0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực hiện Vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực hiện

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 51 -52 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

c. Hạn chế từ phắa ngân hàng

3.2.1. Vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực hiện Vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực hiện

3.2.1. Vận dụng marketing vào hoạt động kinh doanh ngân hàng và thực hiện

tốt công tác quản trị điều hành tốt công tác quản trị điều hành

Hiện nay trong cơ chế thị trường đầy cạnh tranh, các NH muốn tồn tại và phát triển thì không thể chờ đợi khách hàng tự tìm đến với mình mà cần phải chủ động đi tìm khách hàng. TTQT không còn là lĩnh vực độc tôn của một NH nào mà ngày nay nó đã trở thành một hình thức dịch vụ phổ biến của các NHTM Việt

Nam. Trước tình hình này, việc áp dụng marketing vào hoạt động NH đặc biệt là hoạt động TTQT là một việc làm cần thiết. Để làm được việc này cần chú ý tới những vấn đề sau:

Nghiên cứu thị trường để nắm được tập quán, thói quen và nhất là động cơ của khách hàng khi lựa chọn NH.

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của NH trong hiện tại và tương lai để thấy được những điểm mạnh cần phát huy và những thiếu sót cần khắc phục.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho hoạt động TTQT của Chi nhánh nói riêng và hoạt động kinh doanh của NH nói chung đi đúng định hướng phát triển và hành lang pháp lắ của hoạt động kinh doanh NH, BIDV Hà Thành cần thực hiện tốt các bước sau:

- Nâng cao chất lượng điều hành của Ban Giám đốc. - Tăng cường kỉ luật trong quản trị điều hành.

- Xác định rõ chức năng và nhiệm vụ của mỗi phòng trong mối quan hệ phối hợp giữa các phòng để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, hoạt động của đoàn thể, phát huy vai trò làm chủ của người lao động.

- Củng cố và xây dựng hệ thống thông tin nội bộ đáp ứng cho mục đắch quản lắ kinh doanh an toàn và hiệu quả.

- Đề cao trách nhiệm của từng cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Có làm tốt được công tác quản trị thì ban lãnh đạo NH mới có thể đưa ra được những phương hướng phát triển đúng đắn để hoàn thiện hoạt động kinh doanh của NH nói chung và nâng cao chất lượng hoạt động TTQT nói riêng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 51 -52 )

×