0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Đánh giá công tác quản lý phạm vi dự án

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 67 -68 )

2.2.2.1 Kết quả đạt được

Các báo cáo Kế hoạch phát triển đại cương ODP, các thiết kế sơ bộ FEED của các Lô hợp đồng dầu khí đã bao hàm đầy đủ kế hoạch quản lý phạm vi công việc dự án. Đồng thời thực hiện kế hoạch quản lý các yêu cầu của DA thông qua việc thu thập các yêu cầu trong quá trình triển khai DA và cập nhật vào các báo cáo về Kế hoạch phát triển mỏ toàn diện FDP. Qua đó, phạm vi công việc hàng năm của các DA hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí các Lô 09-3/12, Lô 09-2/09 được lên kế hoạch và phân chia tương đối cụ thể thông qua chương trình công tác và ngân sách.

Thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận và làm việc, các hội thảo về các vấn đề phát sinh của dự án để kịp thời thực hiện kiểm soát và cập nhật phạm vi của dự án.

Xây dựng các quy trình phân chia công việc và hướng dẫn triển khai công việc đến từng Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan của Vietsovpetro, đồng thời có hệ thống các báo cáo chi tiết các công việc thuộc phạm vi hợp đồng chia sản phẩm dầu khí kèm theo các tài liệu liên quan để đảm bảo tính nhất quán, chính xác phạm vi công việc.

2.2.2.2 Hạn chế

Việc lập kế hoạch quản lý phạm vi DA đang được thực hiện phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm thực tế của đội ngũ cán bộ phụ trách, chưa được quan tâm đúng mực và áp dụng các khuôn khổ, phương pháp quản lý theo các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế tiến bộ.

Việc phối hợp giữa Ban QLHĐDK và các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan trong công tác triển khai công việc của các dự án hợp đồng dầu khí theo chương trình công tác và ngân sách hàng năm còn nhiều bất cập, chưa được chặt chẽ. Nguyên nhân là do theo cơ cấu tổ chức hiện hữu của Vietsovpetro thì nhân sự của các Phòng/ Ban/ Đơn vị hiện tại chủ yếu ưu tiên triển khai các công việc của Lô 09-1, nguồn nhân lực được

điều động và nguồn nhân lực tuyển mới để thực hiện các công việc cho các Lô hợp đồng dầu khí còn hạn chế, người lao động có tâm lý so sánh và không thực sự quan tâm đúng mực khi thực hiện các công việc cho các Lô dự án khác, dẫn đến hiệu quả phối hợp chưa thật sự cao.

Vẫn có tình trạng phát sinh nhiều công việc ngoài kế hoạch theo Chương trình công tác & ngân sách được xây dựng hàng năm vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến kéo dài thời gian và chi phí bổ sung so với ban đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của DA. Một số nguyên nhân chủ quan có thể đề cập đến là việc phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch, lập CTCT&NS hàng năm còn nhiều bất cập như trên. Ngoài ra, kinh nghiệm và việc hiểu biết, nắm bắt các phương pháp quản lý theo khuôn khổ trong việc phát triển kế hoạch, xây dựng bảng công việc cũng là một nguyên nhân cần được nhắc đến.

Ngoài ra, có nhiều hạng mục dự án đã được giao kế hoạch, nhưng không thực hiện nhưng lại thực hiện các các công việc phát sinh không nằm trong kế hoạch ban đầu dẫn đến công tác thanh toán cho khối lượng hoàn thành không thực hiện được, những thiếu sót này chủ yếu thuộc các dự án xây lắp, dịch vụ cho các giàn khoan ngoài biển.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 67 -68 )

×