0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Công tác tắn dụng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 26 -27 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

2.1.2.2 Công tác tắn dụng

Công tác tắn dụng là một hoạt động nghiệp vụ chủ yếu tại BIDV chi nhánh Hà nội. Với mục đắch là cấp tắn dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chi nhánh đã xây dựng nên các cơ chế, chắnh sách phù hợp để

có thể hỗ trợ tốt cho khách hàng cũng như không ngừng tăng cường hỗ trợ phát triển khách hàng. Với nỗ lực không ngừng của mình năm 2007 Chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng khắch lệ.

Tắnh đến năm 2007 chi nhánh đã có hơn 200 khách hàng là doanh nghiệp quan hệ vay vốn thường xuyên, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm đến 95%. Tỷ lệ này năm 2006 là 96%, năm 2005 là 89%.

Doanh số cho vay cả năm 2007 đạt 3790.552 tỷ đồng giảm 0,85% so với 2006 trong đó doanh số cho vay ngắn hạn đạt 3055,307 tỷ VND tăng 2,04% so với năm trước. Cho vay trung hạn đạt 323,904 tỷ VND tăng 25,5% so với 2005. Cho vay dài hạn là 409,774 tỷ VND giảm 8,12%.

Cơ cấu cho vay của ngân hàng thiên về cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn 81,5%, cho vay trưng và dài hạn chỉ chiếm có 19,4% tổng dư nợ. Cho thấy ngân hàng đã chú trọng bảo đảm an toàn vốn (kế hoạch được giao là 31%).

Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn khoanh chờ xử lý duy trì ơ mức 0.17% (kế hoạch được NHĐT&PTVN giao là 1%)

Tỷ trọng dư nợ cho vay ngoài quốc doanh chiếm 98% và ngân hàng đảm bảo rằng tất cả các khoản cho vay đều có tài sản đảm bảo.

Đây là một kết quả tương đối khả quan và đáng được ghi nhận. Với kết quả trên cho thấy, ngân hàng đac có sự chọn lọc và phân loại khách hàng vay, để đảm bảo mục tiêu an toàn vốn cho hệ thống. Tăng tỷ trọng cho vay ngắn và trung hạn, giảm tỷ lệ cho vay dài hạn. Trong tình hình kinh tế diễn biến phức tạp như nước ta hiện nay thì đó là điều nên làm và hết sức cần thiết vì lợi ắch lâu dài của ngân hàng. Hơn nữa, nguyên nhân của sự giảm NV cho vay có thể là do ngân hàng đang tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp các dịch vụ của ngân hàng, hoạt động tạo doanh thu lớn cho ngân hầng mà lại an toàn tránh được rủi ro mất vốn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 26 -27 )

×