0
Tải bản đầy đủ (.doc) (86 trang)

NHNN cần tăng quyền tự chủ cho các NHTM, các chi nhánh NHTM.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 75 -76 )

Những thông tin về doanh nghiệp sẽ đợc thu thập và cung cấp qua trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nớc, bao gồm thông tin về khả năng tài chính, hiệu quả kinh doanh, hệ số an toàn vốn, quan hệ tín dụng của khách hàng với các NHTM, với các doanh nghiệp khác. Đây sẽ là những căn cứ đáng tin cậy để các NHTM sử dụng trong quá trình thẩm định khách hàng.

Cùng với thông tin về doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nớc còn phải nắm vững để cung cấp cho các NHTM những thông tin về phơng hớng nhiệm vụ, mục tiêu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của đất nớc, của từng vùng, từng khu vực trong từng thời kỳ, t vấn cho các NHTM về những lĩnh vực, những ngành mũi nhọn cần tập trung đầu t vốn tín dụng nhằm góp phần thực hiện những chủ trơng đờng lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu quả đồng vốn, bảo đảm an toàn tín dụng cho các NHTM.

3.4.2.3 NHNN cần rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật.

Hệ thống văn bản pháp luật NHNN ta ban hành không phải là ít song co rất nhiều bất cập. Đó là sự không đồng bộ, đôi khi chồng chéo nhau gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của các ngân hang của chúng ta. Để hệ thống ngân hàng của chúng ta phát triển, tạo điều kiện cho công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. NHNN cần co những văn bản pháp quy mới trên cơ sở tổng hợp các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm nới lỏng sự hoạt động của hệ thống ngân hàng phù hợp với sự thay đổi trong cơ chế.

3.4.2.4 NHNN cần tăng quyền tự chủ cho các NHTM, các chi nhánh NHTM. NHTM.

Sự quản lý của Ngân hàng Nhà nớc chỉ nên dừng lại ở những vấn đề vĩ mô, những vấn đề chung nhất mang tính định hớng chứ không nên đa ra những quy định quá cụ thể, chi tiết liên quan đến những vấn đề mang tính đặc thù

riêng của mỗi ngân hàng, bởi lẽ điều kiện hoạt động của các NHTM không giống nhau, nếu đa ra những quy định cụ thể áp dụng chung cho mọi ngân hàng thì sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc thích ứng với môi trờng kinh doanh cụ thể của mình. Vai trò quản lý vĩ mô của Ngân hàng Nhà nớc là cần thiết song ở một mức độ nhất định cần bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh cho các NHTM để họ phát huy hết sự sáng tạo, linh hoạt nhằm thích ứng với môi tr- ờng kinh doanh.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHCT KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÀ NỘI (Trang 75 -76 )

×