0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Kiến nghị đối với Chắnh phủ và các cơ quan chức năng Kiến nghị đối với Chắnh phủ và các cơ quan chức năng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 59 -61 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

b. Không ngừng nâng cao trình độ của các cán bộ TTQT: Không ngừng nâng cao trình độ của các cán bộ TTQT:

3.3.1. Kiến nghị đối với Chắnh phủ và các cơ quan chức năng Kiến nghị đối với Chắnh phủ và các cơ quan chức năng.

3.3.1. Kiến nghị đối với Chắnh phủ và các cơ quan chức năng.

Hiện nay xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế đã và đang đem lại cơ hội phát triển nền kinh tế cho mỗi quốc gia. Thanh toán XNK nói chung và tắn dụng chứng từ nói riêng rất cần đến những chắnh sách phù hợp để hoạt động được mở rộng và ngày càng phát triển, đồng thời phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra cho những đơn vị kinh doanh XNK. Như vậy Chắnh phủ và các cơ quan chức năng cần phải có những hoạt động cụ thể tạo điều kiện cho công tác thanh toán quốc tế phát triển.

- Chắnh phủ cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa, phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc điểm của Việt nam để điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tắn dụng chứng từ của các ngân hàng. Nhà nước ta cần sớm nghiên cứu, soạn thảo và áp dụng hệ thống luật vắ dụ như nghị

định về TTQT đề cập đến mối quan hệ pháp lý giữa giao dịch hợp đồng ngoại thương của người mua, người bán với giao dịch TTQT giữa các ngân hàng.

- Chắnh phủ cần tạo hành lang pháp lý cho giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng trong quan hệ thư tắn dụng. Cho đến nay, hầu hết các khách hàng đến yêu cầu mở L/C đều không có văn bản pháp lư có tắnh chất hợp đồng thỏa thuận bằng văn bản. Trong nghiệp vụ TTQT, các NHTM Việt nam đã và đang vận dụng các thông lệ quốc tế không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà còn trong các lĩnh vực khác như vận tải, bảo hiểm...nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, biện pháp tự bảo vệ này có hiệu quả như thế nào còn tùy thuộc vào các qui định trong nước. Rõ ràng việc áp dụng các thông lệ và tập quán quốc tế vào từng nước hiệu quả đến mức nào còn tùy thuộc vào luật pháp quốc gia.

- Chắnh phủ cần ban hành các luật thuế XNK phù hợp, ổn định. Trên thực tế biểu thuế quy định của Nhà nước luôn thay đổi làm cho các doanh nghiệp XNK không dự đoán được diễn biến thị trường tương lai nên đã gặp không ắt khó khăn cho chắnh họ và ngân hàng phục vụ. Đồng thời, Nhà nước cần có các thông tin về giá cả kịp thời, về thị trường thế giới. Đây là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa rủi ro thanh toán.

- Chắnh phủ cũng cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm ổn định cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân TTQT là công cụ tổng hợp và quan trọng để đánh giá, phân tắch mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Nó thể hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ, hoạt động đầu tư và vay nợ, viện trợ của nước ngoài. Tình trạng cán cân TTQT liên quan đến khả năng thanh toán của một quốc gia, của các NH, tác động đến tỉ giá hối đoái và dự trữ ngoại tệ của đất nước. Để cải thiện được cán cân TTQT cần phải đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quản lắ chặt chẽ việc vay nợ nước ngoài.

- Một giải pháp không thể thiếu nữa đó là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và khuyến khắch các doanh nghiệp Việt Nam

mở rộng hoạt động kinh doanh ra thế giới. Nếu Chắnh phủ nước ta tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, mở cửa hơn nữa để chào đón nước ngoài vào đầu tư thì sẽ làm cho thị trường VN ngày càng phát triển. Sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ kéo theo sự cạnh tranh rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên đó cũng là một động lực để các doanh nghiệp VN đổi mới và phát triển thông qua cạnh tranh lành mạnh. Từ đó, các doanh nghiệp nước ta sẽ có tiền đề để tự tin bước ra thị trường quốc tế, khẳng định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp mình. Để làm được điều đó, một phần quan trọng là Chắnh phủ phải tạo điều kiện thuận lợi cho không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà cả các doanh nghiệp nước ngoài nữa.

- Bộ thương mại cần hoàn thiện chắnh sách thương mại theo hướng khuyến khắch đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý chặt nhập khẩu để cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngoại thương vừa vững vàng về lý luận chắnh trị đồng thời phải hiểu biết sâu về nghiệp vụ ngoại thương và kiến thức về thị trường quốc tế

- Ngành hải quan cần cải cách hệ thông ban hành thủ tục giấy tờ liên quan đến giao nhận hàng hóa ngoại thương để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, phổ biến rộng rãi về chế độ thủ tục giấy tờ để cán bộ ngoại thương và cán bộ ngân hàng có thể hoàn thành công việc của mình với chất lượng cao nhất.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 59 -61 )

×