0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Kiểm định tính dừng của dữ liệu

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 73 -74 )

6. Kết cấu đề tài

2.2.5. Kiểm định tính dừng của dữ liệu

Một chuỗi thời gian là dừng khi giá trị trung bình, phương sai, hiệp phương sai (tại các độ trễ khác nhau) giữ nguyên khơng đổi cho dù chuỗi được xác định vào thời điểm nào đi nữa (Gujarati, 2003). Hay nĩi cách khác, chuỗi dừng là một chuỗi khơng bao hàm các yếu tố xu thế, các giá trị cĩ xu hướng xoay quanh giá trị trung bình của chuỗi. Nếu một chuỗi khơng dừng, chúng ta chỉ cĩ thể nghiên cứu hành vi của nĩ trong khoảng thời gian đang được xem xét, chẳng hạn tỷ giá hối đối trong giai đoạn 1/1/2020 đến 31/12/2020. Mỗi chuỗi thời gian là một giai đoạn riêng biệt, chúng ta khơng thể khái quát hĩa kết quả phân tích hành vi tại một giai đoạn trong quá khứ cho các giai đoạn khác trong tương lai. Đối với các mục đích dự báo, chuỗi khơng dừng sẽ khơng cĩ giá trị ứng dụng thực tiễn. Hơn nữa, một trong những giả

thuyết của mơ hình hồi quy OLS là các biến độc lập cố định hoặc phi ngẫu nhiên, chúng cĩ giá trị xác định. Nếu như chúng ta ước lượng một mơ hình trong đĩ các biến độc lập khơng dừng thì giả thuyết của của OLS bị vi phạm. Chính vì những lý do trên, chúng ta phải kiểm định tính dừng của dữ liệu trước khi tiến hành hồi quy.

Cĩ nhiều phương pháp để kiểm định tính dựng, tuy nhiên trong luận văn này, người viết tiến hành kiểm định tính dừng của các biến độc lập bằng phương pháp nghiệm đơn vị (Unit root test). Dùng tiêu chuẩn kiểm định Dickey – Fuller, kiểm định giả thiết H0: p = 1, tức chuỗi khơng dừng.

Bảng 6 là kết quả kiểm định tính dừng dữ liệu cho thấy giá trị t của tất cả các biến độc lập đều lớn hơn t0,01, t0,05, t0,1, như vậy, ta bác bỏ giả thiết H0, hay nĩi cách khác, ta kết luận các chuỗi đều là chuỗi dừng và cĩ thể thực hiện hồi quy.

Bảng 6: Kết quả kiểm định Dickey - Fuller Biến độc lập

Độ trễ 0 Độ trễ 1 Độ trễ 2

t-statistic P-value t-statistic P-value t-statistic P-value

RMRF -14,957 (0,000) -11,523 (0,000) -8,995 (0,000)

SMB -16,652 (0,000) -12,159 (0,000) -9,253 (0,000)

HML -15,248 (0,000) -10,991 (0,000) -8,937 (0,000)

WML -16,604 (0,000) -11,904 (0,000) -9,835 (0,000)

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích Stata. Chi tiết ở phụ lục 2.2)

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 73 -74 )

×