0
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

NHỮNG TỒN TẠI TRONG CễNG TÁC CÂN ĐỐI VỐN GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠI NHNO&PTNT HÀ

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP VỀ TÍNH CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI (Trang 58 -60 )

ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠI NHNO&PTNT HÀ NỘI

Qua quỏ trỡnh nghiờn cứu về tớnh cõn đối giữa huy động và sử dụng nguồn vốn tại NHNo Hà nội, em nhận thấy ban lónh đạo Ngõn hàng đó chỳ trọng thực hiện cụng tỏc cõn đối vốn và đó đạt được kết quả khả quan, gúp phần nõng cao hiệu

quả kinh doanh của Ngõn hàng. Tuy nhiờn, cũn nhiều vướng mắc tồn tại ảnh hưởng tới cụng tỏc này đặt ra cho cỏn bộ Ngõn hàng cần cú phương hướng giải quyết trong thời gian tới.

1. NHNo Hà nội chưa tận dụng hết khả năng huy động vốn.

Qua thực tế trờn địa bàn ta thấy NHNo Hà nội hoàn toàn cú thể huy động thờm được nữa để làm cơ sở cho việc tăng cường mở rộng thị trường, tăng cường cạnh tranh và cú thể điều chuyển được nhiều hơn nữa cho cỏc chi nhỏnh của NHNo Việt nam đang bị thiếu vốn. Hiện tại cỏc cụng cụ của NHNo Hà nội chưa đa dạng, huy động vốn trung dài hạn cũn kộm, mới chỉ cú kỳ phiếu 12,13 thỏng mà chưa cú cụng cụ huy động dài hơn, cú đảm bảo hơn để tận dụng huy động vốn được nhiều hơn.

Trong năm qua nguồn vốn của NHNo Hà nội tăng trưởng nhanh nhưng khụng vững chắc, ngay cả kỳ phiếu vỡ nguồn vốn huy động tập trung vào một số khỏch hàng lớn như Quỹ hỗ trợ, Kho bạc, Cỏc tổ chức tớn dụng... với tỷ trọng khỏ cao (trờn 60%). Khi cỏc khỏch hàng này rỳt vốn thỡ nguồn vốn của Ngõn hàng sẽ hẫng hụt rất lớn.

2. Hoạt động cho vay của Ngõn hàng chưa tương xứng với sự mở rộng nhanh chúng của nguồn vốn huy động. nhanh chúng của nguồn vốn huy động.

Thời gian gần đõy, vốn huy động của NHNo Hà nội tăng nhanh trong khi hoạt động cho vay cũn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn đỏp ứng. Mặc dự doanh số cho vay ngắn hạn của Ngõn hàng đó khỏ cao nhưng tớn dụng trung dài hạn chưa thực sự mở rộng, dẫn đến chờnh lệch giữa dư nợ huy động vốn với số dư cú hoạt động tớn dụng tương đối lớn, gõy ra trạng thỏi thặng dư vốn dài hạn cả về nội tệ và ngoại tệ. Kết quả là hiệu quả sử dụng nguồn chưa cao. Do vậy về lõu dài Ngõn hàng cần cú biện phỏp khắc phục tỡnh trạng này bằng cỏch đẩy mạnh việc cho vay trung-dài hạn.

3. Ngõn hàng chưa thực sự triển khai chớnh sỏch khỏch hàng, chớnh sỏch thụng tin quảng cỏo, tiếp thị một cỏch cú hiệu quả. thụng tin quảng cỏo, tiếp thị một cỏch cú hiệu quả.

Mặc dự Ngõn hàng đó phõn loại được nhúm khỏch hàng nhưng chưa cú biện phỏp và kế hoạch triển khai tốt để thoả món nhu cầu từng nhúm khỏch hàng nờn chưa thu hỳt được số lượng lớn khỏch hàng tiềm năng.

Ngõn hàng chưa thực sự tuyờn truyền cho nhõn dõn trờn địa bàn hiểu biết về cỏc hoạt động, đến cỏc chớnh sỏch của Ngõn hàng nờn chưa tạo niềm tin, sự hiểu biết của người dõn vào Ngõn hàng.

Hoạt động tiếp thị trong cụng tỏc huy động vốn khụng được tổ chức và thực hiện cú bài bản. Tỏc phong làm việc của nhõn viờn Ngõn hàng chưa thực sự văn minh, khoa học bởi họ chưa nhận thức được đầy đủ rằng trong hoạt động Ngõn hàng họ chớnh là hỡnh ảnh của Ngõn hàng, họ đang làm Marketing ngõn hàng mà khụng biết.

4. NHNo Hà nội chưa cú cỏc nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu, kỳ phiếu, trỏi phiếu Ngõn hàng. trỏi phiếu Ngõn hàng.

Ngõn hàng chưa cú cỏc nghiệp vụ chiết khấu cỏc cụng cụ do Ngõn hàng phỏt hành nờn chưa đảm bảo tớnh lỏng, tớnh thị trường cho những mún tiền dài hạn mà người dõn đó gửi vào Ngõn hàng thụng qua việc mua cỏc cụng cụ dài hạn. Nếu Ngõn hàng triển khai được nghiệp vụ này thỡ người dõn sẽ thấy yờn tõm hơn khi mua chỳng, cảm thấy ớt bị thiệt thũi hơn trong trường hợp rỳt ra trước hạn (lói suất bằng lói suất khụng kỳ hạn) hoặc khi cầm cố cỏc chứng chỉ đú để đi vay.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP VỀ TÍNH CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG NGUỒN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI (Trang 58 -60 )

×