among the academic staff, Procedia-Social and Behavioral

Sciences, 65, 2012, pp.885-890.

26. Nina Rismawati Hakim & I Gede Wirajaya, Influence of Autocratic, Democratic and Laissez-Faire Leadership Styles Towards Nurse’s Job Satisfaction in Inpatient Room of RSU Bhakti Rahayu Tabanan, STRADA Journal Ilmiah Kesehatan, 10(1), 2021, ISSN: 2252-3847, pp.1017-1023. 27. Northouse, P., Leadership Theory and Practice, 4th edn, Thousand Oaks,

CA: Sage, 2007.

28. Rachelle S., Advantages and Barrier to Transformational Leadership

Implementation in A Scientific Laboratory, USA, PhD Dissertation at College

of Management and Technology, Walden University, 2015.

29. Riketta, M., The causal relation between job attitudes and performance: A meta-analysis of panel studies Journal of Applied Psychology, 93(2), 2008, pp.472-481.

30. Somaye, The Relationship between Malaysian Organizational Culture, Participative Leadership Style, and Employee Job Satisfaction among

MalaysianEmployees from Semiconductor Industry, International Jourrnal of

Business and Social Science, 3(16), 2002, pp.289-298.

31. Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T., A hierarchicaltaxonomy of leadership behavior: Integrating a half cen-tury of behavior research, Journal of

PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VÀ KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH

Dàn bài phỏng vấn chuyên gia

Kính chào anh/ chị.

Tôi là Nguyễn Thị Kim Dung hi n là học viên Thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại Thương. Hi n nay tôi đang thực hi n nghiên c u về đề tài: “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến Sự hài lòng của nhân viên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa nh " Mong quý Anh/ Chị dành chút thời gian thảo luận với tôi về v n đề này Các ý trao đổi này là quan điểm đánh giá theo hướng cá nhân quý Anh/Chị và t t cả đều là những thông tin dùng cho mục đích nghiên c u, r t mong nhận đư c sự hỗ tr của Anh/ Chị.

Phần kiểm tra các thang đo và các giả thuyết đƣa ra

1. Theo anh/chị các Phong cách lãnh đạo nào c ảnh hưởng như thế nào đến Sự hài lòng của nhân viên Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh? 2. Theo chúng tôi các phong cách lãnh đạo ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân

viên tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh sẽ bao gồm 4 phong cách: (1) Phong cách Tự do (Trao quyền), (2) Phong cách lãnh đạo Chuyển đổi, (3) Phong cách lãnh đạo Dân chủ, (4) Phong cách lãnh đạo Độc Đoán. Anh chị c đồng ý với đề xu t của chúng tôi? V sao?

3. Trong các phong cách mà anh/ chị đề cập ở trên th theo anh/ chị phong cách nào quan trọng nh t ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên?

Thực hiện: Tác giả thảo luận nh m với 5 chuyên gia bao gồm các nhà quản lý

thuộc Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh bằng một số câu hỏi mở c tính ch t hám phá để xem xét các Phong cách ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên Sau đ , tác giả giới thi u các phong cách mà tác giả đề xu t dựa vào mô h nh nghiên c u trước đây Cuối cùng, tác giả đề xu t và xin ý iến đánh giá về phong cách ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên theo m c độ t r t quan trọng đến hông ảnh hưởng.

Sau khi nghe phần tr nh bày và giải thích r của tác giả, các chuyên gia tham gia thảo luận tiếp tục tranh luận với nhau để đào sâu thêm và làm sáng tỏ những yếu tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên

Kết quả: Danh sách chuyên gia tham gia phỏng v n và t m tắt kết luận của

chuyên gia:

TT Chuyên gia Trả lời câu 1 Trả lời câu 2 Trả lời câu 3 1 Nguyễn Đ nh Khôi (Giám đốc hối MEP) Phong cách lãnh đạo mới, mang tính chuyển đổi Tôi đồng ý là các phong cách của tác giả đưa vào là c ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên

Phong cách ảnh hưởng nhiều nh t là Chuyển đổi V đây là phong cách mới của các lãnh đạo thế ỷ 21 Độc đoán sẽ ảnh hưởng ngư c chiều. 2 Nguyễn Mạnh Phúc (Ph giám đốc phòng đ u thầu) Phong cách Trao quyền (Tự do), Chuyên quyền Tôi đồng ý với danh sách đưa ra Thực tế trong tổ ch c đang tồn tại các phong cách này Tôi th y phong cách lãnh đạo Trao quyền sẽ ảnh hưởng nhiều nh t v thực tế tại công trường 3 ùi Tu n Vương (Giám đốc inh doanh) Phong cách Trao quyền (tự do), Dân chủ, Độc đoán Các phong cách đưa ra đều quan trọng và c thể c ảnh hưởng đến Sự hài lòng

Ảnh hưởng quan trọng nh t là Chuyển đổi Đây là phong cách mới, phù h p với hi n tại 4 Nguyễn Ngọc Trâm (Trưởng Phòng nhân sự) Phong cách lãnh đạo chuyển đổi, Đồng ý v danh sách đưa ra bao hàm ý của tôi Quan trong nh t là Tự do (Trao quyền) Sau đ là Dân chủ,

Chuyên quyền

Độc đoán hông đư c nhiều người sử dụng 5 Nguyễn Thế Anh (Trưởng phòng tài chính) C nhiều phong cách lãnh đạo trong đ c Dân chủ Độc đoán, Chuyển đổi Tôi đồng ý với các phong cách đưa ra Mọi người thường gọi là phong cách Trao quyền v dễ hiểu

Phong cách ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên là phong cách Chuyển đổi

Kết quả: Các chuyên gia đều đưa ra ý iến riêng của m nh và cơ bản đều

đồng ý với đề xu t, cũng như thuyết phục t tác giả Chuyên gia cũng c những lựa chọn ra các yếu tố đư c xem là c ảnh hưởng nh t Mô h nh nghiên c u đề xu t phù h p theo thống nh t của cả nh m Mô h nh nghiên c u đề xu t bao gồm 5 yếu tố, trong đ c 4 biến độc lập: (1) Trao quyền, (2) Chuyển đổi, (3) Dân chủ, (4) Độc đoán

PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM

Dàn bài thảo luận nhóm

Xin chào Anh/Chị!

Tôi là Nguyễn Thị Kim Dung hi n là học viên Thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại Thương Hi n nay tôi đang thực hi n nghiên c u về đề tài: “Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến Sự hài lòng của nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh " Mong quý Anh/ Chị dành chút thời gian thảo luận với tôi về v n đề này Các ý trao đổi này là quan điểm đánh giá theo hướng cá nhân quý Anh/Chị và t t cả đều là những thông tin dùng cho mục đích nghiên c u, r t mong nhận đư c sự hỗ tr của Anh/ Chị. Nội dung chính của buổi thảo luận hôm nay là về các biến quan sát của 4 phong cách lãnh đạo chính chính ảnh hưởng đến Sự hài lòng của nhân viên Công ty Cổ Phần Tập đoàn Xây dựng Hòa nh.

Tôi xin đưa ra các biến quan sát dưới đây với tính ch t là hía cạnh đo lường các yếu tố ở trên Xin Anh/Chị cho ý iến đánh giá của m nh như: Anh/Chị c g p ý điều chỉnh g những phát biểu trên hay hông? Cần hi u chỉnh, bổ sung, thay đổi, loại bỏ những phát biểu nào?

1. Các biến thành phần của Trao quyền STT Trao quyền

1 Lãnh đạo của Anh/Chị cho phép nhân viên tự quyết định công vi c của m nh

2 Lãnh đạo của Anh/Chị thường xuyên yêu cầu nhân viên tự thiết lập mục tiêu

3 Lãnh đạo của Anh/Chị Ủy thác nhi m vụ cho nhân viên

4 Lãnh đạo của Anh/Chị cần sự nỗ lực của t ng nhân viên để giải quyết v n đề lớn

giao nhi m vụ cho nhân viên

6 Lãnh đạo của Anh/Chị c chia sẻ quyền lực với nhân viên c p dưới

7 Lãnh đạo của Anh/Chị muốn các quyết định đư c thực hi n thông qua sự đồng thuận của nh m

2. Các biến thành phần của Phong cách lãnh đạo Chuyển đổi Chuyển đổi

1 Lãnh đạo của Anh/Chị xác định mục tiêu r ràng và đặt ra những vọng h p lý

2 Lãnh đạo của Anh/Chị quan tâm đến anh chị và định hướng cho anh chị trong sự nghi p sự nghi p tại công ty

3 Lãnh đạo của Anh/Chị là một t m gương về đạo đ c công bằng và chính trực

4 Lãnh đạo của Anh/Chị luôn lạc quan hi n i về tương lai của tổ ch c

5 Lãnh đạo của Anh/Chị truyền cảm h ng cho nhân viên phát triển theo chiều hướng tích cực

3. Các biến thành phần về phong cách lãnh đạo Dân chủ Dân chủ

1 Lãnh đạo của Anh/Chị thường tổ ch c thảo luận l y ý iến đ ng g p của nhân viên hi gặp sự cố

2 Lãnh đạo của Anh/Chị cho phép nhân viên tham gia vào vi c quyết định

3 Lãnh đạo của Anh/Chị muốn thành viên trong nh m liên ết với nhau trong vi c giải quyết v n đề

4 Lãnh đạo của Anh/Chị luôn giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nh m

5 Lãnh đạo của Anh/Chị ghi nhận đ ng g p của các thành viên trong nh m

6 Lãnh đạo của Anh/Chị luôn tạo điều i n cho nhân viên thể hi n sự sáng tạo của m nh

4. Các biến thành phần về phong cách Độc đoán Độc đoán

1 Lãnh đạo của Anh/Chị là người đưa ra quyết định cuối cùng

2 Lãnh đạo của Anh/Chị hướng dẫn nhân viên phải làm như thế nào

3 Lãnh đạo của Anh/Chị luôn theo d i nhân viên của m nh để đảm bảo công vi c luôn đư c thực hi n chính xác

4 Lãnh đạo của Anh/Chị luôn thể hi n uy quyền với c p dưới 5 Nhân viên đư c thưởng, phạt r ràng để hoàn thành nhi m vụ

5. Các biến quan sát của Sự hài lòng Sự hài lòng

1 Tôi cảm th y tự hào, hãnh di n hi làm vi c cùng với lãnh đạo của m nh

2 Tôi cảm th y lãnh đạo của công ty c những ảnh hưởng tích cực đối với tổ ch c

3 Tôi hài lòng với cách quản lý của lãnh đạo công ty Xin cám ơn Anh/Chị!

Danh sách ứng viên tham gia thảo luận

STT Họ Và Tên Chức vụ Phòng ban

1 Nguyễn Thị Mai Kỹ sư Phòng quản lý ỹ thuật 2 ùi Xuân Minh Chuyên viên dự

toán

Phòng đ u thầu

3 Nguyễn Duy Anh Chuyên viên dự toán

Phòng đ u thầu

4 Phan Xuân Tùng Ph phòng thiết ế Phòng thiết ế MEP 5 Phan Văn Hu n Chỉ huy trưởng Công tr nh Pincity 6 Nguyễn Xuân Th c Chỉ huy trưởng Công tr nh SWAN CITY

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ẢNH HƢỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÕA BÌNH (Trang 85 -85 )

×