0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Công tác dịch vụ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 27 -29 )

III, Những hoạt động chắnh của Ngân hàng ĐT&PT Thành phố Hà Nộ

2.1.2.3 Công tác dịch vụ

Là chi nhánh NHTM quốc doanh với định hướng hoạt động là phục vụ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, với nét đặc thù là hoạt động theo mô hình bán lẻ kiểu mẫu, chi nhánh Hà nội luôn chú trọng đến việc phát triển dịch vụ. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng luôn đi đầu trong việc tiển khai các dịch vụ mới như: Thu đổi các loại ngoại tệ, thu mua sec du lịch, thanh toán thẻ tắn dụng quốc tế, chi trả kiều hốiẦ

Tắnh đến năm 2007, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tắch cực, thu dịch vụ ròng đạt 12.145 tỷ VND tăng 20% so với năm 2006, tăng 47% so với năm 2005, đạt 118% so với kế hoạch năm 2007.Một số hoạt động có mức tăng trưởng cao như thu phắ bảo lãnh tăng 34% , thanh toán quốc tế tăng 20% so với 2006.

BẢNG THU DỊCH VỤ CỦA BIDV HÀ NỘI

Nội dung 2005 2006 2007

Tổng thu dịch vụ ròng 8269 10113 12145

A. bảo lãnh 1870 2230 2980

1. Bảo lãnh trong nước 1670 2010 2370

2.Bảo lãnh nước ngoài 200 220 610

B. Thanh toán quốc tế 4480 5440 6560

C. Thu phắ và kinh doanh ngoại

tệ 1919 2443 2605

(Theo nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHĐT&PT Hà nội)

Kết quả hoạt động dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu doanh thu của chi nhánh, tỷ trọng thu dịch vụ ròng tổng chênh lệch thu chi mức 19.6%.

Trong năm 2007, Chi nhánh Hà nội tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đã đa năng động dạng hóa các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng như dịch vụ trả lương tự động, dịch vụ thu hộ cho các đại lý, dịch vụ tài khoản Smart@ccount, dịch vụ HomebankingẦCác dịch vụ này vừa góp phần đa dạng hóa hoạt động thanh toán, tăng thu phắ thanh

toán trong nước vừa là dịch vụ bổ trợ tài khoản hữu ắch để thu hút khách hàng. Đây cũng là chi nhánh đầu tiên trong toàn hệ thống triển khai thử nghiệm và triển khai đại trà các sản phẩm mới gắn liền với công nghệ hiện đại và cung cấp nhiều tiện ắch phục vụ khách hàng, hoàn thành việc thanh toán thẻ VISA qua hệ thống ATM, mở rộng thêm hẹ thống ATM, và triển khai kắ kết hợp đồng lắp đặt các điểm chấp nhận thẻ POS, dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union với doanh số chi trả trên 215 nghìn USD thu phắ khoảng 45 triệu đồng.

Trong các hoạt động dịch vụ của chi nhánh nổi lên hơn cả là các dịch vụ sau:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI. (Trang 27 -29 )

×