0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Đánh giá công tác tiến độ dự án

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 69 -70 )

2.3.2.1 Kết quả đạt được

Các dự án của Vietsovpetro đều có thời gian đạt mốc bắt đầu khai thác (First Oil) ở mức trung bình của thế giới (đối với dự án có sản phẩm chính là dầu, thời gian trung bình từ khi ký hợp đồng đến khi khai thác khoảng 10 năm và đối với dự án có sản phẩm chính là khí, thời gian trung bình từ khi ký hợp đồng đến khi khai thác khoảng 15 năm). Tùy thuộc vào điều kiện triển khai (mỏ lớn, mỏ nhỏ cận biên…) và cơ sở hạ tầng tại diện tích các hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (có cơ sở sẵn có, có đường ống dẫn dầu/khí và địa điểm tiêu thụ…), thời gian có được sản lượng khai thác có chênh lệch (các dự án tại Bể Cửu Long thường có ưu thế để đưa vào khai thác và vận hành sớm hơn).

2.3.2.2 Hạn chế

Quá trình xây dựng tiến độ và lịch trình cho các dự án hợp đồng dầu khí tuy đã áp dụng các phương pháp quản lý phổ biến của lĩnh vực dầu khí với sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng nhưng vẫn còn phụ thuộc vào tầm hiểu biết và kinh nghiệm

thực tế của đội ngũ cán bộ phụ trách, chưa được quan tâm đúng mực và chưa có tính hệ thống, xuyên suốt.

Tiếp đến, việc kiểm soát tiến độ dự án luôn được quan tâm sát sao, tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục công việc bị chậm tiến độ hoặc phải thay đổi thời gian dự kiến do các nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài:

Khách quan: Do đặc thù của ngành dầu khí, phần lớn các công việc của dự án hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-2/09 đều được triển khai ngoài biển, nên yếu tố về khí hậu và thời tiết có tác động nhất định đến tiến độ dự án (Các công việc xây lắp công trình biển, khoan các giếng dầu đều chỉ thực hiện được trong mùa biển tốt, chỉ cần công tác triển khai chậm trễ một thời gian ngắn thì có thể phải dời lại công việc qua hết mùa biển động, dẫn đến phải thay tiến độ thi công so với kế hoạch ban đầu).

Chủ quan: Trong quá trình lập chương trình công tác và ngân sách hàng năm chưa dự trù hết được tất cả các công việc cần thực hiện trong một năm, do đó khi phát sinh công việc ngoài kế hoạch cần phải cập nhật lại phạm vi công việc, tiến độ thi công, đồng thời phải cập nhật lại chi phí dự án và trình phê duyệt ngân sách bổ sung cho các cấp thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai công việc, một số công việc bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng đáng kể đến dự án do thời gian đàm phán các thỏa thuận thương mại và vận hành, thời gian phê duyệt hồ sơ của các cấp thẩm quyền kéo dài, thời gian huy động nhân sự, lập thiết kế các công việc của DA chậm hơn so với dự kiến.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 69 -70 )

×