0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Giải pháp về mặt cơ chế tổ chức quản lý Giải pháp về mặt cơ chế tổ chức quản lý

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 54 -55 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

c. Hạn chế từ phắa ngân hàng

3.2.3. Giải pháp về mặt cơ chế tổ chức quản lý Giải pháp về mặt cơ chế tổ chức quản lý

3.2.3. Giải pháp về mặt cơ chế tổ chức quản lý

a.. Sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn a.. Sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn

việc sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn cũng không kém phần quan trọng. Nhiều cán bộ được chuyển từ nghiệp vụ khác sang làm nghiệp vụ TTQT nên không được trang bị kiến thức đầy đủ về ngoại thương, về TTQT. Nhiều cán bộ được tuyển mới chỉ có những kiến thức được học trong các trường đại học, mới chỉ là những kiến thức lý thuyết mà thiếu đi kinh nghiệm thực tế. Vì vậy BIDV Hà Nội cần đưa ra tiêu chuẩn hoá cán bộ làm công tác thanh toán quốc tế: bố trắ cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của công việc. Kiên quyết không bố trắ những cán bộ không đúng chuyên môn, tư cách đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật không tốt thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Cần có quy chế tuyển chọn cán bộ mới công khai, dân chủ, đảm bảo tuyển chọn được những cán bộ thực sự có trình độ. Mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ có năng lực, sắp xếp đúng người đúng việc theo năng lực và tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Một thực trạng về việc bố trắ cán bộ TTQT ở BIDV hiện nay là cán bộ hay bị thuyên chuyển rất không phù hợp với đặc thù của hoạt động TTQT. Hoạt động này đòi hỏi cán bộ phải có kinh nghiệm, theo tiêu chuẩn quốc tế một cán bộ TTQT được gọi là có kinh nghiệm là phải công tác khoảng 10 trong lĩnh vực này. Nhiều cán bộ mới công tác được một thời gian đang trong quá trình tắch luỹ kinh nghiệm đã lại bị thuyên chuyển qua công tác khác, cán bộ mới vào lại phải đầu tư đào tạo từ đầu. Ban lãnh đạo BIDV Hà Nội cần xây dựng chiến lược quy hoạch cán bộ lãnh đạo nghiệp vụ TTQT ở trung ương và chi nhánh dài hạn nhằm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động về nguồn nhân lực, tránh tình trạng vừa thừa cán bộ nhưng lại thiếu cán bộ có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 54 -55 )

×