0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 58 -59 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

b. Không ngừng nâng cao trình độ của các cán bộ TTQT: Không ngừng nâng cao trình độ của các cán bộ TTQT:

3.2.5 Đa dạng hóa các sản phẩm ngân hàng

So với dịch vụ của các ngân hàng trên thế giới thì dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn quá ắt và đơn giản. Trong khi đó, sự phát mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế đã kéo theo sự phát triển ngày càng đa dạng của hoạt động TTQT nói chung và hoạt động thanh toán TDCT nói riêng. Chắnh vì vậy, để theo kịp các ngân hàng trên thế giới cũng như để đẩy mạnh hoạt động XNK trong nước cũng như hoạt động TTQT của mình các NHTM của Việt Nam phải tiếp thu và không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm của mình trong đó có các sản phẩm thuộc về hoạt động TTQT. Chi nhánh BIDV Hà Nội cũng không nằm ngoài yêu cầu trên. Ban lãnh đạo BIDV Hà Nội cần tập trung nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường. Cụ thể:

- Đa dạng hóa các loại L/C sử dụng: Hiện nay viêc sử dụng L/C trong TTQT tại chi nhánh Hà Nội vẫn tập trung vào hai loại L/c chủ yếu là L/C không hủy ngang và L/C không hủy ngang có xác nhận mà chưa phát huy được tác dụng của các loại L/C khác như L/C chuyển nhượng, L/C tuần hoàn, L/C giáp lưng. Đây là một hạn chế của chi nhánh bởi vì việc sử dụng ắt loại L/C sẽ không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng, vô hình chung đã hạn chế lượng khách hàng tìm đên với ngân hàng đồng thời đẩy khách hàng của mình đến với ngân hàng khác. Do vậy việc sử dụng đa dạng hóa các loại L/C là một chắnh sách tốt cho việc nâng cao hiệu quả TTQT theo phương thức TDCT. Bởi vì, khi cung ứng phong phú các loại sản phẩm dịch vụ, khách hàng có thể lựa chọn và sử dụng loại sản phẩm dịch vụ phù hợp với mình, qua đó giữ được các khách hàng truyền thống đồng thời thu hút được sự chú ý của các khách hàng tiềm ẩn trên thị trường.

tổ chức nghiên cứu thị trường, quan tâm sâu sát đến nhu cầu dể đưa ra được những loại L/C có ý nghĩa thực tiễn cao trong kinh doanh, tránh tình trạng đưa vào quá nhiều loại nhưng không có ý nghĩa sử dụng gây lãng phắ cho ngân hàng. Song song với việc nghiên cứu nhu cầu khách hàng thì chi nhánh cũng cần phải chủ động giới thiệu cho khách hàng biết đến tắnh ưu việt của các loại hình L/C mới để kắch thắch khách hàng có thể sử dụng.

Chi nhánh cũng cần phải chú ý rằng việc đa dạng hóa các loại hình L/C không có ý nghĩa sử dụng rộng rãi mọi hình thức nên đi sâu vào những loại hình mang tắnh kĩ thuật nghiệp vụ ngân hàng phù hợp với khả năng của mình. Đồng thời phải biết hạn chế sử dụng các loại hình L/C đem bất lợi đến cho chi nhánh cũng như khách hàng. Vắ dụ như khách hàng không nên dung L/C xác nhận vì khách hàng sẽ pahir tốn thêm một khoản chi phắ và điều quan trọng hơn là uy tắn của ngân hàng bị giảm sút. Bởi vì khi phắa đối tác không tin tưởng vào ngân hàng thì họ mới buộc chi nhánh phải mở L/C xác nhận.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 58 -59 )

×