0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

Kết quả điều tra

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY HỌC PHẦN SÓNG CƠ​ (Trang 27 -32 )

8. Cấu trúc khóa luận

1.3.3. Kết quả điều tra

1.3.3.1. Kết quả điều tra HS

Theo khảo sát thực tế, chúng tôi đã khảo sát ý kiến của các em HS ở trƣờng THPT Yên Lạc và thu thập đƣợc rằng :

+ Có tới 88,25% HS c c trƣờng phổ thông đã biết đến bài giảng điện tử, 6,73% các em biết đến bài giảng điện tử nhƣng chƣa đƣợc học qua và 5,02% còn lại là các em HS thấy còn lạ lẫm với bài giảng điện tử. Nhƣ vậy nhìn chung hiểu biết của các em về bài giảng điện tử là kh cao. Đa phần các em HS biết đến bài giảng điện tử E- learning trong trƣờng phổ thông qua các môn học nhƣ Ngữ Văn, Địa lý, Sinh, Địa, Vật lý. Riêng môn Vật lý các em đƣợc tiếp xúc qua các bài học trong các chƣơng: Điện t ch.Điện từ học, Sóng cơ, Khúc xạ ánh sáng, Mắt. Các dụng cụ quang,Khúc xạ nh s ng, …

+ Khảo sát mức độ cần thiết của việc sử dụng bài giảng điện tử trong bộ môn Vật lý thấy rằng mức độ cần thiết chiếm 73,85%, rất cần thiết là 23,04% và 3,11% là không cần thiết. Nhƣ vậy ta thấy rằng HS thấy rằng việc sử dụng bài giảng điện tử là dần dần đƣợc phổ biến và HS cảm thấy nó dần cần thiết.

+ Khảo sát cho thấy mức độ sử dụng bài giảng điện tử trong học tập của HS THPT là ở mức độ rất mong muốn chiếm 20,17%, mong muốn 37,43%, bình thƣờng 41,34% và không mong muốn chiếm 1,06%.

+ Mong muốn của HS về việc GV tổ chức bài giảng điện tử:

Hƣớng dẫn các em tìm hiểu các hiện tƣợng vật lí ở internet/ bài giảng điện tử trƣớc khi học 16,01%, hƣớng dẫn các em tự học kiến thức mới qua bài giảng điện tử trƣớc khi tới lớp 13,35 %, các em vận dụng kiến thức trên lớp sau khi học kiến thức ở nhà qua bài giảng điện tử 20,79%, các em vận dụng kiến thức trên lớp sau khi học kiến thức làm bài tập, giải thích hiện tƣợng vật lí trên internet/ bài giảng điện tử 49,85%.

+ Khảo s t cũng cho thấy rằng việc học sử dụng bài giảng điện tử giúp các em học tốt hơn, hiểu rõ kiến thức Vật lý chiếm 30,51%, giúp HS hứng thú với bài học chiếm 42,15%, nhớ kiến thức lâu hơn chiếm 20,54% và 6,8% là ý kiến khác.

+ Trong qu trình lĩnh hội kiến thức khi học với bài giảng điện tử cũng gặp phải những khó khăn nhƣ chƣa quen sử dụng bài giảng điện tử 23,24 %, khả năng tự học hạn chế 37,02 %, không thấy khó khăn gì 25,69 %, kiến thức trong bài giảng không rõ ràng 14,05%.

+ Sự cần thiết của việc sử dụng bài giảng điện tử để học phần “Sóng cơ”: mức độ không cần thiết là 6,95%, cần thiết 72,89%, rất cần thiết là 20,16%. Nhƣ vậy nhìn chung sử dụng bài giảng điện tử khi học giúp các em hiểu rõ hơn về các hiện tƣợng vật lý, giúp các em dễ dàng lĩnh hội kiến thức và nắm rõ kiến thức hơn.

1.3.3.2. Kết quả điều tra GV

Theo khảo sát thực tế, chúng tôi đã khảo sát ý kiến của các GV vật lý ở trƣờng THPT Yên Lạc và thu thập đƣợc rằng:

+ Khảo sát việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Vật lí cho HS thấy rằng có 12,9% chƣa từng học, 87,1% đã từng đƣợc học.

Nhƣ vậy nói chung việc GV sử dụng bài giảng điện tử là khá phổ biến.

+ Riêng về bộ môn vật l GV đã thiết kế bài giảng điện tử với các chƣơng: Quang hình , Sóng cơ, chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể…. Có thể thấy rằng GV đã bắt đầu sử dụng bài giảng điện tử trong giảng dạy nhƣng vẫn còn nhiều hạn chế.

+ Hiện nay c c trƣờng học đang ngày càng đƣợc tích hợp nhiều trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất: vi tính, máy chiếu… n n việc giảng dạy bằng bài giảng điện tử bộ môn vật lí càng thuận tiện hơn. Đối với việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Vật lí có phù hợp với bối cảnh của trƣờng mình dạy hay không? thì có 84,2% câu trả lời là có và 15,8% là không.

+ Sự cần thiết của việc sử dụng bài giảng điện tử dạy học phần Sóng cơ thì có 31,4% cho là không cần thiết, 52,8% GV thấy cần thiết và 15.8% rất cần thiết khi sử dụng E-Learning để dạy học phần “Sóng cơ”. Từ đó có thể thấy việc sử dụng bài giảng điện tử dạy học phần Sóng cơ có ý nghĩa rất lớn.

+ Sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Vật lí có những khó khăn gặp phải đối với GV thì chủ yếu do GV chƣa thành thạo sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học 25,7% còn nguyên nhân lớn nhất do mất nhiều thời gian chuẩn bị 57,03% và GV chƣa có kỹ năng tổ chức dạy học với bài giảng E-learning 17,27%. Đây vẫn đang còn là phƣơng ph p mới với các GV, có một phần GV vẫn còn chƣa quen và chƣa có kinh nghiệm khi sử dụng nó trong dạy học.

+ Kết quả khảo sát khi sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Vật lí, GV thấy có những ƣu điểm nào đối với HS thì có 23,65% ý kiến cho rằng giúp HS hiểu rõ hơn kiến thức Vật lí, 23,55% giảm thời gian học của HS, 2,05% giúp HS nhớ lâu kiến thức, 24,93% ph t huy đƣợc tính tích cực của HS, 16,4% phát huy năng lực tự học của HS, 6% giúp HS vận dụng kiến thức vật lí vào cuộc sống, 3,42% giúp HS phát triển kỹ năng: trình bày, lắng nghe, giải quyết vấn đề. Vậy có thể thấy việc sử dụng E-learning góp phần làm tiết học trở n n sinh động, tạo hứng thú cho HS giúp tiết học hiệu quả hơn.

+ Về HS sử dụng bài giảng điện tử để học môn Vật lí có những khó khăn thì nguy n nhân do HS chƣa quen với sử dụng bài giảng điện tử chiếm 31,95%, 12,2% kỹ năng CNTT hạn chế, 41,89% do khả năng tự học của HS hạn chế, 13,96% khó tiếp nhận kiến thức ở bài giảng điện tử. Vậy qua đó học sinh vẫn còn chƣa quen với phƣơng ph p học tập mới này nên vẫn còn hạn chế trong qu trình lĩnh hội kiến thức.

+ Để nâng cao hiệu quả sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học vật lí, cần phải tổ chức cho HS tự học ở nhà với bài giảng điện tử chiếm 20,51%, hƣớng dẫn HS sử dụng bài giảng điện tử 42,67%, nâng cao chất lƣợng bài giảng điện tử 7,94% và 28,88% GV thƣờng xuyên sử dụng bài giảng điện tử để dạy học. vậy qua đó có thể thấy rằng việc GV giới thiệu, hƣớng dẫn cho HS làm quen với bài giảng điện tử là vô cùng có ý nghĩa trong việc lĩnh hội kiến thức của HS.

+ Để nâng cao hiệu quả sử dụng bài giảng điện tử dạy học phần Sóng cơ n n tổ chức cho HS ở nhà tự học kiến thức mới ở bài giảng điện tử 31,26%, trên lớp cho HS vận dụng kiến thức sau khi học kiến thức ở nhà 40,48% và sử dụng bài gảng điện tử trên lớp dạy kiến thức mới 28,26%. Vậy qua đó có thể thấy rằng việc nâng

cao hiệu quả sử dụng bài giảng điện tử đạt hiệu quả nhất cần có sự giới thiệu và hƣớng dẫn của GV để HS chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp, ôn tập lại kiến thức cũ.

Từ kết quả điều tra GV và HS ta nhận thấy rằng nhu cầu về việc sử dụng bài giảng điện tử trong việc dạy học đang dần trở nên cần thiết và thiết yếu, mọi ngƣời bắt đầu thấy đƣợc những lợi ích của việc sử dụng bài giảng điện tử đối với cả ngƣời dạy và ngƣời học trong việc nâng cao chất lƣợng bài học. Bên cạnh đó thì y u cầu về việc sử dụng E-learning cũng là vấn đề đ ng nói để có thể sử dụng bài giảng điện tử E-learning đòi hỏi GV phải tự trau dồi khả năng, khéo léo dẫn dắt bên cạnh đó HS cần có sự tích cực, hứng thú trong học tập để có thể ph t huy đƣợc hết những lợi thế của việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học.

Kết luận chƣơng 1

Ngày nay, giáo dục ngày càng đƣợc chú trọng và song song với nó là sự phát triển không ngừng của c c phƣơng ph p giảng dạy nhằm nâng cao trình độ của ngƣời học. Trong đó, không thể không kể đến E-leaning đây là một trong những phƣơng ph p học mới, hiện đại và hiệu quả nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục.

E-Learning là một hình thức tổ chức dạy học hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phƣơng tiện điện tử, internet để truyền tải các kiến thức và kĩ năng đến những ngƣời học có thể là cá nhân hay tổ chức ở bất kì nơi nào tr n thế giới tại bất kì thời điểm nào. Sử dụng các công cụ đào tạo ngày càng phong phú, hiện đại tăng cao hứng thú trong học tập của HS. Tạo điều kiện cho HS phát triển khả năng s ng tạo, vận dụng kiến thức, tính chủ động qua quá trình học tập online hay các buổi hội thảo trao đổi trực tiếp.

Việc sử dụng bài giảng điện tử còn là yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giảng dạy của GV mang lại cảm giác mới lạ, hứng thú, tăng hiệu quả của tiết dạy. Hƣớng tới sự văn minh, hiện đại với các quốc gia trên thế giới mà E- leaning mang lại.

CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “SÓNG CƠ” VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY HỌC PHẦN SÓNG CƠ​ (Trang 27 -32 )

×