0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư hợp đồng dầu khí mới của

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 83 -83 )

học-công nghệ, khả năng quản lý dự án đầu tư và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động sản suất của bên trong Lô 09-1, cũng như các Lô hợp đồng dầu khí khác và đẩy mạnh công tác dịch vụ bên ngoài Vietsovpetro nhằm tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận;

+ Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, bảo đảm cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó và làm việc lâu dài tại Vietsovpetro. Các tiêu chí cơ bản trong hoạt động vận hành, khai thác và sản xuất giai đoạn 2020-2025

+ Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, bảo đảm cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó và làm việc lâu dài tại Vietsovpetro. Các tiêu chí cơ bản trong hoạt động vận hành, khai thác và sản xuất giai đoạn 2020-2025

+ Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, bảo đảm cho người lao động có cuộc sống ổn định, gắn bó và làm việc lâu dài tại Vietsovpetro. Các tiêu chí cơ bản trong hoạt động vận hành, khai thác và sản xuất giai đoạn 2020-2025 riêng trong việc quản lý các dự án hợp đồng dầu khí theo thông lệ quốc tế nhằm mục đích thay đổi phương pháp quản trị và định hướng cho các để phù hợp với các hợp đồng chia sản phẩm (PSC) mới mà Vietsoveptro tiếp nhận và triển khai trong tương lai. Vietsovpetro đã có các ban chuyên môn, Ban quản lý dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phục vụ cho công tác đánh giá hiệu quả các dự án hợp đồng dầu khí tiềm năng và các vùng chưa hoạt động trong các dự án hợp đồng dầu khí hiện hữu và Ban quản lý hợp đồng dầu khí để điều hành và quản lý các dự án hợp đồng chia sản phẩm dầu khí đã được ký kết. Tuy vai trò có khác nhau nhưng trong quá trình hoạt động có nhiều công việc chồng chéo nhau hoặc một số công việc chung bị phân tán, gây khó khăn trong công tác quản lý tổng quan các dự án hợp đồng dầu khí. Do đó, việc sát nhập 02 Ban này là hết sức cần thiết, như vậy vừa huy động được năng lực làm việc sáng tạo của tất cả các cán bộ chuyên môn giỏi, vừa phù hợp với phương hướng và mục tiêu phát triển của Vietsovpetro công ty. Hơn nữa, nếu có vướng mắc hay sai sót trong quá

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 83 -83 )

×