0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN​ (Trang 38 -40 )

Hội đồng thành viên

Bao gồm cá nhân chủ sở hữu vốn của Công ty, trong đó ông Chang Chan Soo nắm quyền chi phối là chủ tich của công ty, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, chịu trách nhiệm đối với công việc Marketing và quan hệ khách hàng.

Bộ phận quản lý

o Gíam đốc : là đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn của công tác dịch vụ Kế toán- Kiểm toán, điều hành mọi hoạt động của công ty tại điều lệ của Công ty. Vị trí này bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề CPA hoặc kế toán viên hành nghề CA theo quy định hiện hành.

o Các Phó giám đốc : có trách nhiệm thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Chủ tịch và Giám đốc Công ty.

o Các CPA và CA: thực hiện công việc chỉ đạo, kiểm soát chất lượng dịch vụ và công việc khác liên quan tới chuyên môn về kiểm toán và kế toán theo sự phân công của Giám đốc công ty.

HĐTV Chủ tịch công ty

Ban Giám Đốc, Giám Đốc, Phó Giám Đốc, các CPA và CA

Bộ phận Hành chính, Kế toán,

Kiểm toán

Book Keeping và Kiểm toán: Senior-

Junior

Bộ phận Tư vấn Luật

o Hành chính: Tiếp đón khách hàng làm việc tại công ty, phụ trách công việc mua sắm quản lý, theo dõi văn phòng phẩm và các dụng cụ văn phòng, TSCĐ và sữa chữa tài sản, lập theo dõi hợp đồng, thanh lý hợp đồng, quản lý công văn đi, công văn đến và các giấy tờ khác, quản lý con dấu công ty theo đúng quy định.

o Phiên dich: Bao gồm cả phiên dịch Tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Nội dung công việc theo sự phân công của các quản lý.

o Kế toán: Thực hiện công tác kế toán của công ty theo đúng quy định hiện hành, thực hiện công tác kế toán theo yêu cầu của Chủ tịch và Giám đốc công ty

Bộ phận kế toán và kiểm toán: Thực hiện công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho khách hàng gồm:

o Các trưởng nhóm: quản lý, soát xét và chịu trách nhiệm với quản lý về công tác kế toán và dịch vụ kiểm toán thông qua các nhân viên, trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán cho khách hàng.

o Các nhân viên: Thực hiện công việc kế toán và kiểm toán theo sự chỉ đạo trực tiếp của nhóm trưởng và quản lý.

o Theo quy định của công ty, các nhân viên không chịu sự quản lý của nhóm trưởng mà chỉ chịu sự quản lý theo công việc cụ thể.

Bộ phận tư vấn luật: Bộ phận này chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho khách hàng, chịu sự quản lý trực tiếp của chủ tịch, giám đốc và quản lý của người Hàn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN​ (Trang 38 -40 )

×