0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

CƠ CẤU THANH TOÁN XNK BẰNG PHƯƠNG THÚC TDCT TẠI BIDV HÀ NỘ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 35 -37 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

c. Công tác đầu tư và phục vụ TTCK

CƠ CẤU THANH TOÁN XNK BẰNG PHƯƠNG THÚC TDCT TẠI BIDV HÀ NỘ

BIDV HÀ NỘI ST T Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 1 L/C NK đã phát hành số món 644 1176 1785 số tiền (ngàn USD) 123365.1 2 285630.8 458230.2 2 L/C NK thanh toán số món 808 1456 2103 số tiền (ngàn USD) 105136.4 4 293162.6 501905.3 3 L/C XK thông báo số món 52 120 180 số tiền (ngàn USD) 3267.04 9707.32 1603.92 4 L/C xuất khẩu thanh

toán (chiết khấu) số món 124 156 173

Số tiền (ngàn USD) 5781.92 13161.48 19347.47

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo TTQT từ BIDV Hà Nội)

Thanh toán hàng hóa XNK bằng phương thức tắn dụng chúng từ tại BIDV Hà nội bao gồm các nghiệp vụ chủ yếu: Phát hành L/C nhập khẩu, Thanh toán các L/C nhập khẩu, thông báo L/C nhập khẩu và thanh toán L/C xuất khẩu.

Theo số liệu trong báo cáo hoạt động thanh toán quốc tế của BIDV Hà Thành từ năm 2005 đến năm 2007 cho thấy, phát hành L/C tăng đều cả về doanh số và số món. Năm 2005, số món L/C phát hành là 644 món tương ứng với doanh số 123,365.12 ngàn USD; năm 2006 là 1171 món tương ứng với doanh số 285,630.84 ngàn USD và đến năm 2007, 1785 món phát hành L/C tương ứng với doanh số là 458,2430.2 ngàn USD. Như vậy, cho tới năm 2007, về số món phát hành L/C đã tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2005 và doanh số năm 2007 cũng tăng gấp 3,5 lần. Điều này cho thấy BIDV Hà Thành đã thực hiện tốt công tác phát hành L/C, ngoại trừ một số trường hợp do nguyên nhân từ phắa nhà nhập khẩu, còn lại hầu như L/C luôn được phát hành đúng thời hạn.

luôn quan tâm tới việc tư vấn cho khách hàng của mình sao cho L/C đảm bảo được quyền lợi cho chắnh khách hàng. Vì vậy, số món L/C bị trả lại hoặc sửa đổi rất ắt, chỉ chiếm khoảng trên dưới 5% với nguyên nhân chắnh là do sự thay đổi hợp đồng thương mại.

Doanh số và số món thông báo L/C vào năm 2005 là 52 mon nhưng đến 2006 lại tăng mạnh. Năm 2006, số món thông báo L/C tăng hơn 2 lần so với năm 2005 và doanh số thông báo L/C năm 2007 là 180 món với tổng giá trị là 1630,92 ngàn USD. Chất lượng công tác thông báo L/C nhìn chung được đánh giá là tốt vì từ 2005 đến 2007, BIDV Hà Nội không thông báo nhầm hay sửa đổi bất cứ một L/C giả nào. Có được điều này là do ngay khi nhận được L/C của do NH nước ngoài chuyển đến, NH thực hiện đúng các quy trình thông báo kiểm tra tắnh hợp lệ của L/C trước khi thông báo cho nhà XK.

Cũng như vậy, với hoạt động thanh toán L/C nhập khẩu, ta cũng thấy sự phát triển vượt bậc. Năm 2005 số L/C mà ngân hàng thanh toán chỉ là 808 món với giá trị là 105136,44 ngàn USD thì năm 2006 con số này là 1456 món với tổng giá trị là 293162,6 ngàn USD

Trong guồng quay hoạt động này L/C xuất khẩu thanh toán (chiết khấu) cũng có sự tăng trưởng nhanh cả về số lượng và giá trị thanh toán. Năm 2005 ngân hang mới thanh toán 124 món với giá trị là 5781,92 ngàn USD thì đến năm 2007 là 173 món với giá trị là 19347,47 ngàn USD.

Về mặt khách hàng và phạm vi hoạt động của BIDV Hà nội trong thanh toán TDCT: Qua nghiên cứu và tìm hiểu thì khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT theo phương thức TDCT của chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh XNK vừa và nhỏ đóng trên địa bàn thành phố với các mặt hàng XNK chủ yếu là các máy móc thiết bị chuyên dùng trong ngành giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, các nguyên vật liệu dùng cho hột đọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực tế, nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán TDCT tại BIDV Hà nội chủ yếu vẫn là sử dụng loại L/C không hủy ngang hoặc L/C không hủy ngang có xác nhận

còn các loại hình khác như L/C tuần hoàn, L/C giáp lưng, L/C đối ứngẦvẫn chưa được áp dụng. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do nhu cầu đặc điểm kinh doanh của khách hàng chưa cần thiết hoặc chưa phù hợp để sử dụng các hình thức đặc biệt mang tắnh kĩ thuật nghiệp vụ phức tạp tại ngân hàng.

Nói tóm lại, BIDV Hà nội đang đáp ứng ngày càng tôt hơn nhu cầu phát sinh của khách hàng trong thanh toán quốc tế.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 35 -37 )

×