0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Nhận xét kết quả kiểm định mơ hình tại thị trường Việt Nam

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 90 -91 )

6. Kết cấu đề tài

3.2. Nhận xét kết quả kiểm định mơ hình tại thị trường Việt Nam

Sau khi thực hiện nghiên cứu thực nghiệm mơ hình CAPM, mơ hình Fama – French ba nhân tố và mơ hình Carhart bốn nhân tố trên các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh, người viết tổng hợp tĩm tắt kết quả và cĩ một số nhận xét như sau:

- Xét về khả năng dự báo lợi tức (hay khả năng giải thích biến động giá) của các mơ hình, mơ hình CAPM cĩ khả năng dự báo kém nhất. Mơ hình Fama – French ba nhân tố và mơ hình Carhart bốn nhân tố cĩ khả năng dự báo tốt hơn. Mơ hình bốn nhân tố dự báo tốt nhất nhưng so với mơ hình ba nhân tố hiệu quả khơng vượt trội đáng kể. Các mơ hình chưa dự báo tốt tại thị trường chứng khốn Việt Nam, chưa cĩ mơ hình nào cĩ R2 đạt được 70%. Vẫn cịn yếu tố tác động đáng kể đến lợi tức cổ phiếu chưa nằm trong mơ hình.

- Nhân tố thị trường tác động mạnh nhất đến các cổ phiếu cĩ quy mơ lớn nhưng nhân tố này vẫn chưa phải là nhân tố chính giải thích biến động lợi tức.

- Hai nhân tố quy mơ và nhân tố giá trị khi bổ sung vào mơ hình CAPM đã tăng hiệu quả của mơ hình lên đáng kể, cho thấy 2 nhân tố này phù hợp với thị trường chứng khốn Việt Nam, cĩ khả năng giải thích biến động lợi tức cổ phiếu, cĩ thể xem là các nhân tố phù hợp để thiết lập mơ hình dự báo lợi tức.

- Nhân tố xu hướng cĩ tác động đến lợi tức của cổ phiếu nhưng yếu và chưa rõ ràng. Nhân tố này giải thích lợi tức của cổ phiếu trên thị trường Việt Nam chưa hiệu quả. Hệ số hồi quy của nhân tố xu hướng chỉ cĩ ý nghĩa thống kê khi hồi quy các danh mục mang đặc điểm xu hướng đã rõ ràng. Tĩm lại, kết quả kiểm định các mơ hình trong nghiên cứu này chỉ ra cho chúng ta thấy mơ hình ba nhân tố và mơ hình bốn nhân tố cùng với các nhân tố của mơ hình tuy cĩ khả năng dự báo lợi tức cổ phiếu nhưng cịn hạn chế, cần cĩ những nghiên cứu sâu rộng hơn để tìm ra được mơ hình dự báo lợi tức hiệu quả với thị trường Việt Nam.

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 90 -91 )

×