0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Một số hàm ý cho các nghiên cứu tại thị trường chứng khốn Việt Nam

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 95 -96 )

6. Kết cấu đề tài

3.4. Một số hàm ý cho các nghiên cứu tại thị trường chứng khốn Việt Nam

Sau khi nhận thấy những hạn chế đã được chỉ ra ở phần trên, người viết đưa ra một số gợi ý để các đề tài nghiên cứu sau này cĩ thể thiết lập một mơ hình đa nhân tố dự báo lợi tức cổ phiếu phù hợp và thuyết phục cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khốn Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Các nghiên cứu sau này nên tiếp tục thực hiện trên bộ dữ liệu dài hơn, vận dụng phương pháp xử lý dữ liệu của các nghiên cứu quốc tế. Cần thiết phải bổ sung dữ liệu nghiên cứu để khắc phục các vấn đề về đa cộng tuyến và tự tương quan của dữ liệu. Sử dụng một số ước lượng hồi quy khác hơn là OLS để cải thiện chất lượng của kết quả nghiên cứu.

- Khơng gian nghiên cứu nên được mở rộng hơn. Cĩ thể cân nhắc việc nghiên cứu trên thị trường UPCOM và thị trường OTC vì hai thị trường

này quy mơ rất lớn, là một bộ phận của thị trường chứng khốn Việt Nam nhưng chưa được các nhà nghiên cứu chú trọng.

- Trên thế giới hiện cĩ sẵn rất nhiều mơ hình đa nhân tố đã được chứng minh là phù hợp nhưng chưa được đề cập trong nghiên cứu này. Người viết hy vọng sẽ cĩ nhiều nghiên cứu tương tự để kiểm định khả năng áp dụng của các mơ hình này tại thị trường Việt Nam.

- Các nghiên cứu sau này nên bổ sung thêm các nhân tốt mà nghiên cứu này chưa đề cập đến để xem xét khả năng ứng dụng tại thị trường chứng khốn Việt Nam. Một số nhân tố mà người viết kỳ vọng cĩ khả năng tác động đến lợi tức cổ phiếu cĩ thể kể đến như: chất lượng lợi nhuận kế tốn (thước đo NI/CFO), tỷ lệ sở hữu Nhà Nước, rủi ro mất vốn của doanh nghiệp, tỷ lệ đầu tư trên tổng tài sản, tác động của dịch bệnh, …Việc kiểm nghiệm các nhân tố mới cĩ thể giúp thị trường Việt Nam tìm ra được mơ hình phù hợp để dự báo lợi tức, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.

- Các cĩ thêm những nghiên cứu về mơ hình đa nhân tố thực hiện trên từng nhĩm ngành hoặc nhĩm cổ phiếu (nhĩm blue-chip, nhĩm đầu cơ lướt sĩng,...) với những đặc điểm khác nhau. Người viết kỳ vọng rằng các nghiên cứu sẽ cho kết quả rõ ràng hơn về tác động của những nhân tố lên lợi tức cổ phiếu lên từng ngành, từng nhĩm cổ phiếu. Cổ phiếu cùng ngành hay cùng nhĩm cổ phiếu thường cĩ những đặc điểm tương đồng, qua đĩ đưa ra các kết luận cĩ tính thuyết phục hơn.

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 95 -96 )

×