0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (164 trang)

Các giả thiết đề xuất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG​ (Trang 63 -65 )

7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu

3.1.5.2. Các giả thiết đề xuất

Tính khách quan

Kiểm to n viên cần tuân thủ ph p luật c c chuẩn mực nghiệp vụ chuyên môn độc lập vững vàng kiên định thận trọng và tinh thần tr ch nhiệm cao. Kiểm to n nội bộ có thể đƣa ra c c ph n đo n công b ng và vô tƣ khi tiến hành c c cuộc kiểm to n. ộ phận kiểm to n nội bộ chỉ b o c o vấn đề ph t sinh với nhóm lãnh đạo cao nhất.

Giả thuyết H1: Tính khách quan có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ính rõ ràng minh bạch

ản b o c o phải công bố đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về những thông tin hữu ch cần thiết cho việc ra quyết định kinh tế của nhiều đối tƣợng sử dụng thông tin. ản b o c o phải công khai ch nh x c và phù hợp với thông lệ quốc tế và áp dụng c c quy định về chuẩn mực quy trình và phƣơng ph p kiểm to n

Giả thuyết H2: Tính rõ ràng minh bạch có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ộ chuẩn xác

c thông tin đƣa ra phải đ ng tin cậy sổ s ch trình bày tại doanh nghiệp phải đƣợc ghi chép đúng và kịp thời, phân chia công việc và phân quyền một c ch rõ ràng và sử dụng phƣơng ph p kiểm to n phù hợp.

Giả thuyết H3: Độ chuẩn xác có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ộ phận kiểm to n đƣợc tham dự và đƣợc nhận c c biên bản họp của an lãnh đạo đơn vị có liên quan đến công việc của KTNB. Trƣởng phòng KTN phải thƣờng xuyên liên lạc với ban lãnh đạo để đƣa ra quyết định kịp thời và kiểm to n viên phải đƣa ra b o c o kịp thời làm tăng độ tin cậy.

Giả thuyết H4: Sự đúng lúc có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

hà quản lý

Nhà quản lý của doanh nghiệp có thể đọc và hiểu rõ những thông tin mà kiểm to n nội bộ cung cấp quan tâm đến công t c kiểm to n của doanh nghiệp can thiệp vào ghi chép và lập b o c o của bộ phận kiểm to n đƣa ra những quyết định kinh tế dựa trên b o c o của kiểm to n nội bộ và ban hành những ch nh s ch và thủ tục để kiểm so t chất lƣợng kiểm to n.

Giả thuyết H5: Nhà quản lý có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy mô doanh nghiệp

oanh nghiệp phải tổ chức cơ cấu phân công phân cấp cho từng bộ phận một c ch rõ ràng tăng cƣờng năng lực của nhân sự trong một oanh nghiệp và quy định rõ chức năng nhiệm vụ và phạm vi kiểm to n.

Giả thuyết H6: Quy mô doanh nghiệp có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ăng lực kiểm toán viên

Kiểm to n viên cần có đầy đủ kiến thức và chuyên môn của KTV khả năng lập luận chặt chẽ đƣa ra những luận cứ rõ ràng thuyết phục óc quan s t và tƣ duy phân t ch cao khả năng chịu p lực cao công việc nhiều trong thời gian ngắn thông minh nhạy bén nhƣng kiên nhẫn cẩn thận và độc lập kiên định và ch nh trực

Giả thuyết H7: Năng lực kiểm toán viên có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ản b o c o phải đƣợc tóm tắt rõ ràng nhƣng dễ hiểu cho nhà quản lý đƣợc trình bày theo quy định của chế độ kiểm to n sữ dụng từ ngữ thận trọng tr nh hiểu lầm mang lại đúng ngữ ph p lịch sự và ch nh x c tr nh những chi tiết không cần thiết

Giả thuyết H8: Tính cô đọng có tác động cùng chiều đến chất lượng của KTNB trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG​ (Trang 63 -65 )

×