0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (157 trang)

Căn cứ vào cơ sở lý luận về công tác quản lý đội ngũ giáo viên THPT

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 87 -89 )

- Đối với trường THĐ:

b. Đánh giá chung cho cả 3 trường

3.1.1- Căn cứ vào cơ sở lý luận về công tác quản lý đội ngũ giáo viên THPT

THPT

Cơ sở lý luận vềđội ngũ giáo viên THPT, về công tác QL đội ngũ giáo viên THPT đã được hệ thống hóa ở chương 1. Đây là những căn cứ khoa học đã được khẳng định, là căn cứđầu tiên làm cơ sởđề xuất các giải pháp QL đội ngũ giáo viên THPT. Để nâng cao hiệu quả công tác QL đội ngũ giáo viên THPT phải đặc biệt chú ý thực hiện đồng bộ các chức năng QL từ khâu kế hoạch hóa, tổ chức thực hiện, chỉđạo, đến kiểm tra - đánh giá - điều chỉnh.

3.1.2- Căn cứ vào cơ sở pháp lý về quản lý đội ngũ giáo viên THPT

- Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2001- 2010 của Thủ tướng Chính phủ. - Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.

- Nghị quyết số 37/2004/QH 11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về GD. - Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục giai đoạn 2005-2010”.

- Luật GD năm 2005 và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành ngày 02/04/2007.

- Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT–BGDĐT–BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ ngày 23/8/2006 về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở GD phổ

thông công lập.

- Quyết định số 62/2007/QĐ–BGDĐT ban hành quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng GV trong các cơ sở GD mầm non, cơ sở GD phổ thông công lập và trung tâm GD thường xuyên.

- Công văn số 3040/ BGD&ĐT-TCCB ngày 14/4/2006 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số điều trong “Quy chếđánh giá xếp lọai GV mầm non và GV phổ

thông công lập”.

- Công văn số 10227/ THPT ngày 11/9/2001 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn

đánh giá và xếp lọai giờ dạy ở bậc trung học.

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế

và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công văn số 8608/ BGDĐT-GDTrH, ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT về

thực hiện họat động GD Nghề phổ thông lớp 11.

- Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GD Quốc phòng-An ninh.

- Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 5/5/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-VT về phê duyệt chương trình hành động thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ- TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục giai đoạn 2005- 2010”.

- Kế họach số 370/GDCN-TX ngày 19/4/2004 của Sở GD&ĐT tỉnh BR-VT vềĐT-BD cán bộ, GV đạt chuẩn và trên chuẩn đến năm 2010.

3.1.3- căn cứ vào thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân được rút ra từ thực trạng công tác QL đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT đã

được trình bày ở chương 2. Đây là những căn cứ thực tế làm cơ sở đề xuất các giải pháp QL đội ngũ giáo viên THPT trong huyện.

Hệ thống các giải pháp phải đồng thời thỏa mãn các yêu cầu về phương pháp luận của một công trình khoa học, đó là: đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực và có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của từng trường; đảm bảo tính lịch sử, kế

thừa và phát triển những thành quả đã có; đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, cân đối,

đồng thời phải xác định được giải pháp trọng tâm.

3.1.4- Căn cứ vào kết quả trưng cầu ý kiến về các giải pháp quản lý đội

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN TÂN THÀNH, BÀ RỊA VŨNG TÀU (Trang 87 -89 )

×