0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Thực tiễn công tác quản lý tiến độ dự án

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 68 -69 )

Mục đích của công tác quản lý tiến độ, lịch trình dự án là làm sao để cho các công việc của các dự án hợp đồng dầu khí được hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng được những yêu cầu đã định về chỉ tiêu và chất lượng. Quản lý tiến độ là cơ sở để giám sát chi phí cũng như các nguồn lực khác cần cho công việc của dự án, vì vậy Vietsovpeto luôn quan tâm đặc biệt đến công tác này. Công tác quản lý tiến độ triển khai các dự án của hợp đồng dầu khí được thực hiện ở từng Phòng/ Ban / Đơn vị của Vietsovpetro và được Ban quản lý hợp đồng dầu khí là đầu mối tổng hợp, phối hợp với các Bên nhà thầu dựa trên đặc điểm cụ thể của từng dự án để có những điều chỉnh/ cập nhật kịp thời.

Hiện nay, công cụ quản lý chủ yếu được sử dụng rộng rãi tại Vietsovpetro nói chung và Ban QLHĐDK nói riêng để xây dựng tiến độ và lịch trình dự án là sơ đồ GANTT và một số phần mềm quản lý dự án chuyên dụng như Microsoft Project, Microsoft Excel kết hợp với các biện pháp ước tính thời gian phổ biến thường được áp

dụng là so sánh sự tương đồng với các dự án khác, tham khảo ý kiến của các chuyên gia theo từng lĩnh vực/ phòng/ ban, ước lượng tham số hóa và đánh giá 3-điểm (PERT).

Trong thực tế triển khai các dự án hợp đồng dầu khí, Ban QLHĐDK của Vietsovpetro là bộ phận chuyên trách luôn theo dõi sát sao, phối hợp với các Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan nhằm xây dựng lịch trình cụ thể cho từng nhiệm vụ, sắp xếp hợp lý các hoạt động cần thiết phục vụ dự án, thận trọng đánh giá các nguồn lực cần thiết trong CTCT&NS hàng năm.

Ngoài xây dựng lịch trình và tiến độ, Vietsovepetro còn phân công trách nhiệm tới từng Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan đến từng khâu trong quá trình thực hiện. Do đó, hầu hết các công việc theo chương trình công tác hàng năm đều đúng tiến độ hoặc sớm hơn dự kiến.

Đồng thời, Ban QLHĐDK cùng với các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro đã thực hiện một khối lượng báo cáo DA rất lớn, đáp ứng tương đối cho công tác theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc, kiểm soát các nguồn lực cho hoạt động của dự án, qua đó giúp cho Ban QLHĐDK nói riêng và Vietsovpetro nói chung linh hoạt hơn trong việc xử lý các tính huống, các rủi ro phát sinh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ MỚI CỦA LIÊN DOANH VIỆT NGA VIETSOVPETRO (Trang 68 -69 )

×