0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Hạn chế chủ quan

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 94 -95 )

6. Kết cấu đề tài

3.3.2. Hạn chế chủ quan

Do thời gian thực hiện nghiên cứu ngắn, người viết chỉ nghiên cứu dựa trên các nhân tố cơ bản của mơ hình gốc, chưa xem xét đến các yếu tố khác cĩ thể ảnh hưởng đến lợi tức cổ phiếu tại thị trường Việt Nam như yếu tố vĩ mơ (khủng hoảng kinh tế, suy thối, lạm phát, luật pháp, chính trị), yếu tố con người (tâm lý, mối quan hệ, thơng tin hành lang), thơng tin trong nước (tỷ giá hối đối đồng Việt Nam so với đồng đơ la Mỹ, tỷ lệ lãi suất ngắn hạn trong nước),… hoặc những yếu của bản thân doanh nghiệp như vấn đề sở hữu Nhà Nước, chất lượng lợi nhuận trên báo cáo tài chính, tỷ lệ đầu tư trên tổng tài sản, rủi ro mất vốn, lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)…

Cịn nhiều mơ hình đa nhân tố khác chưa được người viết nghiên cứu trong luận văn này. Do đĩ chưa tìm ra được mơ hình đa nhân tố nào hiệu quả để dự báo lợi tức tại thị trường Việt Nam.

Dự liệu nghiên cứu được người viết thu thập trong giai đoạn dài 6 năm từ năm 2015 đến hết năm 2020. So với các nghiên cứu quốc tế thường thu thập dữ liệu trong thời gian dài lên đến hàng chục năm, dữ liệu của nghiên cứu này quá ngắn. Do thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2016 thuộc giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng của thị trường chứng khốn, các quy luật thị trường trong giai đoạn này cĩ

thể khác biệt so với giai đoạn phục hồi phát triển từ 2017 đến nay. Do đĩ người viết chỉ thu thập dữ liệu trong giai đoạn 2015 đến hết năm 2020 để nghiên cứu với tiêu chí thời gian khơng quá ngắn và diễn biến thị trường tương đồng.

Nghiên cứu được người viết thực hiện trên quy mơ nhỏ, chỉ sử dụng dữ liệu từ sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi HOSE, Việt Nam cịn cĩ thị trường tập trung tại sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX) và hai thị trường phi tập trung là OTC và UPCOM. Người viết chưa nghiên cứu dựa các dữ liệu từ các thị trường này.

Người viết đã bỏ qua giả thiết về phương sai của sai số khơng đổi khi thực hiện kiểm định các mơ hình đa nhân tố bằng phương pháp bình phương bé nhất OLS. Giả thuyết về phương sai của sai số khơng đổi theo thời gian của phương pháp OLS thường khơng phù hợp với các dữ liệu chuỗi thời gian trong tài chính.

Thị trường Việt Nam cịn thiếu cơ sở dữ liệu chung cho tồn thị trường nên đa phần dữ liệu trong bài nghiên cứu đều được người viết xử lý thủ cơng bằng phần mềm excel. Việc xử lý dữ liệu với số lượng lớn, do con người thực hiện thủ cơng nên khĩ tránh khỏi sai sĩt trong quá trình thao tác.

Mơ hình xuất hiện một số hiện tượng về đa cộng tuyến và tự tương quan trong dữ liệu đầu vào, ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Một phần của tài liệu DỰ BÁO LỢI TỨC CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Trang 94 -95 )

×